Provincie Zeeland – Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland
Besluit wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland i.v.m. voorschot jaarvergoeding subsidie natuurbeheer.
 
Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland nr. 14003039 van 25 februari 2014.
 
Gedeputeerde Staten van Zeeland;
  • Gelet op het delegatiebesluit van Provinciale Staten voor regelgevende bevoegdheid van 13 december 2013 (Pb 2014 nr. 17);
  • Overwegende dat sinds 1 januari 2010 de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap, laatst gewijzigd op 5 november 2013 PB (PB 2013 nr. 30), van kracht zijn;
  • Overwegende dat in de genoemde verordening en subsidieregeling jaarlijks wijzigingen worden aangebracht om veranderingen in de uitvoering op te lossen;
  • Overwegende dat Rijk en provincies in het decentralisatieakkoord natuur en vitaal platteland overeen zijn gekomen dat Staatsbosbeheer met ingang van 2014 toetreedt tot de provinciale regeling en dat betalingen aan Staatsbosbeheer met ingang van 2014 plaatsvinden;
Besluiten vast te stellen de navolgende wijziging:
Artikel I
Artikel 3.1.7 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland wordt als volgt gewijzigd:
 
Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, dat komt te luiden als volgt:
  • 4.
    Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere gevallen in de beschikking tot subsidieverlening afwijken van het bepaalde in het derde lid van dit artikel.
Artikel II
Aan de artikelsgewijze toelichting onder 3.7. en 3.8 wordt de volgende tekst toegevoegd:
De SVNL voorziet in uitbetaling van een jaarvergoeding als voorschot op de subsidie. De jaarvergoeding wordt uitbetaald na afloop van het jaar waarin het natuurbeheer wordt uitgevoerd. Dit is bepaald in artikel 3.1.7, derde lid, van de SVNL. In het decentralisatieakkoord natuur en landelijk gebied tussen Rijk en provincies van november 2012 is bepaald dat Staatsbosbeheer met ingang van 2014 toetreedt tot de provinciale regeling en dat de betaling aan Staatsbosbeheer met ingang van 2014, dus lopende het eerste beheerjaar, plaatsvindt. Het vierde lid van artikel 3.1.7, derde lid, voorziet in de mogelijkheid om, bij wijze van uitzondering, een voorschot op de jaarvergoeding subsidie natuurbeheer uit te kunnen betalen in het jaar waarin het beheer wordt uitgevoerd. Daarbij kan bijvoorbeeld de formule 'per kwartaal achteraf' worden gevolgd. In geval het betaalritme wordt gewijzigd wordt dit gespecificeerd in de beschikking. De bepalingen in het derde lid van artikel 3.1.7 blijven van kracht.
Artikel III
Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2014.
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 25 februari 2014.
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
Uitgegeven 16 september 2014,
De secretaris, A.W. Smit
Naar boven