Provincie Zeeland - Besluit ophoging subsidieplafond Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland 2014.

Besluit  van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 17 juni 2014, besluitnummer 14008849, tot ophoging van het subsidieplafond voor de begrotingsjaren 2014-2019 ten behoeve van Investeringssubsidie natuur en landschap van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Zeeland (SKNL) ten behoeve van herstelmaatregelen in Natura 2000 gebieden.

Gedeputeerde Staten van Zeeland ,

  • Gelet op de Natuurbeschermingswet 1998;

  • Gelet op de Natuurpact van 18 september 2013;

  • Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland;

  • Gelet op het eerder vastgestelde besluit Openstelling SNL 2014 van 8 oktober 2013, nr. 13022474 en 10 december 2014, nr. 13022474;

  • Gelet op het eerder vastgestelde besluit Ophoging SNL Zeeland 2014 van 27 mei 2014, nr. 14007940;

Besluiten gewijzigd vast te stellen:

ARTIKEL I

A. SUBSIDIEPLAFONDS

  • 2. Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Zeeland (SKNL) wordt voor de begrotingsjaren 2014 tot en met 2019 het volgende subsidieplafond opgehoogd met de hieronder genoemde bedragen.

2.1 Investeringssubsidie natuur en landschap

Aanvragen voor investeringen op programma niveau € 12.212.550,- voor subsidies als bedoeld in:

  • Artikel 8, eerste lid, onderdeel c (kwaliteitsimpuls natuurbeheertype),

  • artikel 8,eerste lid, onderdeel e (omzetting naar een ander natuurbeheertype), of

  • artikel 8, eerste lid, onderdeel f (verhoging natuurkwaliteit van een habitattype);

volgens de volgende verdeling en plafond per jaar :

Jaar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal

1.135.313

1.907.163

2.477.738

2.163.263

2.589.563

1.887.113

Aanvragen voor de onderdelen 2.1 van dit besluit zijn uitsluitend mogelijk volgens het programma (gebieden, maatregelen, kosten) zoals opgenomen in bijgevoegde maatregelen tabel 1 en bijbehorende kaarten in de bijlagen.

ARTIKEL II

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

De maatregelentabel en bijbehorende kaarten op grond van dit besluit en als bedoeld in artikel I wordt geplaatst op de provinciale website.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 17 juni 2014.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven, 8 juli 2014

De secretaris, A.W. Smit

Bijlage 1 Maatregelen tabel

Uniek

Nr.

Gebiedsnummer

Natura 2000-gebied

Omschrijving maatregel

Kaartcodes

Aanvrager

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

115

Grevelingen

Slikken van Bommenede (GR05); Voormalige 'struikeilanden' is afgeplagd (2012). Het stuikeiland was in de huidige staat nauwelijks geschikt broedgebied voor kustbroedvogels. Het struikeleiland moet wel verder onderhouden worden. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

G1

SBB

 

X

 

X

 

X

2

115

Grevelingen

Veermansplaat (GR10); Zuidpunt aantrekkelijk maken voor plevieren dmv schelpenstort (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

G2

SBB

 

 

X

 

 

 

3

115

Grevelingen

Slik Dijkwater (GR06); Verwijderen alle struiken en bomen van de westelijke dijk; westelijke uitloper slik en schelpenrand omvormen tot eiland om grondpredatoren te weren. Afgegraven zand aan de buitenzijde van de richel deponeren om zo oppervlakte eiland te vergroten.Regelmatig herhalen vanwege aanslibbing. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

G3

SBB

 

 

 

X

 

 

8

115

Grevelingen

Veermansplaat; Ca. 5 ha niet maaien. Dit kan het beste plaatsvinden langs op randen langs bosjes die voedselrijker zijn en niet conflicteren met habitatopgaven. Een tijdelijke beperkte dekking van enkele ha is noodzakelijk om de populatie wat draagkracht te geven. Tijdelijke rasters zetten (tbv noordse woelmuis: behoud kwaliteit leefgebied).

G8

SBB

 

 

X

 

 

X

17

116

Kop van Schouwen

Aanleg poelen voor amfibieën (5 stuks), bij voorkeur aansluiten op poelen van de Maire en de Meeuwenduinen.

