Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2014, 1041Overige besluiten van algemene strekking

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland - Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2014

Besluit van de directeur van Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 18 juni 2014, houdende de verlening van ondermandaat (Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2014).

De directeur vanhet openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Zeeland ,

Gelet op

 • -het bepaalde in afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht, met name artikel 10:9;

 • -artikel 2 lid 2 van de volgende mandaatbesluiten: Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Borsele; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Goes; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Hulst; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 provincie gemeente Kapelle; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Middelburg; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Noord-Beveland; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Reimerswaal; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 provincie Zeeland/gemeente Schouwen-Duiveland; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Sluis; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Terneuzen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Tholen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Veere; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Veere; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 waterschap Scheldestromen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gedeputeerde staten provincie Zeeland; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 commissaris van de Koning provincie Zeeland;

 • -de in bovengenoemde mandaatbesluiten opgenomen toestemming voor de directeur tot het verlenen van ondermandaat met betrekking tot de aan hem gemandateerde en gemachtigde taken en bevoegdheden, tenzij dat ten aanzien van een concreet mandaat in de mandaatlijst is uitgesloten;

 • -artikel 1 van de volgende mandaatbesluiten: Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2014; Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven gemeente Goes 2014; Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven gemeente Terneuzen 2014;

 • -de in bovengenoemde mandaatbesluiten opgenomen toestemming voor de directeur tot het verlenen van ondermandaat met betrekking tot de aan hem gemandateerde en gemachtigde taken en bevoegdheden, tenzij dat ten aanzien van een concreet mandaat in de mandaatlijst is uitgesloten;

 • -het advies van BOR RUD Zeeland d.d. 26 mei 2014;

Besluit

vast te stellen:

het besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2014.

Artikel 1: Mandaatbesluit

Op dit besluit is van toepassing het bepaalde in bovengenoemde mandaatbesluiten, inclusief de daaraan gehechte bijlage.

Artikel 2: Ondermandaat

 • 1.Aan de in de kolom, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, genoemde ‘Functionaris’, dan wel bij afwezigheid cq ontstentenis zijn plaatsvervanger conform het Plaatsvervangingsprotocol directeur RUD Zeeland 2014, wordt in ondermandaat de bevoegdheden opgedragen overeenkomstig de bijlage behorende bij dit besluit, voor zover de uitvoering binnen de werkzaamheden van zijn taakveld valt.

 • 2.Het ondermandaat voor eenvoudige handelingen, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, wordt tevens opgedragen aan door de directeur via een door hem vastgestelde instructie aan te wijzen specialisten A.

Artikel 3: Kaders ondermandaat

De uitoefening van bevoegdheden in ondermandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin, als bedoeld in artikel 10:6 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4: Slotbepalingen

 • 1.Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad Zeeland.

 • 2.Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2014.

Toelichting

Algemeen

Bij de mandaatbesluiten van de deelnemers aan de directeur van de RUD Zeeland is onder meer bepaald dat bepaalde taken en bevoegdheden door de directeur in ondermaat kunnen worden opgedragen.

Deze taken en bevoegden betreffen met name de besluiten die betrekking hebben op de uitvoering van de wetten zoals die in de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland artikel 2 zijn genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan het verlenen van omgevingsvergunningen, het opleggen van last onder dwangsom maar ook procedurele brieven.

Dit besluit ondermandaat heeft met name betrekking op de leden van het Managementteam en tevens enkele aangewezen medewerkers.

Het doel van het besluit is om door het regelen van vervanging bij afwezigheid of ontstentenis van de directeur het laten continueren van de door de RUD Zeeland te leveren producten en diensten.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In de bijlage van elk mandaatbesluit is door elk bevoegd gezag (deelnemer) nauwkeurig de reikwijdte aangeven, en daarmee de reikwijdte van dit besluit ondermandaat.

