Provincie Zeeland – Aanpassing Beleidsregels verlagen subsidie POP2

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 9 juli 2013, kenmerk 13014203 tot aanpassing van de "Beleidsregels verlagen subsidie POP2" in verband met gewijzigde verwijzing randvoorwaarden milieu.

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

gelet op:

  • -artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU 2005 L 277);

  • -artikel 21 van Verordening (EG) nr. 65/2011 van de Commissie van 27 januari 2011 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad met betrekking tot de toepassing van controleprocedures en van de randvoorwaarden in het kader van de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling;

  • -artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de navolgende

Aanpassing "Beleidsregels verlagen subsidie POP2" in verband met gewijzigde verwijzing randvoorwaarden milieu

Artikel I

De onderdelen 4 en 5 van Bijlage 2 van de Beleidsregels verlagen subsidie POP2 komen te luiden:

4

Activiteitenbesluit milieubeheer

Art. 3:79 in samenhang met art. 3:80 en 3:81

De verplichting bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen een teeltvrije zone aan te houden.

Gezondheid

3%

Nee

5

Activiteitenbesluit milieubeheer

Art. 3:78 in samenhang met 3:83

De verplichting bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen een afstand van 14 meter van de insteek van het oppervlaktewater, de daarbij horende voorschriften na te leven

Gezondheid

3%

Nee

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2013.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 9 juli 2013.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven, 24 januari 2014

De secretaris A.W. Smit

Naar boven