Wijziging van de Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 juni 2014, nr 90143/369537 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Overwegende dat de in het op 17 oktober 2012 gesloten convenant tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies geformuleerde doelen niet worden gehaald en het daarom gewenst is de eisen aan aanvraag en subsidie te wijzigen;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland;

besluiten:

Artikel I
Wijzigingen

De Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland als volgt te wijzigen:

A. Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1
Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.agrarisch bouwblok: perceel met agrarische bestemming, bedoeld om te worden bebouwd en gebruikt ten dienste van het agrarisch bedrijf;

 • b.agrarische onderneming: natuurlijke persoon of rechtspersoon die als economische activiteit gewassen, teelt of dieren houdt met als doel deze, of de producten die daaruit voortkomen, te verkopen;

 • c.asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer 12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);

 • d.asbestdak: dak, dakgoot of gevel dat asbest bevat;

 • e.gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat beschikt over de volgende certificering ten behoeve van het inventariseren of verwijderen van asbest:

  • 51°.SC 530: Asbestverwijdering;

  • 52°.SC 540: Asbestinventarisatie;

 • f.zonnepanelen: photovoltaïsche panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit.

 • B.Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2
Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.een agrarische onderneming;

 • b.een voormalig agrarische onderneming;

 • c.eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

 • C.Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5
Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, voldoet de aanvrager aan de volgende vereisten:

 • a.indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder a en onder b toont aanvrager aan dat:

  • 1°.11sinds 1993 de landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, tenminste een keer is ingevuld; of

  • 2°.11de onderneming op een agrarisch bouwblok wordt of werd uitgeoefend;

 • b.indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder c toont aanvrager aan dat:

  • 1°.21het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken is gelegen op het voormalig agrarisch bouwblok; en

  • 2°.21het voormalig agrarisch bouwblok na 1 januari 1993 een agrarisch bestemming heeft gehad.

Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 4, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het asbestdak of de asbestdaken dat wordt verwijderd en afgevoerd;

 • b.het asbestdak of asbestdaken die worden verwijderd en afgevoerd, zijn gelegen op een agrarisch of voormalig agrarisch bouwblok in de provincie Noord-Holland;

 • c.het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken heeft een oppervlakte van tenminste 250m2;

 • d.de inventarisatie van het te verwijderen asbestdak of asbestdaken is uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

 • e.het verwijderen en afvoeren van het asbestdak of asbestdaken wordt uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

 • f.de aanvrager plaatst zonnepanelen;

 • g.de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een asbestvrij dak;

 • h.de te plaatsen zonnepanelen hebben een capaciteit van tenminste 5 kiloWatt-piek;

 • i.de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een dak van een gebouw dat gelegen is in hetzelfde agrarisch bouwblok als het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken;

 • j.de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van de onroerende zaak waarop de zonnepanelen worden geplaatst;

 • k.de zonnepanelen worden geplaatst na of gelijktijdig met het verwijderen van asbest;

 • l.de aanvrager beschikt over de noodzakelijke vergunningen en voldoet ook overigens aan de geldende procedurevoorschriften voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteit en het plaatsen van zonnepanelen;

 • m.de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

 • n.de aanvrager geeft goedkeuring aan gedeputeerde staten tot inzage in de gegevens van het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden.

Om aan te tonen dat de subsidiabele activiteit voldoet aan de vereisten in het vorige lid, ligt aan de subsidiabele activiteit tenminste het volgende ten grondslag:

 • a.indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder a, de gegevens van de meest recente landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet;

 • b.indien sprake is van een aanvragers als bedoeld in artikel 2, onder b, de gegevens van een Landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, in enig jaar na 1993;

 • c.een asbestinventarisatierapportage conform certificering SC-540 uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

 • d.een getekende offerte of overeenkomst ter zake de verwijdering van asbest;

 • e.een getekende offerte of overeenkomst ter zake de zonnepanelen;

 • f.noodzakelijke vergunningen of verrichte meldingen.

Aan artikel 6 wordt een derde onderdeel als volgt toegevoegd:

c. subsidieaanvragen worden ingediend voor 1 september 2015.

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.De woorden “1 september 2014” vervangen door: 1 september 2015.

 • 2.Voor “gedeputeerde staten” wordt de aanduiding “1.” geplaatst.

 • 3.Er wordt een lid toegevoegd luidende: 2 - Van het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, is maximaal € 386.973.- beschikbaar voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onder c.

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.In het eerste lid wordt “€ 3.-” vervangen door: € 4,50 en “€7.500.-” door: € 15.000.-.

 • 2.In het tweede lid wordt “€7.500.-” vervangen door: € 15.000.-.

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.In het eerste lid wordt “op 31 oktober 2014” vervangen door: op 31 oktober 2015.

 • 2.In het tweede lid wordt “op 31 oktober 2014”vervangen door: 31 oktober 2015.

In artikel 13 worden de woorden “met ingang van 31 oktober 2014” vervangen door: met ingang van 31 oktober 2015.

Artikel II
Inwerkingtreding

Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13
Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014;

 • 2.onderdeel F1 werkt terug tot en met 1 juli 2013;

 • 3.deze regeling vervalt met ingang van 31 oktober 2015.

Haarlem, 10 juni 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 27 juni 2014.

Toelichting op de wijziging Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland.

Algemeen

Op 1 juli 2013 is de Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland in werking getreden. In het convenant dat op 17 oktober 2012 gesloten is tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies en dat ten grondslag ligt aan de regeling is bepaald dat begin 2014 zou worden bezien of bijstelling van de regeling nodig is. Uit een hiertoe verrichte evaluatie komt naar voren dat het subsidieplafond gezien het huidige tempo van aanvragen niet wordt bereikt voor de afloop van de regeling. Hierdoor worden de in het convenant opgenomen doelen mogelijk niet gehaald.