K2

SBB

 

X

 

 

 

 

20

116

Kop van Schouwen

Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein Natuurmonumenten)

N2000

NM

X

X

X

X

X

X

21

116

Kop van Schouwen

Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein Staatsbosbeheer)

N2000

SBB

X

X

X

X

X

X

22

116

Kop van Schouwen

Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein particulieren)

N2000

Particulieren

 

X

X

X

X

X

39

116

Kop van Schouwen

Herinrichting Duinpolder door ruimen struweel en plaatselijk plaggen, chopperen/maaien.

K6

Particulieren

X

X

X

X

X

X

42

116

Kop van Schouwen

Herinrichting en plaggen ( hydrologische herstel Weitjes Burgh).

K7

NM

 

 

X

X

 

 

44

116

Kop van Schouwen

Herinrichting t.b.v. hydrologische maatregelen terreinen Watergat/Oosterenban.

K9

Particulieren

 

 

X

X

X

X

48

116

Kop van Schouwen

Kleinschalig reactiveren boswachterij Westenschouwen, inclusief: 1) ruimen struweel en opslag, en 2) afvoeren van humus houdende grond.

K12

SBB

 

 

X

 

 

 

50

116

Kop van Schouwen

Kwaliteitsverbetering en herinrichting Zeepe Duinen. Omvat de volgende maatregelen: plaggen, verwijderen vogelkers, verwijderen ongewenste bomen en houtopslag, uitdiepen / schonen poelen, kleinschalig reactiveren (stuifplekken maken en plaggen), verwijderen en afvoeren rasters, plaatsen nieuwe rasters en weidehekken, indien nodig kleine ingrepen ter bevordering herintroductie konijnen.

K14

NM

X

X

X

X

 

 

51

116

Kop van Schouwen

Kwaliteitsverbetering Slotbos, incl: 1) hakhoutbeheer (deel doorgeschoten elzenhakhout en populieren verwijderen), 2) dunning / vrijzetten van enkele grote eiken, 3) opschonen greppel- en rabattenstelsel, 4) omvormen van bos door kappen esdoorns en aanplant van es, iep en linde. Verwijderen Am. vogelkers lift mee.

K15

NM

X

 

X

X

X

 

53

116

Kop van Schouwen

Omvorming naaldbos, inclusief planvorming. Fasering van uitvoering mee laten liften met fasering redynamisering duinen.

K17

SBB

X

X

 

X

X

 

62

116

Kop van Schouwen

Openhouden valleien en verwijderen elzen opslag Vroongronden.

K19

SBB

X

X

X

X

X

X

69

116

Kop van Schouwen

Plaggen en afvoeren Oosterban 2.

K20

Particulieren

X

 

 

 

 

 

70

116

Kop van Schouwen

Plaggen en afvoeren Watergat (Molenburgh).

K21

Particulieren

X

 

 

 

 

 

71

116

Kop van Schouwen

Project Meeuwenduinen, inclusief: 1) Plaggen tot minerale zand (ca. 15 cm), 2) plaggen en uitsteken duinriet, helm en struweel en uittrekken wilgen rond bestaande zandverstuiving, 3) afvoeren van humus houdende grond en vegetatie buiten N2000-gebied, 4) drukbegrazing met schapen, en 5) combineren met maatregelen voor de herintroductie van konijnen en verwijderen Am. vogelkers.

K22

SBB

 

X

X

X

X

 

77

116

Kop van Schouwen

Regulier beheer vliegveld (maaien en afvoeren)

K25

SBB

 

 

 

 

 

 

84

116

Kop van Schouwen

Uitvoering verstuivingsplan , incl.: 1) Aanleg paraboolduinen, 2) kleinschalig reactiveren (stuifplek plaggen) 3) plaggen Meeuwenduinen, 4) ontbossen en 5) ruimen struweel Meeuwenduinen.

K26

SBB

 

X

X

 

 

 

88

116

Kop van Schouwen

Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen (op terrein Staatsbosbeheer).

N2000

SBB

X

X

 

X

X

X

89

116

Kop van Schouwen

Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen (op terrein Natuurmonumenten).

N2000

NM

 

X

X

X

X

 

91

116

Kop van Schouwen

Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen (op terrein particulieren).

N2000

Particulieren

 

X

X

X

X

 

100

116

Kop van Schouwen

Vooronderzoek maatregelen Slotbos. Uitvoeren van een hydrologische effecten analyse.

