2023D07459 LIJST VAN VRAGEN

Vastgesteld te 21-02-2023

De vaste commissie voor Financiën heeft over een brief van de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane van 3 februari 2023 inzake de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (Kamerstuk 31 066, nr. 1165) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Staatssecretaris voorgelegd.

De voorzitter van de commissie,

Tielen

De adjunct-griffier van de commissie,

Van den Bos

Nr

Vraag

   

1

Klopt het dat de beoordeling strenger wordt?

2

Is er een instructie van de beoordeling en kunt u deze instructie aan de Kamer doen toekomen?

3

Hoe kan het dat 1.500 gedupeerden ten onrechte geen 30.000 euro mogen ontvangen en hoe zijn deze afwijzingen tot stand gekomen?

4

Zijn de beoordelingen van gedupeerden die ten onrechte geen 30.000 euro mogen ontvangen handmatig op maat geweest of digitaal/geautomatiseerd?

5

Erkent u dat doordat dossiers niet worden verstrekt, hetgeen in strijd met de wet is, u hier in strijd met de wet handelt?

6

Wat zijn volgens u voor- en nadelen van mediation? Gaat mediation niet meer tijd kosten?

7

Wordt met mediation gestreefd naar een volledige afwikkeling van de dossiers?

8

Wordt met mediation alleen de emotionele kant van het dossier afgewikkeld?

9

Klopt het dat, zoals de Nationale ombudsman tijdens de technische briefing aangaf, de herijking alleen maar tijd heeft gekost en dat de oplossing daardoor niet dichterbij gekomen is? Waarom wel of waarom niet?

10

Hoeveel medewerkers zijn er werkzaam op de afdeling herstel die uit het verleden het beleid, wat heeft geleid tot bekende misstanden en nadelige effecten voor ouders, hebben ondersteund?

11

Hoeveel procent van de medewerkers bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) beschikt over een vast contract?

12

Welk percentage medewerkers heeft perspectief op een vast contract?

13

Is het bekend wat de voornaamste drie redenen zijn dat personeel de UHT verlaat?

14

Welke stappen worden gezet om de UHT een aantrekkelijke werkgever te maken voor de middellange termijn?

15

Welke maatregelen zijn er op dit moment van kracht om de UHT een veilige werkomgeving voor alle werknemers te maken?

16

Kent de UHT een beleid en/of cultuur waar het innoveren van de processen wordt aangemoedigd?

17

Wordt er geïnvesteerd in nieuwe technologie om processen soepeler te doen verlopen en wordt de UHT geconsulteerd door externe experts op dit vlak?

18

Hoeveel geld is er nu in totaal gereserveerd voor de hersteloperatie?

19

Wat gebeurt er in het geval van budgettaire meevallers (zoals minder uitkeringen of lagere proceskosten) en tegenvallers (zoals meer aanmeldingen of hogere proceskosten)?

20

Hoeveel tijd en middelen kost de afhandeling van een dossier van iemand die geen gedupeerde is? Bijvoorbeeld iemand die geen ouder is?

21

Hoeveel ondernemers hebben zich gemeld met schulden die niet volledig vergoed kunnen worden als gevolg van staatssteunnormen?

22

Is het realistisch om aan te nemen dat er meer ondernemers in deze categorie zijn, maar dat deze zich niet hebben gemeld?

23

Hoe groot is de groep kinderen die de kindregeling ontvangen en in een schuldenprocedure zitten, waardoor geld van de kindregeling in de boedel terecht komt en dus wegvalt? Hoe wordt hiermee omgegaan in het reguliere herstelproces?

24

Wanneer gaat het hulptraject van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) naar 1,5 jaar? Zou het kunnen dat hierdoor mensen die in een schuldentraject zitten weer uit het schuldentraject zijn voordat de Integrale Beoordeling (IB) of Commissie Werkelijke Schade (CWS) is afgerond? Hoe groot is die groep nu sprake is van een Wsnp-traject van drie jaar?

25

Welke effecten heeft mediation precies? In hoeveel procent van de gevallen leidt dit tot een hoger compensatiebedrag dan uit de integrale beoordeling zou voortvloeien? Is het middel mediation vooral bedoeld om de werkdruk bij de CWS te verlagen?

26

Kunt u, gelet op het feit dat de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) aangeeft dat signalen en uitkomsten van enquêtes en interviews die de NOvA heeft gehouden onder zowel ouders als advocaten veelvuldig zijn besproken met het UHT, het Ministerie van Financiën en met de Staatssecretaris van Financiën, aangeven wanneer deze gesprekken hebben plaatsgevonden en wat er met deze signalen concreet gedaan is?