Er is m.b.t. dit besluit gekozen voor 1 bijlage (in plaats van een bijlage per bevoegd gezag), waarin alle mandaatbesluiten expliciet zijn opgenomen.

Artikel 2

Uitgangspunt van dit besluit ondermandaat is dat de in de bijlage genoemde besluiten in ondermandaat worden opgedragen aan de leden van het Managementteam, zijnde de afdelingshoofden.

Wat betreft eenvoudige handelingen (brieven van louter procedurele aard) kunnen deze door de directeur op grond van een aparte instructie in ondermandaat worden opgedragen aan bepaalde medewerkers van de RUD Zeeland, namelijk specialisten A.

Bijlage behorende bij Ondermandaatbesluit directeur RUD Zeeland 2014

Algemeen

BEVOEGDHEDEN/BESLU ITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE

FUNCTIONARIS

A01

Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures.

Omvat: Advisering Proceshandelingen in bestuursrechtelijke procedures zoals het voeren van verweer in opdracht van het college.

Geldt niet voor waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofden Vergunningverlening en Toezicht-Handhaving

A02

Besluiten op grond van:

 • a.art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en afdoen herhaalde aanvraag);

 • b.afdeling 4.1.3 Awb (opschorten beslistermijn);

 • c.art. 4:15, 4:17 en 4:18 Awb (besluiten over dwangsommen bij niet tijdig beslissen);

 • d.titel 4.4 Awb (bestuursrechtelijke geldschulden) m.u.v. afdeling 4.4.4 Awb (aanmaning en invordering bij dwangbevel);

 • e.art. 8:51a, 8:51b, 8:51c, 8:80a en 8:80b Awb (bestuurlijke lus en tussenuitspraak).

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofden Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving

A03

De voorbereiding van besluiten met gebruikmaking van Afdeling 3.4 Awb, Afdeling 3.6 Awb en Titel 4.1 Awb

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofden Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving

plus de door de directeur aangewezen specialisten A

A04

Behandelen van correspondentie van uitsluitend uitvoerende en/of informatieve aard betrekking hebbende op de gemandateerde bevoegdheden.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofden Staf, Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving plus door de directeur aangewezen specialisten A

A05

Machtiging om DCMR Milieudienst Rijnmond / Gedeputeerde Staten / Burgemeester en Wethouders / Dagelijks bestuur waterschap Scheldestromen door medewerkers of externe adviseurs te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures in bezwaar en beroep.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofden Staf, Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving

A06

Het vragen van advies op basis van de Wet Bibob en het maken van afspraken naar aanleiding van het uitgebrachte advies (art. 9).

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Vergunningen

A07

Besluiten op een verzoek om (milieu)informatie op grond van de Wob.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofden Staf, Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving

Vergunningen

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE

FUNCTIONARIS

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

V01

Besluiten inzake vergunningverlening bij of krachtens de Wabo,

Besluiten inzake het stellen van nadere voorwaarden na een gebruiksmelding brandveilig gebruik op grond van het Bouwbesluit.

Besluiten inzake het stellen van nadere voorwaarden na een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit.

Besluiten inzake het toestaan van een gelijkwaardige oplossing op grond van het Bouwbesluit.

Betreft:

 • -Procedurestappen

 • -Ontwerpbesluit

 • -Besluit

Geldt niet voor besluiten op grond van:

 • -art. 3.1 Bor of indien anderszins sprake is van een provinciaal ruimtelijke belang

 • -art. 3 Wet Bibob

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Vergunningen plus door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

V02

Besluiten op grond van de Wabo tot of in verband met het afgeven of weigeren van:

 • -een wettelijk advies op grond van art. 2.26, Wabo;

 • -een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) op grond van art. 2.27 of 2.28, Wabo,

aan het bevoegd gezag voor een onderdeel van de

omgevingsvergunning, behoudens besluiten op grond van de art. 6.5, vierde lid, en 6.6, eerste lid, Besluit omgevingsrecht.