K15

NM

X

 

 

 

 

 

106

117

Manteling van Walcheren

Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein Staatsbosbeheer)

N2000

SBB

X

X

X

X

X

X

107

117

Manteling van Walcheren

Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein Het Zeeuwse Landschap)

N2000

HZL

X

X

X

X

X

X

108

117

Manteling van Walcheren

Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein particulieren)

N2000

Particulieren

 

X

X

X

X

X

115

117

Manteling van Walcheren

Continueren huidig begrazingsbeheer

N2000

SBB

 

 

 

 

 

 

116

117

Manteling van Walcheren

Dempen kanaal, voorkomen van drijfzand, plaatsen nieuwe rasters.

M2

HZL

 

 

 

 

 

X

120

117

Manteling van Walcheren

Extra drukbegrazing met schapen; 24 ha (huidig) + 10 ha uitbreiding.

M3

HZL

X

X

X

X

X

X

123

117

Manteling van Walcheren

Kruipwilg en duindoorn rooien oostelijk deel.

M4

HZL

X

X

X

X

 

 

124

117

Manteling van Walcheren

Kwaliteitsverbetering landgoederen

M5

Particulieren

 

X

X

X

X

X

127

117

Manteling van Walcheren

Maaien en afvoeren om struweelontwikkeling te voorkomen oostelijk deel

M6

HZL

 

X

X

X

X

X

141

117

Manteling van Walcheren

Planvorming en uitvoering regeneratie Papierenzolder (regenereren van primaire duinvallei + afvoeren nutriënten en plagsel).

M8

HZL

 

 

X

X

X

 

142

117

Manteling van Walcheren

Ruimen struweel zeereep westelijk deel, Vier Hoogten (deelgebied a, rapport Bas Arens)

M9

SBB

 

X

X

X

 

 

146

117

Manteling van Walcheren

Uitbreiding begrazing door eenmalig plaatsen rasters en hekken (uitvoering tesamen met project Papierenzolder).

M10

HZL

 

 

 

 

X

X

147

117

Manteling van Walcheren

Uitbreiding begrazing westelijk deel.

M11

SBB

 

X

 

 

 

 

148

117

Manteling van Walcheren

Uitbreiding huidige begrazingsbeheer

M12

HZL

 

X

X

X

X

X

151

117

Manteling van Walcheren

Uitvoeren verstuivingsplan, incl.: 1) aanleggen stuifkuilen, 2) afplaggen humuslaag en 3) opvolgen met drukbegrazing schapen om stuifplekken open te houden.

M13

HZL

 

X

X

X

 

 

152

117

Manteling van Walcheren

Uitvoeren verstuivingsplan, incl.: 1) kaal maken van toppen zeereep, 2) ontgraven helm, 3) verwijderen en afvoeren beton puinweg en 4) afplaggen humuslaag.

M14

SBB

 

 

 

X

 

 

153

117

Manteling van Walcheren

Uitvoeren verstuivingsplan, incl.: 1) kaal maken van toppen zeereep, 2) ontgraven helm, 3) verwijderen en afvoeren beton puinweg en 4) afplaggen humuslaag.

M14

HZL

 

 

 

X

X

 

158

117

Manteling van Walcheren

Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen (op terrein Staatsbosbeheer).

N2000

SBB

 

X

X

X

X

X

159

117

Manteling van Walcheren

Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen (op terrein Het Zeeuwse Landschap).

N2000

HZL

 

X

X

X

X

X

160

117

Manteling van Walcheren

Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen (op terrein particulieren).

N2000

Particulieren

 

X

X

X

X

X

167

117

Manteling van Walcheren

Zoneren recreatie (voorlichting en plaatsen van informatieborden).

N2000

HZL

 

X

 

 

 

X

172

118

Oosterschelde

Vlietepolder; Verwijderen bomen/ houtige opslag, maaien en afvoeren. Graven van petgaten

O1

HZL

X

 

 

 

 

 

175

118

Oosterschelde

Stinkgat- van Haaftenpolder; ruigte maaien, plaggen, verwijderen van bomen en struiken. Onderzoek naar juiste hydrologische maatregelen om ruigte tegen te gaan. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

O3

SBB

 

X

 

 

 

 

176

118

Oosterschelde

Prunje (OS7); ruigte maaien / afplaggen (o.a. tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels; uitbreiding en verbetering kwaliteit leefgebeid strandplevier)

O4

SBB

 

X

 

X

 

X

177

118

Oosterschelde

Pikgat en deelgebied 6 (zuidkust schouwen): Verruigging deels tegengaan door maaien. Voor gevoelige soorten: ruigte maaien en continuering zomer/ winterpeil (o.a. tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels; uitbreiding en verbetering kwaliteit leefgebeid strandplevier; uitbreiding leefgebied noordse woelmuis)

O5

NM

 

X

X

X

X

X

178

118

Oosterschelde

Cauwers Inlaag; Effectgerichte monitoring vegetatie en vergroten oppervlakte door herprofilering aangebrachte grond.