27

Herkent u de opmerkingen van de NOvA over onnodig juridiseren en de bijgeleverde voorbeelden (de vraag van CWS-schadeposten rekenkundig te onderbouwen in plaats van genoegen te nemen met het aannemelijk maken er van, het betwisten van ontvangst van ingebrekestellingen en bezwaren, het niet-ontvankelijk verklaren van een ingediende ingebrekestelling via het door het UHT opgetuigde upload systeem)?

28

Herkent u de signalen van het Kenniscentrum van de Raad voor Rechtsbijstand waaruit blijkt dat advocaten erg ontevreden zijn over de gang van zaken in de Herstelregeling Kinderopvangtoeslag?

29

Klopt het signaal van de NOvA dat in veel gevallen door UHT aangeleverde dossiers niet op orde waren toen advocaten aan de zaak begonnen en ruim de helft van die groep het dossier ook niet op orde heeft kunnen krijgen?

30

Kunt u per aanvullende maatregelen die de NOvA voorstelt aangeven wat de voor en tegens van de maatregel zijn en wat praktisch nodig zou zijn om de maatregel mogelijk te maken? Wat zijn de voor en tegens van de maatregel «Bied heldere routes voor compensatie aan de gedupeerden (maak beleid, conform eerdere massaschades en schakel hierbij schade-experts in)»? Wat zijn de voor en tegens van de maatregel «Draag zorg voor coördinatie en een eenvoudig proces. Juridiseer niet en keer de bewijslast om»? Wat zijn de voor en tegens van de maatregel «Versnel het proces door bovenstaande efficiënt uit te voeren»?

31

In hoeverre zijn de nieuwe doelstellingen (onder andere 90 procent integraal beoordeeld in het 1e kwartaal van 2025) echt harde doelstellingen, nu deze doelstellingen aan een groot aantal aannames blijken te zijn gekoppeld?

32

Klopt dat er op bladzijde twee zo veel onderliggende randvoorwaarden zijn gesteld dat de genoemde doelstellingen eigenlijk bewegende doelen zijn, die iedere keer weer veranderd kunnen worden?

33

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de personele opschaling? Hoe groot is op dit moment het verloop en de toename van het aantal vaste contracten?

34

Zijn de doelstellingen van bladzijde twee van de Kamerbrief van 3 februari 2023 te zien als een uitvoering van de aangenomen motie-Azarkan van 22 december 20221, met daarin een concreet tijdpad met een tijdsplanning? Waar in de Voortgangsrapportage is dit tijdspad te vinden?

35

Wat is de reden dat niet meer gesproken wordt van de 13e Voortgangsrapportage, maar van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022? Heeft dit met beeldvorming te maken?

36

Hoeveel contactmomenten zijn er nu gemiddeld per ouder? Met hoeveel zou dit afnemen bij de nieuwe werkwijze?

37

Klopt het dat aanmelden voor de compensatieregelingen mogelijk is tot 31 december 2023?

38

Op welke manier gaat het aantal samengestelde dossiers verdrievoudigd worden? Welke andere of nieuwe methodes gaan hiervoor gebruikt worden?

39

Klopt het dat eind 2026 alle bezwaren tegen de eerste toets en de integrale beoordeling afgerond zouden moeten zijn? Hoe zit dit met de CWS-procedures en beroep en hoger beroep bij de rechtbanken? Is daar ook een uiterste datum voor voorzien? Om welke einddata gaat het dan bij de CWS- en rechtbankprocedures?

40

Is het getal van 15.000 ouders die «duidelijkheid» krijgen een doelstelling op zichzelf? Bergt dit niet het risico in zich dat daadwerkelijk gedupeerde ouders nu ook geen compensatie krijgen, als bijeffect van het willen behalen van deze doelstelling? Klopt het dat «duidelijkheid» in dit geval betekent dat geen compensatie wordt gegeven?

41

Welke versnellingsmaatregelen zijn er al getroffen? Klopt het dat het om een aantal vaststellingsovereenkomsten (VSO) en mediation gesprekken gaat? Hoeveel zijn dit er van elk van deze twee?

42

Op welke manier precies zal de persoonlijke zaakbehandelaar meer ruimte krijgen? Betekent dit ook dat de beoordelaar minder ruimte krijgt? Op welke manier zal de samenwerking met de beoordelaar worden versterkt?

43

Betekent «gerichtere contact momenten» hier dat er minder van deze contactmomenten zullen zijn? Hoeveel minder zullen dat er dan zijn?

44

Wat gaat er precies veranderen aan de driegesprekken? Deze bestaan toch al?