Om zoveel mogelijk asbest op agrarische bestemmingen te verwijderen is gezocht naar mogelijkheden om tussentijds het effect van de regeling te vergroten. Tevens is onderzocht wat de effecten zijn van het tussentijds, gedurende de openstelling van het subsidieplafond, wijzigen van de regeling op reeds lopende aanvragen en reeds afgeronde aanvragen. Gekozen is voor de volgende aanpassingen:

 • -verruiming van de doelgroep naar voormalig agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok;

 • -verlagen van de ondergrens van het aantal m2-asbestdak dat minimaal verwijderd dient te worden;

 • -generieke verhoging van het subsidiebedrag per m2 te saneren asbestdak, zonder dat de ambitie in het convenant in gevaar komt;

 • -verlagen van de minimum capaciteit van de zonnepanelen;

 • -verlengen van de looptijd van het subsidieplafond.

Daarnaast zal een nieuwe slag in de communicatie worden gemaakt.

Op 1 juli 2013 is de Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland in werking getreden. In het convenant dat op 17 oktober 2012 gesloten is tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies en dat ten grondslag ligt aan de regeling is bepaald dat begin 2014 zou worden bezien of bijstelling van de regeling nodig is. Uit een hiertoe verrichte evaluatie komt naar voren dat het subsidieplafond gezien het huidige tempo van aanvragen niet wordt bereikt voor de afloop van de regeling. Hierdoor worden de in het convenant opgenomen doelen mogelijk niet gehaald.

Om zoveel mogelijk asbest op agrarische bestemmingen te verwijderen is gezocht naar mogelijkheden om tussentijds het effect van de regeling te vergroten. Tevens is onderzocht wat de effecten zijn van het tussentijds, gedurende de openstelling van het subsidieplafond, wijzigen van de regeling op reeds lopende aanvragen en reeds afgeronde aanvragen. Gekozen is voor de volgende aanpassingen:

 • -verruiming van de doelgroep naar voormalig agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok;

 • -verlagen van de ondergrens van het aantal m2-asbestdak dat minimaal verwijderd dient te worden;

 • -generieke verhoging van het subsidiebedrag per m2 te saneren asbestdak, zonder dat de ambitie in het convenant in gevaar komt;

 • -verlagen van de minimum capaciteit van de zonnepanelen;

 • -verlengen van de looptijd van het subsidieplafond.

Daarnaast zal een nieuwe slag in de communicatie worden gemaakt.

Artikelsgewijs

Artikel I Wijzigingen

A.

Het begrip agrarisch bouwblok ziet op alle bouwblokken met agrarische bestemming ongeacht of deze zijn gelegen in een bestemmingsplan buitengebied of een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een kern.

Het begrip agrarisch bouwblok is ingevoegd naast het reeds gebruikte begrip ‘bedrijfslocatie’. Het gebruik van het begrip agrarisch bouwblok is nodig vanwege het verruimen van de doelgroep naar eigenaren van een perceel waarop voorheen een agrarische bestemming rustte. Om te voorkomen dat ook landbouwpercelen onder het begrip vallen, is bewust gekozen voor het begrip agrarisch bouwblok in plaats van perceel met agrarische bestemming

Het begrip agrarisch bouwblok ziet op alle bouwblokken met agrarische bestemming ongeacht of deze zijn gelegen in een bestemmingsplan buitengebied of een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een kern.

Het begrip agrarisch bouwblok is ingevoegd naast het reeds gebruikte begrip ‘bedrijfslocatie’. Het gebruik van het begrip agrarisch bouwblok is nodig vanwege het verruimen van de doelgroep naar eigenaren van een perceel waarop voorheen een agrarische bestemming rustte. Om te voorkomen dat ook landbouwpercelen onder het begrip vallen, is bewust gekozen voor het begrip agrarisch bouwblok in plaats van perceel met agrarische bestemming

B.

Het verruimen van het bereik van de subsidieregeling wordt bereikt door het verbreden van de doelgroep. In onderdeel b wordt de doelgroep uitgebreid met agrarische ondernemers die hun bedrijf beëindigen of agrarische ondernemers die al eerder zijn gestopt. Niet zichtbaar in dit artikel, maar zichtbaar in het vernieuwde artikel 5, is dat ook de doelgroep van agrarische ondernemingen zelf is uitgebreid, te weten tot agrarische ondernemers die hun bedrijf hebben verbreed en de agrarische activiteit zelf is geminimaliseerd. Voor deze uitbreiding is het minimumvereiste van 25.000 SO in de landbouwtelling vervallen.

De tweede uitbreiding is niet gericht op de persoon van aanvrager maar de voormalige bestemming van het perceel dat de aanvrager in eigendom heeft. Dit betekent dat ook een particulier, niet agrarisch ondernemer, een aanvraag in kan dienen als hij eigenaar is van een voormalig agrarisch bouwblok. In artikel 5 worden eisen gesteld aan deze voormalige bestemming.

Het verruimen van het bereik van de subsidieregeling wordt bereikt door het verbreden van de doelgroep. In onderdeel b wordt de doelgroep uitgebreid met agrarische ondernemers die hun bedrijf beëindigen of agrarische ondernemers die al eerder zijn gestopt. Niet zichtbaar in dit artikel, maar zichtbaar in het vernieuwde artikel 5, is dat ook de doelgroep van agrarische ondernemingen zelf is uitgebreid, te weten tot agrarische ondernemers die hun bedrijf hebben verbreed en de agrarische activiteit zelf is geminimaliseerd. Voor deze uitbreiding is het minimumvereiste van 25.000 SO in de landbouwtelling vervallen.

De tweede uitbreiding is niet gericht op de persoon van aanvrager maar de voormalige bestemming van het perceel dat de aanvrager in eigendom heeft. Dit betekent dat ook een particulier, niet agrarisch ondernemer, een aanvraag in kan dienen als hij eigenaar is van een voormalig agrarisch bouwblok. In artikel 5 worden eisen gesteld aan deze voormalige bestemming.