O6

NM

 

 

X

 

 

 

179

118

Oosterschelde

Schakerloopolder (OS25); Verwijderen bomen en struiken, maaien en afvoeren vegetatie vasteland. Oude deel eilandje in grote plas herstellen. (behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels; uitbreiding en verbetering kwaliteit leefgebeid strandplevier)

O7

SBB

 

 

X

 

 

 

180

118

Oosterschelde

Neeltje Jans (OS19); maatregel 1: het kaal maken verruigd eiland 'De Haak' in de expo haven en 2: het afsluiten van zuid-arm Mattenhaven tbv leefgebied strandplevier.

O8

HZL

 

X

 

 

 

 

181

118

Oosterschelde

De Pluimpot, Scherpenisse (OS29); Kaal maken van verruigd eiland door maaien en plaggen (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

O9

SBB

 

 

 

 

 

X

182

118

Oosterschelde

Suzanna’s en Kisters Inlaag (OS11); Ruigte maaien. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

O10

NM

 

X

X

X

X

X

183

118

Oosterschelde

Scherpenissepolder (OS27); Periodiek peil verhogen met brak water iom. Waterschap (ivm mogelijke externe effecten).

O11

SBB

 

 

X

X

 

 

184

118

Oosterschelde

Koude- en kaaspolder; Onderzoek mogelijkheden plaatsen kwelbuizen en maaiveldverlaging voor meer zoutinvloed. Kaal maken van verruigd eiland door maaien/plaggen Onderzoek naar mogelijkheden voor aanwenden vrijkomende grond voor extra vogeleilandjes. (o.a. tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

O12

HZL

X

X

 

 

 

 

186

118

Oosterschelde

Westenschouwense Inlaag West; verruiging tegengaan door maaien; effecgericht monitoren vegetatie (onder SNL); afhankelijk van uitkomsten monitoring, peil verhogen of handhaven streefpeil

O14

NM

 

X

X

X

X

X

187

118

Oosterschelde

Westenschouwense Inlaag Oost; verruiging tegengaan door maaien; effecgericht monitoren vegetatie (onder SNL); afhankelijk van uitkomsten monitoring, peil verhogen of handhaven streefpeil

O15

NM

 

X

X

X

X

X

188

118

Oosterschelde

Schelphoek buitendijks (OS12); Broedeiland afvlakken door afplaggen. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

O16

SBB

 

 

X

 

 

 

190

118

Oosterschelde

Bruintjeskreek; Onderzoeken mogelijkheden plaatsen kwelbuizen voor meer zoutinvloed op basis resultaten plaatsen kwelbuizen. Optimalisatie peil door aanvullend plaggen en/of hergebruik vrijgekomen materiaal voor broedeilanden gebruiken om nieuwe pionierszones te creëren. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

O18

HZL

 

X

X

 

 

 

191

118

Oosterschelde

Inlaag 's Gravenhoek; verwijderen vegetatie van vogeleilanden door maaien en afvoeren. Een maal per 5 jaar wilgen afzetten (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

O19

HZL

 

 

 

 

 

X

205

118

Oosterschelde

Koudekerkse en Westschouwense inlagen; inrichten voor Noordse woelmuis (tbv H3140: uitbreiding oppervlak leefgebied Noordse Woelmuis)

O25

NM

 

X

 

 

 

 

208

119

Veerse Meer

Kwistenburg (VM2); Uitrasteren strandhaak in broedseizoen, zodat er geen sprake is van vertrapping van nesten door vee. Broedeiland maken. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

V1

NM

 

 

 

 

 

 

212

121

Yerseke en Kapelse Moer

Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000, inclusief ganzen (op terrein Het Zeeuwse Landschap)

Y1

HZL

X

X

X

X

X

X

215

121

Yerseke en Kapelse Moer

Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000, inclusief ganzen (op terrein Staatsbosbeheer)

Y2

SBB

X

X

X

X

X

X

218

121

Yerseke en Kapelse Moer

Begrazing en beheer veerasters (permanent) (regulier beheer) (op terrein Het Zeeuwse Landschap)

Y3

HZL

 

 

 

 

 

 

219

121

Yerseke en Kapelse Moer

Begrazing en beheer veerasters (permanent) (regulier beheer) (op terrein Staatsbosbeheer)

Y4

SBB

 

 

 

 

 

 

220

121

Yerseke en Kapelse Moer

Indien nodig openhouden van en/of aanleg van ondiepe greppels Kapelse Moer.

Y5

SBB

 

 

 

 

 

 

224

121

Yerseke en Kapelse Moer

Maaien van de hoger gelegen delen en afvoeren maaisel (cyclisch) (indien noodzakelijk, ten gunste van de weidevogels) Yerseke Moer.

Y6

HZL

X

X

X

X

X

X

239

121

Yerseke en Kapelse Moer

Verwijderen opgaande beplanting (cyclisch) (regulier beheer)

N2000

HZL

 

 

 

 

 

 

240

121

Yerseke en Kapelse Moer

Verwijderen opgaande beplanting (cyclisch) (regulier beheer)

N2000

SBB

 

 

 

 

 

 

243

122

Westerschelde

Inlaag 1887 en Inlaag 2005; Binnendijks: in bestaande gebieden (Inlaag 2005 en mogelijk Inlaag 1887) de natuurlijke fluctuatie handhaven, of zelfs de abiotiek meer te sturen richting geschiktheid voor H1310_A. Het dichtgeslibde gebied moet opgeschoond worden. Kwelbuizen onder dijk zijn stuk (nw € 25.000,-). Waterschap legt nieuwe stuw aan. Zonder kwelbevordering (kwelbuizen) heeft peilbeheer geen effect.

W1

NM

 

 

X

 

 

 

246

122

Westerschelde

Zuidgors; kleinschalig experimenteren afplaggen.

W4

NM

 

X

X

 

X

 

248

122

Westerschelde

Verdronken Zwarte Polder; Voor het in stand houden van de natuurwaarden is regelmatig onderhoud aan de slufter (baggeren) essentieel. In 1ste pp onderhoud aan geulen en prielen. Ook geschikt voor kustbroedvogels. Vogelbroedstrand ligt naast geul. Geul meanderd en slibt dicht. Bij werkzaamheden zand wat opgebaggerd is, op strand leggen. (tbv H1310_A: uitbreiding areaal; H1330_A: uitbreiding areaal en verbetering kwaliteit; behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

W6

HZL

 

 

 

 

 

X

249

122

Westerschelde

Verdronken Zwarte Polder; onderzoek nauwe korfslak (lift mee op Kop van Schouwen)

W7

HZL

 

 

 

 

 

 

252

122

Westerschelde

Hooge Plaaten; Het in de afgelopen jaren afgekalfde westelijke strand van de Bol weer herstellen dmv een suppletie met zand. Dit zorgt er voor dat het verloren broedhabitat van dwergstern en strandplevier weer wordt hersteld. Dit strand zal tevens zorgen voor stuivend zand wat een positief effect heeft op het broedgebied van de grote stern/ het habitattype embryonale duinen (zandmotor effect). (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels; H2110 behoud areaal). Dit vergt eerste morfologisch onderzoek naar de haalbaarheid van deze maatregelen. Eerste periode onderzoek, waarbij naast het morfologisch onderzoek ook nog moet worden onderzocht of het plaggen van de plaat geen oplossing biedt. Tweede periode geld reserveren voor de eventuele uitvoering van de maatregelen.

W10

HZL

 

 

X

 

 

 

267

123

Zwin & Kievittepolder

Aanvullend maaien of kappen Oudelandse Polder & Kievittepolder

Z1

HZL

X

X

X

X

X

X

270

123

Zwin & Kievittepolder

Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000

N2000

HZL

X

X

X

X

X

X

273

123

Zwin & Kievittepolder

Begrazing van schor met schapen

Z2

HZL

X

X

X

X

X

X

276

123

Zwin & Kievittepolder

Monitoring kamsalamander

N2000

HZL

X

X

X

X

X

X

279

123

Zwin & Kievittepolder

Monitoring kleine zilverreiger

N2000

HZL

X

X

X

X

X

X

283

123

Zwin & Kievittepolder

Uitbreiding poelen Kievittepolder, minimaal 3 stuks

Z3

HZL

 

X

 

X

 

X

288

124

Groote Gat

Aanvullende monitoring zilte graslanden

G1

HZL

 

X

 

X

 