45

Op welke manier en aan de hand van welke criteria zal worden bepaald welke bezwaarschriften niet meer aan de Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) zullen worden voorgelegd?

46

Met hoeveel fte zal het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met bezwaren worden opgeschaald? Hoeveel fte zal zich uiteindelijk hiermee bezig houden?

47

Hoeveel mensen die zich in 2020 hebben gemeld zijn klaar (niet meer bij CWS en geen bezwaren meer)?

48

Hoeveel mensen die zich in 2021 hebben gemeld zijn klaar (niet meer bij CWS en geen bezwaren meer)?

49

Hoeveel mensen die zich in 2022 hebben gemeld zijn klaar (niet meer bij CWS en geen bezwaren meer)?

50

Op welke manier is de nieuwe laksoftware een verbetering ten opzichte van de huidige laksoftware?

51

Op welke manier zullen de lak- en controleprocessen worden verbeterd?

52

Op welke manier gaat de personele bezetting bij UHT worden verbeterd? Hoe groot is het personeelsverloop op dit moment?

53

Hoeveel gedupeerden waren ondernemer?

54

Op basis waarvan is gekozen de brochure voor ouders in het Engels te vertalen, is inzichtelijk welke taal voor ouders de voorkeur zou hebben en hoe wordt hierop ingespeeld? Zou dit eventueel via aanpassingen aan de website kunnen nu het idee voor een online ouderportaal niet doorgaat?

55

Wanneer is de uitvraag gereed en de informatie beschikbaar omtrent welke informatie (ondernemers) opgevraagd gaat worden, wat besproken is met de commissie van het ouderpanel?

56

Is het in de tabellen 1.2 en 1.3 te verwerken (dan wel in een andere tabel) wanneer in hoeveel tijd de behandeling, beoordeling en uitbetaling plaatsvond in relatie tot de aanmelding?

57

Hoeveel mensen zijn beoordeeld via het Opzet of Grove Schuld (OGS)-kader?

58

Hoeveel mensen zijn er gecompenseerd via de oude OGS-regeling?

59

Hoeveel mensen zijn er gecompenseerd via de nieuwe OGS-regeling?

60

Welke maatregelen worden genomen om onnodige verschillen tussen de uitkomsten van de eerste toets en de integrale beoordeling te voorkomen?

61

Wat is de reden waardoor het percentage van nee naar ja gedurende 2022 is toegenomen?

62

Hoeveel versnelling levert het per dossier op en hoeveel arbeidsuren worden per dossier besteed bij het versneld beoordelen van een vermoedelijk niet gedupeerde?

63

In hoeverre is de verwachting dat, om tot een vermindering van bezwaren te komen ouders beter mee te nemen, dit ook echt tot vermindering gaat leiden en is onderzocht of gebrekkige communicatie inderdaad de reden is van in bezwaar gaan, of dat het gewoon een principiële stap is die ouders nemen?

64

Als er geen bezwaar meer mogelijk is op een afgewezen eerste lichte toets, wat wordt dan de vervolgstap voor iemand die het oneens is met het besluit?

65

Wat is, naast de constatering door de u dat de doorlooptijd CWS met negen maanden te lang is, wel acceptabel?

66

Klopt het dat de herziening van de CWS niet is afgestemd met deze commissie? Hoe is dit verlopen?

67

Hoe lang was de verwachte doorlooptijd bij de praktijktest VSO en de nu gerealiseerde duur? Waarom lopen verwachting en realisatie zo uiteen?

68

Klopt het dat voorstellen voor een VSO in de praktijktest VSO niet overgenomen worden? Waarom is dat?

69

Waar staan de beoordelingskaders gecommuniceerd?

70

Wanneer krijgt de Kamer het jaarverslag van de BAC?

71

Hoe krijgt de BAC-zaken aangeleverd? Kan er een uitsplitsing worden gemaakt in zaken via advocaten, via gedupeerden en via UHT zelf?

72

Waarom is de instroom van bezwaren groter dan de uitstroom?

73

Is het mogelijk mediaton voor alle bezwaren in te zetten, en wat is daarvoor nodig?

74

Welke werkzaamheden heeft UHT (inmiddels) uitbesteed/ge-outsourced? Tegen welke randvoorwaarden en prijs gebeurt dit?

75

Welke bronnen moeten geraadpleegd worden voor het samenstellen van een dossier?

76

Hoeveel FTE zou nodig zijn om de noodzakelijke snelheid te behalen naast de huidige opschaling van het dossierteam naar 102 FTE?

77

Waarom moeten gemeenten tot op het niveau van bonnetjes verantwoorden wat nodig is in het kader van de specifieke uitkering (SPUK)?