C.

Om aan te tonen dat een aanvrager tot de nieuwe verruimde doelgroep behoort, zijn de vereisten uitgebreid. Het aantal wijzigingen in artikel 5 was dusdanig dat overgegaan is tot een geheel nieuw artikel.

Eerste lid onder aDit lid ziet zowel op de doelgroep agrarische ondernemers als voormalig agrarisch ondernemers. Een voormalig agrarisch ondernemer is een agrarisch ondernemer die zijn bedrijf is gestopt of andere activiteiten verrichten waardoor de agrarische activiteit is geminimaliseerd. Van belang is dat de aanvrager aantoont dat hij agrarisch ondernemer is geweest of dat het bouwblok een agrarische bestemming heeft. Dit kan de aanvrager bijvoorbeeld aantonen met een extract uit het vigerend bestemmingsplan of een gewaarmerkte verklaring van de gemeente.

Eerste lid onder bEen eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok dient aan te tonen dat het bouwblok een agrarische bestemming heeft gehad. Vanwege alle verplichtingen uit het ruimtelijk ordeningsrecht ten aanzien van het periodiek aanpassen van het bestemmingsplan, is gekozen voor het jaar 1993 als moment waarop het bouwblok tenminste een agrarische bestemming moet hebben gehad. Het bouwblok moet tussen 1 januari 1993 en het moment van aanvraag, op enig moment een agrarische bestemming hebben gehad.

Om aan te tonen dat een aanvrager tot de nieuwe verruimde doelgroep behoort, zijn de vereisten uitgebreid. Het aantal wijzigingen in artikel 5 was dusdanig dat overgegaan is tot een geheel nieuw artikel.

Eerste lid onder aDit lid ziet zowel op de doelgroep agrarische ondernemers als voormalig agrarisch ondernemers. Een voormalig agrarisch ondernemer is een agrarisch ondernemer die zijn bedrijf is gestopt of andere activiteiten verrichten waardoor de agrarische activiteit is geminimaliseerd. Van belang is dat de aanvrager aantoont dat hij agrarisch ondernemer is geweest of dat het bouwblok een agrarische bestemming heeft. Dit kan de aanvrager bijvoorbeeld aantonen met een extract uit het vigerend bestemmingsplan of een gewaarmerkte verklaring van de gemeente.

Eerste lid onder bEen eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok dient aan te tonen dat het bouwblok een agrarische bestemming heeft gehad. Vanwege alle verplichtingen uit het ruimtelijk ordeningsrecht ten aanzien van het periodiek aanpassen van het bestemmingsplan, is gekozen voor het jaar 1993 als moment waarop het bouwblok tenminste een agrarische bestemming moet hebben gehad. Het bouwblok moet tussen 1 januari 1993 en het moment van aanvraag, op enig moment een agrarische bestemming hebben gehad.

Tweede lid onder c

Het oppervlakte van het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken is teruggebracht van 400m2 naar 250m2.

Het oppervlakte van het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken is teruggebracht van 400m2 naar 250m2.

Tweede lid onder h

De minimale capaciteit van de te plaatsen zonnepanelen is teruggebracht van 15 kWp naar 5 kWp.

De minimale capaciteit van de te plaatsen zonnepanelen is teruggebracht van 15 kWp naar 5 kWp.

Tweede lid onder i

Voorheen werd gesproken over bedrijfslocatie, dit is gewijzigd in agrarisch bouwblok.

Voorheen werd gesproken over bedrijfslocatie, dit is gewijzigd in agrarisch bouwblok.

Derde lid, onder a

Dit onderdeel ziet zowel op de doelgroep agrarische ondernemers als voormalig agrarisch ondernemers. Met de laatste ingevulde landbouwtelling kan worden aangetoond of sprake is van een agrarisch ondernemer (dan wordt immers de meest recente landbouwtelling ingevuld), een voormalig agrarisch ondernemer of een agrarisch ondernemer waarbij de agrarische activiteiten geminimaliseerd zijn vanwege andere activiteiten.

Dit onderdeel ziet zowel op de doelgroep agrarische ondernemers als voormalig agrarisch ondernemers. Met de laatste ingevulde landbouwtelling kan worden aangetoond of sprake is van een agrarisch ondernemer (dan wordt immers de meest recente landbouwtelling ingevuld), een voormalig agrarisch ondernemer of een agrarisch ondernemer waarbij de agrarische activiteiten geminimaliseerd zijn vanwege andere activiteiten.

D.

Het subsidieplafond c.q. de regeling wordt een jaar langer opengesteld. Dit betekent een verruiming van de periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 september 2015.

E.

Het subsidieplafond wordt een jaar langer opengesteld. Om te bewerkstelligen dat de subsidie primair wordt gebruikt voor agrariërs, wordt van het totale plafond maximaal 30% beschikbaar voor eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. Door deze wijze van formuleren blijft het totale subsidieplafond beschikbaar voor alle doelgroepen en is er geen verplichting om 30% voor eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok te reserveren. Gezien de verdeling van het beschikbare subsidiebedrag (volgorde van ontvangst) is het mogelijk dat het gehele subsidieplafond ten goede komt aan de agrarische en voormalig agrarische ondernemers.

Het subsidieplafond c.q. de regeling wordt een jaar langer opengesteld. Dit betekent een verruiming van de periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 september 2015.

E.

Het subsidieplafond wordt een jaar langer opengesteld. Om te bewerkstelligen dat de subsidie primair wordt gebruikt voor agrariërs, wordt van het totale plafond maximaal 30% beschikbaar voor eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. Door deze wijze van formuleren blijft het totale subsidieplafond beschikbaar voor alle doelgroepen en is er geen verplichting om 30% voor eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok te reserveren. Gezien de verdeling van het beschikbare subsidiebedrag (volgorde van ontvangst) is het mogelijk dat het gehele subsidieplafond ten goede komt aan de agrarische en voormalig agrarische ondernemers.

F.

Op 1 januari 2014 is de nieuwe landbouw de-minimisverordening (No. 1998/2006) in werking getreden. Hierin is het steunplafond verhoogd naar € 15.000.- Deze verordening kan vanaf 1 januari 2014 worden toegepast.

Op 1 januari 2014 is de nieuwe landbouw de-minimisverordening (No. 1998/2006) in werking getreden. Hierin is het steunplafond verhoogd naar € 15.000.- Deze verordening kan vanaf 1 januari 2014 worden toegepast.

G.

Met een verruiming van de periode van openstelling van het subsidieplafond, kan ook de periode waarin de aanvrager de activiteit moet uitvoeren en aan de verplichtingen moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie, worden verruimd.

Met een verruiming van de periode van openstelling van het subsidieplafond, kan ook de periode waarin de aanvrager de activiteit moet uitvoeren en aan de verplichtingen moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie, worden verruimd.

H.

Vanwege de verruiming van de openstelling van het subsidieplafond, is de looptijd van de regeling met dezelfde periode verruimd.

Vanwege de verruiming van de openstelling van het subsidieplafond, is de looptijd van de regeling met dezelfde periode verruimd.

Artikel II Inwerkingtreding

De regeling wordt ten voordele van aanvragers gewijzigd vanwege nieuwe inzichten ten aanzien van de reikwijdte en bereik van de regeling. Derhalve is nadrukkelijk gekozen om aan de wijzigingen exclusieve werking – onmiddellijke werking- toe te kennen met uitzondering van de verhoging van het subsidiebedrag per m2 asbestdak opgenomen in artikel 9, eerste lid. Deze bepaling werkt terug tot aan het moment dat de regeling voor het eerst in werking trad op 1 juli 2013 en is beoogd te gelden voor alle verstrekte subsidies. Dit leidt tot ambtshalve aanpassing van alle verstrekte subsidies. De verhoging van het subsidiebedrag per m2 asbestdak is immers niet voortgekomen uit nieuwe inzichten ten aan zien van verruiming van de doelgroep. De verwachting is dat verhoging van het subsidiebedrag een positief effect heeft op het bereiken van de gestelde doelen.

De regeling wordt ten voordele van aanvragers gewijzigd vanwege nieuwe inzichten ten aanzien van de reikwijdte en bereik van de regeling. Derhalve is nadrukkelijk gekozen om aan de wijzigingen exclusieve werking – onmiddellijke werking- toe te kennen met uitzondering van de verhoging van het subsidiebedrag per m2 asbestdak opgenomen in artikel 9, eerste lid. Deze bepaling werkt terug tot aan het moment dat de regeling voor het eerst in werking trad op 1 juli 2013 en is beoogd te gelden voor alle verstrekte subsidies. Dit leidt tot ambtshalve aanpassing van alle verstrekte subsidies. De verhoging van het subsidiebedrag per m2 asbestdak is immers niet voortgekomen uit nieuwe inzichten ten aan zien van verruiming van de doelgroep. De verwachting is dat verhoging van het subsidiebedrag een positief effect heeft op het bereiken van de gestelde doelen.

Integrale tekst na wijziging:

Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.agrarisch bouwblok: perceel met agrarische bestemming, bedoeld om te worden bebouwd en gebruikt ten dienste van het agrarisch bedrijf;

 • b.agrarische onderneming: natuurlijke persoon of rechtspersoon die als economische activiteit gewassen, teelt of dieren houdt met als doel deze, of de producten die daaruit voortkomen, te verkopen;

 • c.asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer 12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);

 • d.asbestdak: dak, dakgoot of gevel dat asbest bevat;

 • e.gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat beschikt over de volgende certificering ten behoeve van het inventariseren of verwijderen van asbest:

  • 51°.SC 530: Asbestverwijdering;

  • 52°.SC 540: Asbestinventarisatie;

 • f.zonnepanelen: photovoltaïsche panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.agrarisch bouwblok: perceel met agrarische bestemming, bedoeld om te worden bebouwd en gebruikt ten dienste van het agrarisch bedrijf;

 • b.agrarische onderneming: natuurlijke persoon of rechtspersoon die als economische activiteit gewassen, teelt of dieren houdt met als doel deze, of de producten die daaruit voortkomen, te verkopen;

 • c.asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer 12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);

 • d.asbestdak: dak, dakgoot of gevel dat asbest bevat;

 • e.gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat beschikt over de volgende certificering ten behoeve van het inventariseren of verwijderen van asbest:

  • 51°.SC 530: Asbestverwijdering;

  • 52°.SC 540: Asbestinventarisatie;

 • f.zonnepanelen: photovoltaïsche panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.een agrarische onderneming;

 • b.een voormalig agrarische onderneming;

 • c.eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

  Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het verwijderen en afvoeren van asbestdaken.

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.een agrarische onderneming;

 • b.een voormalig agrarische onderneming;

 • c.eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

  Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het verwijderen en afvoeren van asbestdaken.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.aan de aanvrager reeds op grond van deze regeling voor dezelfde activiteit subsidie is verstrekt;

 • b.de subsidiabele activiteit reeds is uitgevoerd voor het indienen van de subsidieaanvraag.

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.aan de aanvrager reeds op grond van deze regeling voor dezelfde activiteit subsidie is verstrekt;

 • b.de subsidiabele activiteit reeds is uitgevoerd voor het indienen van de subsidieaanvraag.

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1.Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder a en onder b toont aanvrager aan dat:

 • 1°.sinds 1993 de landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, tenminste een keer is ingevuld; of

 • 2°.de onderneming op een agrarisch bouwblok wordt of werd uitgeoefend;

 • a.indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder c toont aanvrager aan dat:

 • 1°.het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken is gelegen op het voormalig agrarisch bouwblok; en

 • 2°.het voormalig agrarisch bouwblok na 1 januari 1993 een agrarisch bestemming heeft gehad.

 • 1.Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

  • aa.de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het asbestdak of de asbestdaken dat wordt verwijderd en afgevoerd;

  • ab.het asbestdak of asbestdaken dat wordt verwijderd en afgevoerd, is gelegen op een agrarisch of voormalig agrarisch bouwblok in de provincie Noord-Holland;

  • ac.het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken heeft een oppervlakte van tenminste 250 m2;

  • ad.de inventarisatie van het te verwijderen asbestdak of asbestdaken is uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

  • ae.het verwijderen en afvoeren van het asbestdak of asbestdaken wordt uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

  • af.de aanvrager plaatst zonnepanelen;

  • ag.de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een asbestvrij dak;

  • ah.de te plaatsen zonnepanelen hebben een capaciteit van tenminste 5 kiloWatt-piek;

  • ai.de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een dak van een gebouw dat gelegen is in hetzelfde agrarisch bouwblok als het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken;

  • aj.de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van de onroerende zaak waarop de zonnepanelen worden geplaatst;

  • ak.de zonnepanelen worden geplaatst na of gelijktijdig met het verwijderen van asbest:

  • al.de aanvrager beschikt over de noodzakelijke vergunningen en voldoet ook overigens aan de geldende procedurevoorschriften voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteit en het plaatsen van zonnepanelen;

  • am.de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

  • an.de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen, bedoeld in het vorige onderdeel, in het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden;

  • aa.de aanvrager geeft goedkeuring aan gedeputeerde staten tot inzage in de gegevens van het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden.

 • 2.Om aan te tonen dat de subsidiabele activiteit voldoet aan de vereisten in het vorige lid, ligt aan de subsidiabele activiteit tenminste het volgende ten grondslag:

  • ba.indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder a, de gegevens van de meest recente landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet;

  • bb.indien sprake is van een aanvragers als bedoeld in artikel 2, onder b, de gegevens van een Landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, in enig jaar na 1993;

  • bc.een asbestinventarisatierapportage conform certificering SC-540 uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

  • bd.een getekende offerte of overeenkomst terzake de verwijdering van asbest;

  • be.een getekende offerte of overeenkomst terzake de zonnepanelen;

  • bf.noodzakelijke vergunningen of verrichte meldingen.

 • 1.Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder a en onder b toont aanvrager aan dat:

 • 1°.sinds 1993 de landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, tenminste een keer is ingevuld; of

 • 2°.de onderneming op een agrarisch bouwblok wordt of werd uitgeoefend;

 • a.indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder c toont aanvrager aan dat:

 • 1°.het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken is gelegen op het voormalig agrarisch bouwblok; en

 • 2°.het voormalig agrarisch bouwblok na 1 januari 1993 een agrarisch bestemming heeft gehad.

 • 1.Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

  • aa.de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het asbestdak of de asbestdaken dat wordt verwijderd en afgevoerd;

  • ab.het asbestdak of asbestdaken dat wordt verwijderd en afgevoerd, is gelegen op een agrarisch of voormalig agrarisch bouwblok in de provincie Noord-Holland;

  • ac.het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken heeft een oppervlakte van tenminste 250 m2;

  • ad.de inventarisatie van het te verwijderen asbestdak of asbestdaken is uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

  • ae.het verwijderen en afvoeren van het asbestdak of asbestdaken wordt uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

  • af.de aanvrager plaatst zonnepanelen;

  • ag.de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een asbestvrij dak;

  • ah.de te plaatsen zonnepanelen hebben een capaciteit van tenminste 5 kiloWatt-piek;

  • ai.de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een dak van een gebouw dat gelegen is in hetzelfde agrarisch bouwblok als het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken;

  • aj.de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van de onroerende zaak waarop de zonnepanelen worden geplaatst;

  • ak.de zonnepanelen worden geplaatst na of gelijktijdig met het verwijderen van asbest:

  • al.de aanvrager beschikt over de noodzakelijke vergunningen en voldoet ook overigens aan de geldende procedurevoorschriften voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteit en het plaatsen van zonnepanelen;

  • am.de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

  • an.de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen, bedoeld in het vorige onderdeel, in het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden;

  • aa.de aanvrager geeft goedkeuring aan gedeputeerde staten tot inzage in de gegevens van het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden.

 • 2.Om aan te tonen dat de subsidiabele activiteit voldoet aan de vereisten in het vorige lid, ligt aan de subsidiabele activiteit tenminste het volgende ten grondslag:

  • ba.indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder a, de gegevens van de meest recente landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet;

  • bb.indien sprake is van een aanvragers als bedoeld in artikel 2, onder b, de gegevens van een Landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, in enig jaar na 1993;

  • bc.een asbestinventarisatierapportage conform certificering SC-540 uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

  • bd.een getekende offerte of overeenkomst terzake de verwijdering van asbest;

  • be.een getekende offerte of overeenkomst terzake de zonnepanelen;

  • bf.noodzakelijke vergunningen of verrichte meldingen.

Artikel 6 Vereisten subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag voldoet in ieder geval aan de volgende vereisten:

 • a.subsidieaanvragen worden ingediend met gebruikmaking van het daartoe door gedeputeerde staten ter beschikking gestelde aanvraagformulier;

 • b.een subsidieaanvraag bevat tenminste het volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen

 • c.subsidieaanvragen worden ingediend voor 1 september 2015.

Een subsidieaanvraag voldoet in ieder geval aan de volgende vereisten:

 • a.subsidieaanvragen worden ingediend met gebruikmaking van het daartoe door gedeputeerde staten ter beschikking gestelde aanvraagformulier;

 • b.een subsidieaanvraag bevat tenminste het volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen

 • c.subsidieaanvragen worden ingediend voor 1 september 2015.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.Gedeputeerde staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 3, voor de periode 1 juli 2013 tot en met 1 september 2015, vast op € 1.289.910.-;

 • 2.Van het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, is maximaal € 386.973.- beschikbaar voor subsidies als bedoeld in artikel 2 onder c.

 • 1.Gedeputeerde staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 3, voor de periode 1 juli 2013 tot en met 1 september 2015, vast op € 1.289.910.-;

 • 2.Van het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, is maximaal € 386.973.- beschikbaar voor subsidies als bedoeld in artikel 2 onder c.

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1.De hoogte van de subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, tot een maximum van € 15.000.-.

 • 2.De totaal verstrekte subsidie aan een subsidieaanvrager over een periode van drie belastingjaren bedraagt maximaal € 15.000.-.

 • 1.De hoogte van de subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, tot een maximum van € 15.000.-.

 • 2.De totaal verstrekte subsidie aan een subsidieaanvrager over een periode van drie belastingjaren bedraagt maximaal € 15.000.-.

Artikel 9 Verdeelcriteria

 • 1.Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van ontvangst.

 • 3.Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats op basis van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag, waarbij een lager aangevraagd subsidiebedrag voorgaat op een hoger aangevraagd subsidiebedrag.

 • 4.Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op een gelijke plaats eindigen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door middel van loting.

 • 1.Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van ontvangst.

 • 3.Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats op basis van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag, waarbij een lager aangevraagd subsidiebedrag voorgaat op een hoger aangevraagd subsidiebedrag.

 • 4.Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op een gelijke plaats eindigen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door middel van loting.

Artikel 10 Subsidievaststelling en betaling

 • 1.Gedeputeerde staten stellen de subsidie, bedoeld in artikel 3, direct vast.

 • 2.Bij een beschikking als bedoeld in het vorige lid, vindt de betaling van het subsidiebedrag in één keer plaats.

 • 1.Gedeputeerde staten stellen de subsidie, bedoeld in artikel 3, direct vast.

 • 2.Bij een beschikking als bedoeld in het vorige lid, vindt de betaling van het subsidiebedrag in één keer plaats.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.de subsidiabele activiteit is uiterlijk op 31 oktober 2015 afgerond;

 • b.de zonnepanelen zijn uiterlijk op 31 oktober 2015 geplaatst.

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.de subsidiabele activiteit is uiterlijk op 31 oktober 2015 afgerond;

 • b.de zonnepanelen zijn uiterlijk op 31 oktober 2015 geplaatst.

Artikel 12 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan op de in de beschikking opgenomen wijze.

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan op de in de beschikking opgenomen wijze.

Artikel 13 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014;

 • 2.Onderdeel F1 werkt terug tot en met 1 juli 2013;

 • 3.Deze regeling vervalt met ingang van 31 oktober 2015.

 • 1.Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014;

 • 2.Onderdeel F1 werkt terug tot en met 1 juli 2013;

 • 3.Deze regeling vervalt met ingang van 31 oktober 2015.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als:

Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland.

Haarlem, …… 2014

Gedeputeerde staten van Noord-Holland

J.W. Remkes, voorzitter

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris

Deze regeling wordt aangehaald als:

Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland.

Haarlem, …… 2014

Gedeputeerde staten van Noord-Holland

J.W. Remkes, voorzitter

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris

Algemeen

Op 1 juli 2013 is de Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland in werking getreden. In het convenant dat op 17 oktober 2012 gesloten is tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies en dat ten grondslag ligt aan de regeling is bepaald dat begin 2014 zou worden bezien of bijstelling van de regeling nodig is. Uit een hiertoe verrichte evaluatie komt naar voren dat het subsidieplafond gezien het huidige tempo van aanvragen niet wordt bereikt voor de afloop van de regeling. Hierdoor worden de in het convenant opgenomen doelen mogelijk niet gehaald.

Om zoveel mogelijk asbest op agrarische bestemmingen te verwijderen is gezocht naar mogelijkheden om tussentijds het effect van de regeling te vergroten. Tevens is onderzocht wat de effecten zijn van het tussentijds, gedurende de openstelling van het subsidieplafond, wijzigen van de regeling op reeds lopende aanvragen en reeds afgeronde aanvragen. Gekozen is voor de volgende aanpassingen:

 • -verruiming van de doelgroep naar voormalig agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok;

 • -verlagen van de ondergrens van het aantal m2-asbestdak dat minimaal verwijderd dient te worden;

 • -generieke verhoging van het subsidiebedrag per m2 te saneren asbestdak, zonder dat de ambitie in het convenant in gevaar komt;

 • -verlagen van de minimum capaciteit van de zonnepanelen;

 • -verlengen van de looptijd van het subsidieplafond.

Daarnaast zal een nieuwe slag in de communicatie worden gemaakt.

Artikelsgewijs

Artikel I Wijzigingen

A.

Het begrip agrarisch bouwblok ziet op alle bouwblokken met agrarische bestemming ongeacht of deze zijn gelegen in een bestemmingsplan buitengebied of een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een kern.

Het begrip agrarisch bouwblok is ingevoegd naast het reeds gebruikte begrip ‘bedrijfslocatie’. Het gebruik van het begrip agrarisch bouwblok is nodig vanwege het verruimen van de doelgroep naar eigenaren van een perceel waarop voorheen een agrarische bestemming rustte. Om te voorkomen dat ook landbouwpercelen onder het begrip vallen, is bewust gekozen voor het begrip agrarisch bouwblok in plaats van perceel met agrarische bestemming

B.

Het verruimen van het bereik van de subsidieregeling wordt bereikt door het verbreden van de doelgroep. In onderdeel b wordt de doelgroep uitgebreid met agrarische ondernemers die hun bedrijf beëindigen of agrarische ondernemers die al eerder zijn gestopt. Niet zichtbaar in dit artikel, maar zichtbaar in het vernieuwde artikel 5, is dat ook de doelgroep van agrarische ondernemingen zelf is uitgebreid, te weten tot agrarische ondernemers die hun bedrijf hebben verbreed en de agrarische activiteit zelf is geminimaliseerd. Voor deze uitbreiding is het minimumvereiste van 25.000 SO in de landbouwtelling vervallen.

De tweede uitbreiding is niet gericht op de persoon van aanvrager maar de voormalige bestemming van het perceel dat de aanvrager in eigendom heeft. Dit betekent dat ook een particulier, niet agrarisch ondernemer, een aanvraag in kan dienen als hij eigenaar is van een voormalig agrarisch bouwblok. In artikel 5 worden eisen gesteld aan deze voormalige bestemming.

C.

Om aan te tonen dat een aanvrager tot de nieuwe verruimde doelgroep behoort, zijn de vereisten uitgebreid. Het aantal wijzigingen in artikel 5 was dusdanig dat overgegaan is tot een geheel nieuw artikel.

Eerste lid onder aDit lid ziet zowel op de doelgroep agrarische ondernemers als voormalig agrarisch ondernemers. Een voormalig agrarisch ondernemer is een agrarisch ondernemer die zijn bedrijf is gestopt of andere activiteiten verrichten waardoor de agrarische activiteit is geminimaliseerd. Van belang is dat de aanvrager aantoont dat hij agrarisch ondernemer is geweest of dat het bouwblok een agrarische bestemming heeft. Dit kan de aanvrager bijvoorbeeld aantonen met een extract uit het vigerend bestemmingsplan of een gewaarmerkte verklaring van de gemeente.

Eerste lid onder bEen eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok dient aan te tonen dat het bouwblok een agrarische bestemming heeft gehad. Vanwege alle verplichtingen uit het ruimtelijk ordeningsrecht ten aanzien van het periodiek aanpassen van het bestemmingsplan, is gekozen voor het jaar 1993 als moment waarop het bouwblok tenminste een agrarische bestemming moet hebben gehad. Het bouwblok moet tussen 1 januari 1993 en het moment van aanvraag, op enig moment een agrarische bestemming hebben gehad.

Tweede lid onder c

Het oppervlakte van het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken is teruggebracht van 400m2 naar 250m2.

Tweede lid onder h

De minimale capaciteit van de te plaatsen zonnepanelen is teruggebracht van 15 kWp naar 5 kWp.

Tweede lid onder i

Voorheen werd gesproken over bedrijfslocatie, dit is gewijzigd in agrarisch bouwblok.

Derde lid, onder a

Dit onderdeel ziet zowel op de doelgroep agrarische ondernemers als voormalig agrarisch ondernemers. Met de laatste ingevulde landbouwtelling kan worden aangetoond of sprake is van een agrarisch ondernemer (dan wordt immers de meest recente landbouwtelling ingevuld), een voormalig agrarisch ondernemer of een agrarisch ondernemer waarbij de agrarische activiteiten geminimaliseerd zijn vanwege andere activiteiten.

D.

Het subsidieplafond c.q. de regeling wordt een jaar langer opengesteld. Dit betekent een verruiming van de periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 september 2015.

E.

Het subsidieplafond wordt een jaar langer opengesteld. Om te bewerkstelligen dat de subsidie primair wordt gebruikt voor agrariërs, wordt van het totale plafond maximaal 30% beschikbaar voor eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. Door deze wijze van formuleren blijft het totale subsidieplafond beschikbaar voor alle doelgroepen en is er geen verplichting om 30% voor eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok te reserveren. Gezien de verdeling van het beschikbare subsidiebedrag (volgorde van ontvangst) is het mogelijk dat het gehele subsidieplafond ten goede komt aan de agrarische en voormalig agrarische ondernemers.

F.

Op 1 januari 2014 is de nieuwe landbouw de-minimisverordening (No. 1998/2006) in werking getreden. Hierin is het steunplafond verhoogd naar € 15.000.- Deze verordening kan vanaf 1 januari 2014 worden toegepast.

G.

Met een verruiming van de periode van openstelling van het subsidieplafond, kan ook de periode waarin de aanvrager de activiteit moet uitvoeren en aan de verplichtingen moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie, worden verruimd.

H.

Vanwege de verruiming van de openstelling van het subsidieplafond, is de looptijd van de regeling met dezelfde periode verruimd.

Artikel II Inwerkingtreding

De regeling wordt ten voordele van aanvragers gewijzigd vanwege nieuwe inzichten ten aanzien van de reikwijdte en bereik van de regeling. Derhalve is nadrukkelijk gekozen om aan de wijzigingen exclusieve werking – onmiddellijke werking- toe te kennen met uitzondering van de verhoging van het subsidiebedrag per m2 asbestdak opgenomen in artikel 9, eerste lid. Deze bepaling werkt terug tot aan het moment dat de regeling voor het eerst in werking trad op 1 juli 2013 en is beoogd te gelden voor alle verstrekte subsidies. Dit leidt tot ambtshalve aanpassing van alle verstrekte subsidies. De verhoging van het subsidiebedrag per m2 asbestdak is immers niet voortgekomen uit nieuwe inzichten ten aan zien van verruiming van de doelgroep. De verwachting is dat verhoging van het subsidiebedrag een positief effect heeft op het bereiken van de gestelde doelen.

