Provincie Zeeland – Wijziging hoofdstuk 9 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013
Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 3 juni 2014, houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013
 
Gedeputeerde Staten van Zeeland
 • Gelezen het voorstel van werkveld services, stuknummer 14008781;
 • Overwegende dat de Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor een kernsportevenement in het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 aanpassing behoeven;
 • Gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;
besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013:
Artikel I
Artikel 9.1 wordt als volgt gewijzigd:
 • 1.
  In onderdeel a wordt <<wieler, water en strandsport>> vervangen door: wieler-, water- en strandsport.
 • 2.
  In de onderdelen b, c en d wordt <<erkent>> vervangen door: erkend.
Artikel II
Artikel 9.2 wordt als volgt gewijzigd:
 • 1.
  In het eerste lid, onderdeel a, wordt <<worden>> vervangen door: wordt.
 • 2.
  Na het tweede lid wordt het volgende lid toegevoegd:
  • 3.
   In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onderdeel c, wordt een subsidie voor een kernsportevenement niet verstrekt indien de te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 1.000.
Artikel III
Artikel 9.3 wordt als volgt gewijzigd:
 • 1.
  Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
  • a.
   Onderdeel a wordt als volgt gewijzigd:
   • i.
    <<media aandacht>> wordt vervangen door media-aandacht.
   • ii.
    <<publiekbereik>> wordt vervangen door: publieksbereik.
  • b.
   Onderdeel b wordt als volgt gewijzigd:
   • i.
    <<media aandacht>> wordt vervangen door: media-aandacht.
   • ii.
    <<publiek bereik>> wordt vervangen door: publieksbereik.
  • c.
   In onderdeel d wordt <<€ 2.500>> vervangen door: maximaal € 2.500.
 • 2.
  In het tweede lid wordt <<De maximale subsidie>> vervangen door: De subsidie.
Artikel IV
In artikel 9.4, eerste lid, wordt <<voor 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar>> vervangen door: voor 1 januari van het kalenderjaar.
Artikel V
Artikel 9.6 wordt als volgt gewijzigd:
 • 1.
  In artikel 9.6, eerste lid, onderdeel a, wordt <<kensporten>> vervangen door: kernsporten.
 • 2.
  In artikel 9.6, eerste lid, onderdeel b, wordt <<Publiek bereik>> vervangen door: Publieksbereik.
Artikel VI
In artikel 9.9 wordt <<artikelen 1.2.1 tot en met 1.10.1>> vervangen door: artikelen 1.2.1, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel a en b, en 1.3.1 tot en met 1.10.1
Artikel VII
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 9 april 2014.
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 3 juni 2014.
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
Uitgegeven 17 september 2014
De secretaris, A.W. Smit
Naar boven