X

292

124

Groote Gat

Compartimentering huidige begrazing om druk te reguleren (op terrein Het Zeeuwse Landschap)

G3

HZL

X

X

X

X

X

X

295

124

Groote Gat

Continuering huidig beheer

N2000

HZL

 

 

 

 

 

 

306

125

Canisvliet

Compartimentering huidige begrazing om druk te reguleren (op terrein Staatsbosbeheer)

C1

SBB

X

X

X

X

X

X

309

125

Canisvliet

Continuering huidig beheer

N2000

SBB

 

 

 

 

 

 

310

125

Canisvliet

Graven van greppels (accentueren) voor afvoeren regenwater of bevorderen inundatie

C2

SBB

X

 

 

 

 

 

312

125

Canisvliet

Indien begrazing niet het gewenste resultaat oplevert, maaien en afvoeren van de vegetatie in het najaar. (incidenteel)

C3

SBB

X

 

X

 

X

 

324

126

Vogelkreek

Continuering huidig beheer

N2000

SBB

 

 

 

 

 

 

325

126

Vogelkreek

Indien begrazing niet het gewenste resultaat oplevert, maaien en afvoeren van de vegetatie in het najaar. (incidenteel)

N2000

SBB

 

X

 

X

 

X

328

126

Vogelkreek

Onderhoud, vervangen en uitbreiden houtrillen

V1

SBB

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plafond SKNL Herstel-

maatregelen

 € 1.135.313

 € 1.907.163

 € 2.477.738

 € 2.163.263

 € 2.589.563

 € 1.887.113

Bijlage 2 Kaarten herstelmaatregelen

Artikel

Canisvliet_maatregeleni8c98b945-12cd-461b-b800-c65f1971d7aa.jpg

Deltawateren_oosterschelde_oost_grevelingenkleinidc1a5f72-a0f8-4c8f-8002-46def0b66823.jpg

Deltawateren_oosterschelde_westkleini468e30a9-33bb-437c-af15-ecadc021d9db.jpg

Deltawateren_oosterschelde_zuidoost_veersemeerkleinie8d30fdd-9b79-4d19-8b10-0d78848289cc.jpg

Deltawateren_westerschelde_oostkleini22da7e49-e85e-40d9-a55b-eb5399b3d65f.jpg

Deltawateren_westerschelde_westkleini0be8e3ce-58b5-4fc3-b801-9f301214431e.jpg

GrooteGat_maatregelenia33a8bb0-fb5d-41c1-95da-a6cb6b2e65de.jpg

KopvanSchouwen_maatregelen_overzichtkleini57f3ac29-f151-4ce5-9ead-3794684cb63a.jpg

KopvanSchouwen_maatregelen1kleini3a3a56b9-2982-4fbf-a0ff-9447f2d7209a.jpg

KopvanSchouwen_maatregelen2kleini1de7c8ba-3cb7-4064-974e-66e524860f22.jpg

KopvanSchouwen_maatregelen3ia2f5626d-e810-4841-977e-99a04b09aede.jpg

KopvanSchouwen_maatregelen4kleini40100337-c23e-4a51-b130-4ce6ce53c1f9.jpg

MantelingvanWalcherenMaatregelen_overzichtid0b9194e-3d95-4d0a-8ab3-c908d3f63b30.jpg

MantelingvanWalcherenMaatregelen_overzichtOOSTie69f4211-d594-4d86-a7b3-fbfaffd8a7fa.jpg

MantelingvanWalcherenMaatregelen_overzichtWESTi1a054150-2ef8-44ee-9cb6-fc9eed1b4f55.jpg

MantelingvanWalcherenMaatregelen1i2f702c79-654f-4549-95ff-afb032b0841f.jpg

MantelingvanWalcherenMaatregelen2i53ae22d2-a707-42e1-ace7-2c1c2ed1808d.jpg

MantelingvanWalcherenMaatregelen4i2a3363ec-6b1d-4623-a2c1-923846a3be73.jpg

MantelingvanWalcherenMaatregelen3i52609957-aca2-4472-8b44-1e55c6a561ee.jpg

Vogelkreek_maatregeleni7268d0b3-8407-4b47-9af9-2aa4591a52e0.jpg

YersekeKapelseMoer_maatregelenkleini21de22de-9a4e-49de-91c1-2c65fc4ec9fc.jpg

Zwin_maatregelenkleiniffd58e4d-ce6f-4874-8d70-b632d80a16a9.jpg

Naar boven