Betreft:

 • a.opstellen en afgeven van één of meer vvgb en/of wettelijk verplichte adviezen aan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning, behoudens als het wettelijk verplicht advies uitsluitend betrekking heeft op een provinciale weg.

 • b.verzoek aan de gemeente tot wijziging of intrekking van een door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning voor zover dit verzoek betrekking heeft op één of meerdere provinciale taken, behoudens als deze taak uitsluitend betrekking heeft op het provinciale wegbeheer.

Daaronder vallen zowel de vvgb voor één onderdeel van de omgevingsvergunning als de vvgb voor het totaal van de onderdelen van de omgevingsvergunning.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen, Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

V03

Uitbrengen advies met het oog op de samenhang tussen de omgevingsvergunning en de vergunning o.g.v. de Waterwet (art. 6.27).

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Vergunningen

V04

Het nemen van besluiten over, op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Vergunningen

Wet milieubeheer

Afdelingshoofd Vergunningen

V05

Besluiten en of handelingen op grond van paragraaf 2.1 en Hoofdstuk 8, 10, 13, 14, 16, 19 en 21 Wet milieubeheer.

Betreft:

 • -procedurestappen

 • -ontwerpbesluit of conceptbesluit

 • -besluit

 • -uitbrengen van advies

 • -verstrekken van gegevens

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Hoofdstuk 21 Wet milieubeheer geldt niet voor Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen plus door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

V06

Besluiten en of handelingen in het kader van de Milieu-effectrapportage (Hoofdstuk 7 Wet Milieubeheer).

Betreft:

 • -procedurestappen

 • -advies reikwijdte en detailniveau MER

 • -besluit MER-beoordeling

 • -aanvaardbaarheidsverklaring (op grond van overgangsregels)

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Vergunningen plus door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

V07

Besluiten inzake maatwerkvoorschriften op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Vergunningen

V08

Besluiten op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden

Afvalstoffen.

Betreft het verlenen van ontheffing voor bepaalde afvalstoffen

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen, Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

V09

Besluiten en handelingen op grond van het Vuurwerkbesluit.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen, Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999

V09a

Besluiten op grond van de Brzo:

 • a.verzenden kennisgeving aan in artikel 6 Brzo genoemde bestuursorganen;

 • b.aanwijzing dominobedrijven ex artikel 7 Brzo;

 • c.besluiten dat veiligheidsrapport geen betrekking behoeft te hebben op in een inrichting of een onderdeel daarvan aanwezige stof ex artikel 10 Brzo;

 • c.verzoeken om veiligheidsrapport op grond van artikel 14 Brzo;

 • e.bevestigen ontvangst en verzenden VR aan in artikel 15 Brzo genoemde bestuursorganen;

 • f.artikel 16 Brzo inzake de beoordeling van veiligheidsrapporten ex artikel 18 Brzo, mededeling doen van conclusies en VR + verzenden aan betrokken bestuursorganen.

Betreft:

 • -procedurestappen

 • -ontwerpbesluit/conceptbesluit

 • -besluit

Geldt niet voor Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gedeputeerde staten provincie Zeeland, Commissaris van de Koning, waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Tholen, Veere en Vlissingen

Afdelingshoofd Vergunningen plus door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

Wet luchtvaart

V10

Besluiten en/of handelingen bij of krachtens de Wet luchtvaart en de Luchtvaart Verordening Zeeland inzake:

 • -de voorbereiding van besluiten op een aanvraag om dan wel een (ambtshalve) wijziging of een omzetting van een luchthavenbesluit en een luchthavenregeling

 • -inzake de verlening of weigering van ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik ogv art. 8a.51 van de Wet luchtvaart

Betreft:

 • -Procedurestappen (luchthavenbesluiten en –regelingen en TUG-ontheffing)

 • -Ontwerpbesluiten (luchthavenbesluiten en –regelingen)

  Omvat mede:

 • -Vaststellen aanvraagformulier

 • -overleg met de burgemeester (art. 35 Regeling tijdelijk gebruik luchthavens en andere terreinen;

 • -goedkeuring formatrapportages luchthavenbesluiten en –regelingen

 • --aanvraag bij min. IenM voor verklaring veilig gebruik luchtruim (art. 8.49 Wet luchtvaart).

