Provincie Zeeland - Vaststellen van een subsidieplafond voor en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 8 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 11 maart 2014 , aangaande vaststellen van een subsidieplafond voor en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 .

Gedeputeerde Staten van Zeeland

  • Gelezen het voorstel van werkveld services, stuknummer 14003586;

  • Overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 8 Bijzondere bepaling voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen het nodig is dat bekendmaking van de openstelling en het subsidieplafond nodig is;

  • Gelet op artikel 8.5 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

Artikel I

Het subsidieplafond voor subsidies te verstrekken op basis van hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader de Provinciale Impuls Wonen van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 ten behoeve van activiteiten zoals benoemd in artikel 8.2, die overeenkomstig artikel 8.2 tweede lid onder d aanvangen binnen één jaar na beëindiging van de openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag, bedraagt € 3.500.000.

Artikel II

Aanvragen voor subsidies te verstrekken op basis van hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Provinciale Impuls Wonen van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen op een aanvraagformulier worden ingediend in de periode die loopt vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit tot en met 30 april 2014, bij de provincie Zeeland.

Artikel III

Aanvragen die op grond van artikel 8.8. oud worden ingediend vóór bekendmaking van dit besluit, worden in behandeling genomen en afgehandeld op basis van het besluit van gedeputeerde staten van 11 maart 2014 tot wijziging van hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013,dat gelijktijdig met dit openstellingsbesluit bekend wordt gemaakt.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 11 maart 2014.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 26 maart 2014

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven