Provincie Zeeland - Partiële wijziging van de Waterverordening Zeeland

Besluit van Provinciale Staten van Zeeland van 13 december 2013, nr. 13, inzake partiële wijziging van de Waterverordening Zeeland (normering wateroverlast gebieden Tholen).

Provinciale Staten van Zeeland,

  • -gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 november 2013, kenmerk BLD-WBN 122;

  • -gelet op artikel 2.8 van de Waterwet, waaruit volgt dat bij provinciale verordening, met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn ingericht, normen worden gesteld met betrekking tot de gemiddelde overstromingskans per jaar van daarbij aan te wijzen gebieden;

  • -gelet op de artikelen 2.5 (normen wateroverlast) en 2.6, derde lid, van de Waterverordening Zeeland, zoals vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 18 december 2009 (Provinciaal Blad nr. 43 van 2009);

  • -gelet op het door het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen, bij brief van 1 mei 2013, kenmerk 2013009673, met bijbehorende kaartbijlage, tot het college van GS gericht en onderbouwd verzoek tot wijziging van de Waterverordening Zeeland;

  • -gelet op het Omgevingsplan Zeeland 2012 - 2018, zoals vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 28 september 2012;

  • -gelet op afdeling 3.4 en overige bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten als volgt:

De Waterverordening Zeeland, zoals vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 18 december 2009 (Provinciaal Blad nr. 43 van 2009), wordt als volgt gewijzigd:

I

Artikel 2.5., derde lid, komt te luiden:

  • 3. voor andere gebieden en percelen dan bedoeld in het eerste en tweede lid, en gebieden die zijn aangegeven op de bij deze verordening behorende kaartbijlage IV (Tholen), zijn geen normen met betrekking tot de gemiddelde overstromingskans per jaar gesteld.

II

Artikel 2.6., tweede lid, eerste volzin, komt te luiden:

  • 2. In 2020 is de bergings- en afvoercapaciteit van regionale wateren ingericht overeenkomstig de gestelde normen, bedoeld in artikel 2.5.

III

Na bijlage III in te voegen:

Bijlage IV, met het opschrift " Waterverordening Zeeland; Lage gebieden uitgezonderd van wateroverlastnorm; artikel 2.5, derde lid " (als bijlage in dit provinciaal blad opgenomen).

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het provinciaal blad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 13 december 2013.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. P. Joosse, griffier

Uitgegeven, 20 januari 2014

De secretaris,

A.W. Smit

normaanpassingwater201311id5c612f3-6356-4036-bd14-cd93d245f913.jpg

Naar boven