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen plus door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

V11

Besluiten en handelingen ten behoeve van het luchthavenbesluit:

 • -art. 8.47 juncto art. 8.9, derde lid (verlenen verklaring van geen bezwaar)

 • -art. 8.47 juncto art. 8.12, derde lid (verlenen ontheffing bij verbod tot oprichten of plaatsen objecten ism luchthavenbesluit

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

V12

Geven van advies over vaststelling luchtverkeersroutes en procedures aan ministerie ingevolge art. 8.50, eerste lid

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

V13

Jaarlijks verslag uitbrengen aan provinciale staten over milieu-aspecten en externe veiligheidsaspecten vanwege het luchthavenluchtverkeer voor zowel luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen (art. 8.55, eerste lid onder a. en art.8.65)

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

V14

Voeren overleg met ministerie bij luchthavenbesluit militair vliegveld ingevolge art. 10.18.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

Wet geluidhinder

V15

Besluiten bij of krachtens de Wet geluidhinder:

 • -Op grond van artikel 110a, zevende lid voor het vaststellen van hogere waarden genoemd in Hoofdstuk V zones rond industrieterreinen en Hoofdstuk VI zones langs Wegen;

 • -Hoofdstuk V, afdeling 3 overige voorschriften: het afwijken van hogere waarden ingevolge artikel 65 en 66;

 • -Hoofdstuk VIIIA Hogere waarde en onderzoeksbepalingen

  • art. 110i, eerste lid, juncto afdeling 2 van titel 1 van boek BW;

  • art. 110i, tweede lid (indien een besluit als bedoeld in art. 110i, eerste lid, ingevolge een besluit of uitspraak in rechte is ingetrokken of gewijzigd of anderszins zijn waarde heeft verloren)

Betreft:

 • -zowel ambtshalve besluiten als besluiten op verzoek;

 • -procedurestappen

 • -ontwerpbesluit/conceptbesluit

 • -besluit en besluiten inzake de ontvankelijkheid.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen plus door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

Provinciale milieuverordening

V16

Besluiten en/of handelingen op grond van Titel 3.4, paragraaf 3.5.2, Titel 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7 van de PMV

Betreft:

 • -procedurestappen

 • -ontwerpbesluit/conceptbesluit

 • -besluit

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen plus door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

Waterwet

V17

Besluiten en of handelingen inzake vergunningverlening bij of krachtens de Waterwet en de Waterverordening Zeeland voor zover het betreft onttrekking en infiltratie van grondwater

Betreft:

 • -Procedurestappen

 • -Ontwerpbesluit

 • -Besluit

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen plus door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

V18

Het nemen van besluiten en het voeren van correspondentie op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

Ontgrondingenwet

V19

Besluiten en of handelingen inzake vergunningverlening bij of krachtens de Ontgrondingwet en de Ontgrondingenverordening Zeeland

Betreft:

 • -Procedurestappen

 • -Ontwerpbesluit

 • -Besluit

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen plus door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

V20

Het nemen van besluiten en het voeren van correspondentie op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg,Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

Bodemsanering

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE

FUNCTIONARIS

Wet bodembescherming

BS01

Besluiten en handelingen bij of krachtens hoofdstuk IV, paragraaf 1. algemeen en paragraaf 3. Saneringen: Wet bodembescherming (nieuwe en oude gevallen van verontreiniging)

 • a. procedurestappen

 • b. ontwerpbesluiten

 • c. besluiten

Omvat niet de besluiten tot de inzet van het bevelsinstrumentarium (wel alle procedure stappen).

Art. 50, eerste lid is niet in ondermandaat gegeven.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

BS02

Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten op grond van art. 43, 55b en 74 Wbb, met betrekking tot de inzet van het bevelsinstrumentarium.

Omvat niet de besluiten tot de inzet van het bevelsinstrumentarium.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

BS03

Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten op grond van art. 70, 71 en 72, Wbb(gedogen van onderzoek en inzet middelen).

Omvat niet de besluiten tot het gedogen van onderzoek en inzet

Middelen

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

Besluit Verbond/BSB

BS04

Besluiten en handelingen in het kader van de uitvoering van het besluit Verbond

c.q. Bsb-operatie met uitzondering van de in BS07 bedoelde

besluiten

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

BS05

Voorbereiden van de ontwerpaanwijzing ex. Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen op grond van verkennend onderzoek van art. 4, Besluit Verbond en het uitvoering geven van de aanwijzing.

Omvat niet de aanwijzing.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd

Vergunningen

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

BS06

Besluiten en handelingen inzake subsidieverlening en vaststelling voor de sanering van bedrijfsterreinen bij of krachtens hoofdstuk 3 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering juncto artikel 76j. Wbb

Betreft:

 • -procedurestappen

 • -ontwerpbesluit/conceptbesluit

 • -besluit

omvat ook handelingen inzake

 • -het verstrekken van een voorschot

 • -het Ouderdomsprotocol

 • -indienen aanvraag/melding bij de minister

 • -laten stellen van financiële zekerheid

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen plus door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

Besluit uniforme saneringen en Regeling uniforme saneringen

BS07

Besluiten en handelingen op grond van het Besluit uniforme saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) in het kader van uit te voeren uniforme saneringen

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

Overige Wet bodembescherming

BS08

Besluiten op grond van de Wet bodembescherming in het kader van

de nazorg van gesaneerde bodemsaneringslocaties

Betreft:

 • meldingen en adviesaanvragen

 • verzoek om toestemming voor bodemonderzoek, monitoring en nazorgmaatregelen

 • aanmeldingen schademelding bij verzekeraar of schade-expert.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

BS09

Gegevens verstrekken dan wel opvragen ingevolge art.87a, eerste en derde lid en art. 92b en ad hoc op verzoek van het ministerie over gegevens in het kader van de Wet bodembescherming.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

BS10

Correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van bodemonderzoeken en saneringen in opdracht van het bevoegd gezag (inclusief bodemsaneringsovereenkomsten en opdrachtverlening)

Betreft ook het in opdracht van de provincie indienen van meldingen ingevolge hoofdstuk IV, paragraaf 1. algemeen en paragraaf 3. Saneringen: Wet bodembescherming.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

Handhaving

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES)

FUNCTIONARIS

H01

Het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wabo en de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten juncto artikel 5.2 Wabo

Betreft toezicht op naleving op grond van:

 • -Wabo

 • -Ontgrondingenwet

 • -Ontgrondingenverordening Zeeland (niet gemeente Noord-Beveland en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR)

 • -Whvbz (niet gemeente Noord-Beveland en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR)

 • -Waterwet (niet gemeente Noord-Beveland)

 • -Woningwet

 • -Wet ruimtelijke ordening

 • -Natuurbeschermingswet 1998 (niet gemeente Noord-Beveland)

 • -Wet geluidhinder

 • -Flora- en Faunawet (niet gemeente Noord-Beveland)

 • -Landschapsverordening Zeeland 2001 (niet gemeente Noord-Beveland en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR)

 • -Wet milieugevaarlijke stoffen (niet Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR)

 • -Wet inzake de luchtverontreiniging (niet gemeente Noord-Beveland)

 • -Wet bodembescherming

 • -Wet milieubeheer

 • -Luchtvaartverordening Zeeland (niet Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR)

 • -Provinciale milieuverordening Zeeland (niet gemeente Noord-Beveland en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR)

 • -Wet luchtvaart (niet gemeente Noord-Beveland en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en province Zeeland DCMR)

 • -Waterverordening Zeeland (niet gemeente Noord-Beveland en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR)

 • -Boswet (niet gemeente Noord-Beveland en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR)

Gemeente Hulst: alle bovengenoemde wetten plus Wet ammoniak en veehouderij en Wet geurhinder en veehouderij

Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR: alle boven aangewezen wetten plus Kernenergiewet, Monumentenwet 1988 en Wet bescherming Antarctica.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning

Afdelingshoofd Toezicht /Handhaving

H02

Het voeren van correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

 • a.een bezoekbevestigingsbrief

 • b.een voorwaarschuwingsbrief / formele waarschuwing

 • c.een vooraankondiging last onder bestuursdwang of last onder dwangsom (hoorbrief)

 • d.vorderingen om informatie in het kader van de controle op de naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit kader toegezonden informatie (art. 5.16 Awb)

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofden Staf, Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving plus door de directeur aangewezen specialisten A uitsluitend voor onderdeel a.

H03

Besluiten tot het vaststellen van ontwerpgedoogbeschikkingen en definitieve gedoogbeschikkingen

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H04

Het naar aanleiding van de kenbaar gemaakte zienswijze afzien van bestuurlijk optreden

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H05

Besluiten op grond van Titel 5.3 en Titel 5.4, Awb, (herstelsancties en bestuurlijke boete) met uitzondering van:

 • a.het invorderen van dwangsommen;

 • b.het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten in verband met het toepassen van bestuursdwang

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

Omvat tevens besluiten en (feitelijke) handelingen ter voorbereiding en uitvoering van deze besluiten.

NB. De besluiten die in dit mandaat expliciet zijn uitgezonderd, vallen onder H07.

Voor het vuurwerkbesluit gelden de instructies voor toezichthouders toepassing bestuursdwang bij professioneel vuurwerk

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H06

Het nemen van besluiten op grond van artikel 5:27 Awb welke zijn benodigd ten behoeve van de toepassing van bestuursdwang

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H07

Besluit tot:

 • a.starten van verhaalsprocedure voor kosten bestuursdwang (inclusief conservatoir beslag) of het afzien van kostenverhaal;

 • b.vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten in verband met het toepassen van bestuursdwang (art. 5:25, lid 6 Awb);

 • c.invordering dwangsom, restitutie van te veel betaalde dwangsombedragen, vermindering of het afzien van invordering van de dwangsom;

 • d.het treffen van een betalingsregeling in het kader van de onder a. genoemde verhaalsprocedure, of in het kader van de inning van verbeurde dwangsommen

 • e.beslaglegging in het kader van executie van een dwangbevel, met betrekking tot een dwangsombesluit

 • f.inroepen retentierecht

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H08

Besluit:

 • a.op verzoek om ontheffing op grond van art. 5 Whvbz

 • b.tot het stellen van nadere voorschriften als bedoeld in art. 7 Whvbz

 • c.inzake instellen / uitbrengen en opheffen / intrekken gegeven last, zwemverbod of negatief zwemadvies op grond van art. 11 en art. 11a Whvbz

 • d.verrichten van onderzoek op grond van art. 12, eerste lid, art. 2a, zevende lid en art. 37 Bhvbz

 • e.inzake de houder van de inrichting gelasten deze te sluiten, onderscheidenlijk een zwemverbod instellen, ingeval voor gezondheid of veiligheid van bezoekersgevaar dreigt (artikel 11, derde lid)

Betreft:

 • -Procedurestappen

 • -Conceptbesluit

 • -Besluit

Geldt niet voor waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Geldt niet voor Commissaris van de Koning met betrekking tot de onderdelen a, b en d

Onderdeel e geldt uitsluitend voor de Commissaris van de Koning

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving plus door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

H09

Besluiten op verzoeken van derden om bestuursrechtelijk/handhavend op te treden

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H10

Het beoordelen van milieuverslagen, overeenkomstig de bij of krachtens titel 12.3 Wm gestelde regels

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H11

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 17 Wm inzake maatregelen bij ongewoon voorval

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H12

Het indienen van een aanvraag op grond van het Besluit

buitengewoon opsporingsambtenaar

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H13

Besluit tot het opleggen van een spoedeisende last onder

bestuursdwang conform art. 5.31, Awbjuncto 5.17, Wabodan wel

de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge aanzegging

daartoe

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H14

Besluiten bij of krachtens de Wet luchtvaart:

 • -voorschrijven maatregelen bij overschrijden grenswaarde opgenomen in een luchthavenbesluit of luchthavenregeling (art. 8.45, eerste lid en art. 8.64, eerste lid)

 • -intrekken of matigen van de maatregel bij luchthaven besluit en luchthavenregeling inclusief in de gelegenheid stellen zienswijze kenbaar te maken(art. 8.45, tweede lid juncto art. 8.22, derde lid en art. 8.64)

 • -vrijstelling verlenen van een regel in het luchthavenbesluit of luchthavenregeling (art. 8.46, eerste lid onder a en art. 8.64, zesde lid)

 • -een in een luchthavenbesluit of luchthavenregeling vastgelegde grenswaarde voor geluid vervangen voor een andere grenswaarde (art. 8.46, eerste lid onder b en art. 8.64, zesde lid)

 • -opleggen van een bestuurlijke boete ingevolge artikel 11.23.

Betreft:

 • -Procedurestappen

 • -Ontwerpbesluit/conceptbesluit

 • -Besluit.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving plus door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

H15

Besluiten op grond van art. 30, 32 en 33 Wbb, met betrekking tot het treffen van maatregelen bij ongewone voorvallen

Betreft ook alle procedurestappen.

Omvat ook het opleggen van bevelen indien overleg met de gedeputeerde heeft plaatsgevonden

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving plus door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘procedurestappen’

H16

Het uitvoeren van maatregelen bij ongewone voorvallen als bedoeld

in de art. 30, 32 en 33 Wbb, die zijn genomen met behulp van

BS02

Omvat niet de besluiten tot het nemen van maatregelen bij

ongewone voorvallen als bedoeld in de art. 30, 32 en 33, Wbb

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en Goes DCMR, Terneuzen DCMR en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H17

Het uitvoeren van toezicht op de naleving van regels met betrekking tot indirecte lozingen, als bedoeld in artikel 5.10 derde lid Wabo

Geldt niet voor Commissaris van de Koning

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

Bijlage A Lijst van afkortingen

 

 • AmvB: Algemene Maatregel van Bestuur

 • Art.: artikel

 • Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • BenW: Burgemeester en Wethouders

 • Bgs: Besluit geluidproductie sportmotoren

 • Bibob: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

 • Bor: Besluit omgevingsrecht

 • Brzo: Besluit risico's zware ongevallen 1999

 • BSB: Bodemsanering bedrijfsterreinen

 • Bssa: Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

 • GS: Gedeputeerde Staten

 • Gww: Grondwaterwet

 • IPPC-richtlijn: Europese Richtlijn (2008/1/EG).

 • MER: Milieu Effect Rapportage

 • Ontgr.wet: Ontgrondingenwet

 • PMV: Provinciale milieuverordening Zeeland

 • PS: Provinciale Staten

 • RIE: Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU)

 • Vvgb: verklaring van geen bedenkingen

 • Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Wbb: Wet bodembescherming

 • Wgh: Wet geluidhinder

 • Wm: Wet milieubeheer

 • Whbvz: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

 • Wro: Wet ruimtelijke ordening

 

 

Aldus vastgesteld op 18 juni 2014

 

Directeur Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Dhr. ing. A. van Leeuwen MPA

 

Uitgegeven, 30 juni 2014

De secretaris, A.W. Smit