OPHEFFING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN VOOR DE NATUUR- EN RECREATIESCHAPPEN KRIMPENERWAARD EN REEUWIJKSE PLASSEN EN OMGEVING EN TREFFEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij in hun vergadering van 11 december 2013 respectievelijk 29 oktober 2013, gelet op artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, besloten hebben:

  • -tot het treffen van de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken, overeenkomstig de regeling met toelichting die bij dit besluit is gevoegd en hiervan onderdeel uitmaakt;

  • -gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken op te heffen de Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard en de Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving;

  • -in te stemmen met de overdracht van alle rechten en verplichtingen van de op te heffen natuur- en recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen en omgeving aan de ingevolge de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken ingestelde Groenalliantie Midden-Holland en omstreken, onverminderd het bepaalde in de van toepassing zijnde liquidatieplannen;

  • -te bepalen dat de door het bestuur van het natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard en door het bestuur van het natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving vastgestelde verordeningen en voorschriften tot twee jaar na inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken hun rechtskracht blijven behouden en overeenkomstig van toepassing zijn ten aanzien van het gebied waarvoor deze zijn vastgesteld, voor zover het bestuur van het bij de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken nieuw in te stellen openbaar lichaam deze verordeningen en voorschriften niet eerder vervallen verklaart;

  • -te bepalen dat de door het bestuur van het natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard en door het bestuur van het natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving voor het jaar 2014 vastgestelde bijdragen van de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland voor het jaar 2014 van kracht blijven voor de gebieden waarvoor deze zijn vastgesteld.

  • -te bepalen dat - in aanvulling op het vorige beslispunt - de afspraken over de deelnemersbijdragen van kracht blijven die zijn vastgesteld in het kader van de zogenaamde Package Deal (2012) door het bestuur van het natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving.

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken voorts bekend dat de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken met toelichting luidt conform bijgevoegde bijlage en na besluitvorming door alle deelnemers in werking treedt op 1 mei 2014.

Den Haag, (4 april 2014)

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

DRS. J. SMIT, voorzitter

Drs. R.H. VAN LUIJK, griffier

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Drs. J. Smit, voorzitter

MW. DRS. J.A.M. HILGERSOM, secretaris

Naar boven