Provincie Zeeland – Wijziging hoofdstuk 8 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 11 maart 2014, houdende wijziging van hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Gedeputeerde Staten van Zeeland

 • Gelezen het voorstel van werkveld services, stuknummer 14003586;

 • Overwegende dat voor verstrekking van subsidies in het kader van de Provinciale Impuls Wonen in het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 benodigd zijn;

 • Gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013:

Artikel I

Artikel 8.3 wijzigt als volgt:

Artikel 8.3

 • 1.In afwijking van artikel 1.2.1, eerste lid kan aan een natuurlijk persoon subsidie worden verstrekt voor een activiteit zoals genoemd in artikel 8.2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, b en f.

 • 2.In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onderdeel a en b wordt subsidie niet verstrekt, indien:

  • a.de activiteit drie jaar na beëindiging van de openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie, zoals bedoeld in artikel 8.5 eerste lid, niet is gerealiseerd;

  • b.de activiteit een bezwaar vormt voor het gemeentelijk beleid of geldende verordeningen van de gemeente waarbinnen de activiteit wordt uitgevoerd;

  • c.de activiteit plaatsvindt in een regio waar geen actuele en door de provincie onderschreven regionale woningmarktafspraken zoals bedoeld in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 beschikbaar zijn;

  • c.de activiteit op basis van artikel 8.9 tweede lid onder a geen punten scoort;

  • e.de activiteit niet aanvangt binnen één jaar na beëindiging van de openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie zoals bedoeld in artikel 8.5 eerste lid.

 • 3.In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onderdeel c, wordt een subsidie niet verstrekt indien de te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 10.000.

Artikel II

Artikel 8.5 wijzigt als volgt:

Artikel 8.5

 • 1.Een subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie.

 • 2.Gedeputeerde Staten beslissen op de aanvraag binnen 8 weken na afloop van de termijn van het openstellingsbesluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

 • 3.Gedeputeerde Staten kunnen de beslissing eenmaal voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel III

Artikel 8.8 vervalt.

Artikel IV

Artikel 8.9 wijzigt als volgt:

Artikel 8.9

 • 1.Als de subsidieaanvragen die voldoen aan de subsidievereisten en waarop geen weigeringsgronden van toepassing zijn, het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de volgorde van behandeling een rangschikking van de aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a.soort fysieke ingreep;

  • b.locatie;

  • c.innovatie;

  • d.cultuurhistorie;

  • e.duurzaamheid;

  • f.gezondheid.

 • 2.Gedeputeerde Staten kennen voor de rangschikking bedoeld in het eerste lid de volgende punten toe:

  • a.criterium soort fysieke ingreep:

   • i.vermindering ongewenste particuliere woningen: ten hoogste vijfhonderd punten;

   • ii.sloop en evenveel nieuwbouw particuliere woningen: ten hoogste tweehonderdvijftig punten;

   • iii.toekomstbestendige woningen: ten hoogste tweehonderdvijftig punten;

   • iv.verdunning sociale huurwoningvoorraad, door sloop of samenvoeging van de woningen: ten hoogste honderd punten;

   • v.verbeteren openbare ruimte: ten hoogste tweehonderd punten;

   • vi.hergebruik leegstaande panden voor woningen: ten hoogste vijftig punten.

  • b.criterium locatie:

   • i.Z4: ten hoogste vijftig punten;

   • ii.krimpgebied: ten hoogste vijftig punten;

   • ii.transformatiegebied: ten hoogste vijftig punten.

  • c.criterium innovatie: ten hoogste tweehonderd punten;

  • d.criterium cultuurhistorie: ten hoogste vijftig punten;

  • e.criterium duurzaamheid: ten hoogste vijftig punten;

  • f.criterium gezondheid: ten hoogste vijftig punten.

 • 3.Gedeputeerde Staten rangschikken de aanvragen op volgorde van het aantal toegekende punten.

 • 4.Gedeputeerde Staten verdelen het bedrag van het subsidieplafond op volgorde van de rangschikking.

Besluiten vast te stellen het navolgende overgangsrecht:

Aanvragen die op grond van artikel 8.8. oud worden ingediend vóór bekendmaking van dit besluit, worden in behandeling genomen en afgehandeld op basis van het besluit van gedeputeerde staten van 11 maart 2014 tot wijziging van hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Aanvragen die op grond van artikel 8.8. oud worden ingediend vóór bekendmaking van dit besluit, worden in behandeling genomen en afgehandeld op basis van de gewijzigde regeling.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 11 maart 2014.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 26 maart 2014

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven