Provincie Zeeland – Wijziging Financiële Verordening Provincie Zeeland 2009

Besluit van Provinciale Staten van Zeeland van 5 november 2010, houdende de wijziging van artikel 11 van de Financiële Verordening Provincie Zeeland 2009.

De Staten der provincie Zeeland,

  • -Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21-09-2010, nr.10028904;

  • -Overwegende dat het wenselijk is om een wijziging aan te brengen in de regels omtrent de bevoegdheid tot het stellen van kaders met betrekking tot de financierings- en treasuryfunctie

  • -Gelet op de bepalingen van de Provinciewet, de wet FIDO en afgeleide regelgeving.

Besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van de Financiële Verordening provincie Zeeland 2009:

Artikel I

Artikel 11 alsmede de toelichting op artikel 11 worden als volgt gewijzigd:

Artikel 11 Financierings- en treasuryfunctie

De Provinciale Staten stellen nadere regels terzake van de uitvoering van taken en bevoegdhede, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening met betrekking tot de financierings- en treasuryfunctie.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 5 november 2010. 

Voorzitter,

Griffier,

Uitgegeven, 21 januari 2014

De provinciesecretaris, A.W. Smit

Toelichting op artikel 11 Financierings- en treasuryfunctie

De financierings- en treasuryfunctie zijn een belangrijk onderdeel van het middelenbeheer. Gezien de operationele kwetsbaarheid van deze functie bevat artikel 216 lid 2c van de Provinciewet het expliciete voorschrift dat deze verordening een bepaling over de financieringsfunctie bevat, waarmee de regels in acht worden genomen die zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) en de regelgeving die op deze Wet FIDO is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving).

Naar boven