Vaststelling Omgevingsvisie Gelderland
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND
Maken bekend dat Provinciale Staten bij besluit van 9 juli 2014, PS2014-51, het volgende hebben besloten;
PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND
Gelet op het voorstel van Gedeputeerde Staten, PS2014-51, inzake de Omgevingsvisie Gelderland (NL.IMRO.9925.SVOmgvisie-vst1)
Gezien artikel 2.2 Wet ruimtelijke ordening, artikel 4.4 Waterwet, artikel 5 en artikel 6 Planwet verkeer en vervoer, artikel 4.9 tot en met 4.12 Wet Milieubeheer, Wet houdende wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied en artikel 10.3 jo 10.5 Awb;
BESLUITEN
Artikel I
 • 1.
  De Omgevingsvisie Gelderland (NL.IMRO.9925.SVOmgvisie-vst1), met inachtneming van de amendementen 14A5, 14A6, 14A7, 14A8, 14A10, 14A11, 14A12, 14A13, 14A14 en 14A20, vast te stellen;
 • 2.
  Te bepalen dat de Omgevingsvisie Gelderland in de plaats treedt van het Streekplan 2005, PS 2005-413, voor zover het de basis is voor de navolgende structuurvisies;
  • a.
   structuurvisie WaalWeelde West;
  • b.
   structuurvisie Aanpassing EHS 2012;
  • c.
   structuurvisie Sportcomplex Zaltbommel;
  • d.
   structuurvisie Bedrijventerreinen en werklocaties;
  • e.
   structuurvisie Uitbreiding Culemborg-West;
  • f.
   structuurvisie herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteel Bommelerwaard;
  • g.
   structuurvisie herstructurering glastuinbouw Huisen Bemmel;
 • 3.
  De navolgende strategische plannen in te trekken:
  • a.
   Waterplan Gelderland 2010-2015, PS2009-749;
  • b.
   Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan, PVVP-2 2004, PS 2004-392;
  • c.
   Streekplan Gelderland 2005, PS 2005-413, inclusief bijbehorende herzieningen;
  • d.
   Keuzevrijheid & Identiteit, Woonvisie Gelderland, deel a: Woonbeleid met kwaliteit (E319) en deel b: Anders wonen in de regio (PS 2004-760);
 • 4.
  De navolgende reconstructieplannen in te trekken:
  • a.
   Reconstructieplan Achterhoek en Liemers, PS2004-905;
  • b.
   Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost, PS2004-791;
  • c.
   Reconstructieplan Veluwe, PS2004-904;
 • 5.
  Gedeputeerde Staten de bevoegdheid te verlenen om kennelijke onjuistheden te corrigeren of wijzigingen van geringe aard aan te brengen in de tekst en de kaarten die bij de Omgevingsvisie Gelderland horen en de digitale verbeelding daarvan.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking per datum inwerkingtreding van de Omgevingsverordening
Gelderland (NL.IMRO.9925.PVOmgverordening-vst1).
Provinciale Staten voornoemd
Gegeven te Arnhem, 28 juli 2014 - zaaknummer 2013-007731
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,
drs. G.J. Slag
HR & programmamanager Ruimte
Naar boven