Integrale tekst na wijziging:

Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.agrarisch bouwblok: perceel met agrarische bestemming, bedoeld om te worden bebouwd en gebruikt ten dienste van het agrarisch bedrijf;

 • b.agrarische onderneming: natuurlijke persoon of rechtspersoon die als economische activiteit gewassen, teelt of dieren houdt met als doel deze, of de producten die daaruit voortkomen, te verkopen;

 • c.asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer 12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);

 • d.asbestdak: dak, dakgoot of gevel dat asbest bevat;

 • e.gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat beschikt over de volgende certificering ten behoeve van het inventariseren of verwijderen van asbest:

  • 51°.SC 530: Asbestverwijdering;

  • 52°.SC 540: Asbestinventarisatie;

 • f.zonnepanelen: photovoltaïsche panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.een agrarische onderneming;

 • b.een voormalig agrarische onderneming;

 • c.eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

  Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het verwijderen en afvoeren van asbestdaken.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.aan de aanvrager reeds op grond van deze regeling voor dezelfde activiteit subsidie is verstrekt;

 • b.de subsidiabele activiteit reeds is uitgevoerd voor het indienen van de subsidieaanvraag.

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1.Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder a en onder b toont aanvrager aan dat:

 • 1°.sinds 1993 de landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, tenminste een keer is ingevuld; of

 • 2°.de onderneming op een agrarisch bouwblok wordt of werd uitgeoefend;

 • a.indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder c toont aanvrager aan dat:

 • 1°.het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken is gelegen op het voormalig agrarisch bouwblok; en

 • 2°.het voormalig agrarisch bouwblok na 1 januari 1993 een agrarisch bestemming heeft gehad.

 • 1.Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

  • aa.de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het asbestdak of de asbestdaken dat wordt verwijderd en afgevoerd;

  • ab.het asbestdak of asbestdaken dat wordt verwijderd en afgevoerd, is gelegen op een agrarisch of voormalig agrarisch bouwblok in de provincie Noord-Holland;

  • ac.het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken heeft een oppervlakte van tenminste 250 m2;

  • ad.de inventarisatie van het te verwijderen asbestdak of asbestdaken is uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

  • ae.het verwijderen en afvoeren van het asbestdak of asbestdaken wordt uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

  • af.de aanvrager plaatst zonnepanelen;

  • ag.de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een asbestvrij dak;

  • ah.de te plaatsen zonnepanelen hebben een capaciteit van tenminste 5 kiloWatt-piek;

  • ai.de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een dak van een gebouw dat gelegen is in hetzelfde agrarisch bouwblok als het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken;

  • aj.de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van de onroerende zaak waarop de zonnepanelen worden geplaatst;

  • ak.de zonnepanelen worden geplaatst na of gelijktijdig met het verwijderen van asbest:

  • al.de aanvrager beschikt over de noodzakelijke vergunningen en voldoet ook overigens aan de geldende procedurevoorschriften voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteit en het plaatsen van zonnepanelen;

  • am.de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

  • an.de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen, bedoeld in het vorige onderdeel, in het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden;

  • aa.de aanvrager geeft goedkeuring aan gedeputeerde staten tot inzage in de gegevens van het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden.

 • 2.Om aan te tonen dat de subsidiabele activiteit voldoet aan de vereisten in het vorige lid, ligt aan de subsidiabele activiteit tenminste het volgende ten grondslag:

  • ba.indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder a, de gegevens van de meest recente landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet;

  • bb.indien sprake is van een aanvragers als bedoeld in artikel 2, onder b, de gegevens van een Landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, in enig jaar na 1993;

  • bc.een asbestinventarisatierapportage conform certificering SC-540 uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

  • bd.een getekende offerte of overeenkomst terzake de verwijdering van asbest;

  • be.een getekende offerte of overeenkomst terzake de zonnepanelen;

  • bf.noodzakelijke vergunningen of verrichte meldingen.

Artikel 6 Vereisten subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag voldoet in ieder geval aan de volgende vereisten:

 • a.subsidieaanvragen worden ingediend met gebruikmaking van het daartoe door gedeputeerde staten ter beschikking gestelde aanvraagformulier;

 • b.een subsidieaanvraag bevat tenminste het volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen

 • c.subsidieaanvragen worden ingediend voor 1 september 2015.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.Gedeputeerde staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 3, voor de periode 1 juli 2013 tot en met 1 september 2015, vast op € 1.289.910.-;

 • 2.Van het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, is maximaal € 386.973.- beschikbaar voor subsidies als bedoeld in artikel 2 onder c.

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1.De hoogte van de subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, tot een maximum van € 15.000.-.

 • 2.De totaal verstrekte subsidie aan een subsidieaanvrager over een periode van drie belastingjaren bedraagt maximaal € 15.000.-.

Artikel 9 Verdeelcriteria

 • 1.Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van ontvangst.

 • 3.Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats op basis van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag, waarbij een lager aangevraagd subsidiebedrag voorgaat op een hoger aangevraagd subsidiebedrag.

 • 4.Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op een gelijke plaats eindigen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door middel van loting.

Artikel 10 Subsidievaststelling en betaling

 • 1.Gedeputeerde staten stellen de subsidie, bedoeld in artikel 3, direct vast.

 • 2.Bij een beschikking als bedoeld in het vorige lid, vindt de betaling van het subsidiebedrag in één keer plaats.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.de subsidiabele activiteit is uiterlijk op 31 oktober 2015 afgerond;

 • b.de zonnepanelen zijn uiterlijk op 31 oktober 2015 geplaatst.

Artikel 12 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan op de in de beschikking opgenomen wijze.

Artikel 13 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014;

 • 2.Onderdeel F1 werkt terug tot en met 1 juli 2013;

 • 3.Deze regeling vervalt met ingang van 31 oktober 2015.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als:

Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland.

Haarlem, …… 2014

Gedeputeerde staten van Noord-Holland

J.W. Remkes, voorzitter

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris

Naar boven