78

Hoe zorgt u ervoor dat ouders wel ergens terecht kunnen voor een woning in hun eigen gemeente (waar ze vandaan kwamen)?

79

Hoe voorkomt u dat ouders worden gekort op uitkeringen na ontvangst van de eerste 30.000 euro?

80

Met wie is UHT (of onderdelen daarvan) een contract of opdrachtverlening aangegaan?

81

Op welke onderwerpen heeft UHT (of onderdelen daarvan) een contract of opdrachtverlening met een derde partij?

82

Wat zijn de kosten per opdracht of contract met een derde partij?

83

Hoeveel procent van de besteding van de POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) -gelden is besteed aan inhuur?

84

Hoe zijn de POK-gelden in 2021 en 2022 besteed?

85

Wat zijn de (gemiddelde) uitvoeringskosten van iemand die een integrale behandeling doorloopt?

86

Wat zijn de (gemiddelde) uitvoeringskosten van iemand die in bezwaar gaat na de integrale behandeling?

87

Wat zijn de (gemiddelde) uitvoeringskosten van de in gebreke stellingen?

88

Hoeveel verdient Boston Consultancy Group (BCG) per uur aan advies? Hoeveel uur heeft BCG in 2020, 2021 en 2022 gekost?

89

Wat is het verschil tussen hard bewijs en aannemelijk maken?

90

Wat betekent dat de CWS ruimhartig te werk moet gaan?

91

Wat is de onderbouwing om de huidige toeslagpartner mee te nemen in de beoordeling CWS en niet de toenmalige toeslagpartner?

92

Hoe gaat de CWS om met jongmeerderjarige kinderen (waarbij ouders nog een wettelijke onderhoudingsplicht hebben)?

93

Hoe gaat de CWS om met meerderjarige kinderen die redelijkerwijs afhankelijk waren van hun ouders?

94

Waarom wordt de schade van (destijds) minderjarige kinderen maar in beperkte mate meegenomen? Wat houdt die beperkte mate in?

95

Welke en hoeveel schadeposten wordt er gemiddeld door de ouder opgevoerd bij de CWS?

96

Wat voor aanvullende informatie wordt er gemiddeld gevraagd aan de ouder door de CWS?

97

Wanneer is een dossier compleet voor de CWS?

98

Hoeveel ouders maken gebruik van de mogelijkheid om het verzoek mondeling toe te lichten in een toelichtingsgesprek?

99

In welke gevallen wordt er gekozen om de ouder van te voren schriftelijk vragen voor te leggen voor het toelichtingsgesprek?

100

Hoe verhoudt maatwerk zich hier met het gelijk behandelen van gelijke gevallen?

101

Ontvangt de ouder een afschrift van de vragen die UHT heeft over het advies van de CWS?

102

Is het mogelijk om de vergewisplicht van UHT over het advies van de CWS af te schaffen? Hoeveel tijdswinst levert dit op?

103

In hoeveel gevallen heeft UHT afgeweken van het advies van de CWS?

104

In hoeveel gevallen is het aannemelijk gemaakt dat de ouder schade heeft geleden maar niet dat er causaal verband is?

105

Bij abstracte schadeberekening is een ouder dan niet gebaat bij een schade expert en welke redelijke kosten worden dan niet vergoed?

106

Hoe vaak komt het voor dat de CWS deskundigen inschakelt en hoeveel tijd is daarmee gemoeid?

107

Waarom wordt voor het berekenen van inkomensschade een deskundige ingeschakeld? Waarom zijn dit soort adviseurs geen onderdeel van CWS?

108

Waarom vallen incassokosten niet onder vermogensschade door (gedwongen) verkoop of beslaglegging? Waarom is er een harde knip?

109

Welke kosten vallen onder overig naast verhuiskosten, incassokosten, schulden, juridische bijstand?

110

Hoe groot is de forfaitaire compensatie bij IB rechtsbijstand?

111

CWS meent dat de juridische bijstand tijdens de IB een beperkte rol heeft. Dit blijkt niet uit de conclusies van NOvA. Wat is hierop uw reflectie en zou dit kader niet moeten worden aangepast?

112

Waarom is het niet vast te stellen dat een schuldeiser van een informele schuld bijvoorbeeld een woningcorporatie huur heeft betaald voor een woning waar zij zelf niet in wonen? Zou dit binnen de verruimde criteria vallen? Als de schuldeiser van een informele schuld rechtstreeks huur of collegegeld van een kind heeft betaald, waarom wordt dat niet gezien als bewijs van informele schuld? Het is toch niet het kind van de schuldeiser of de woning van de schuldeiser? Deze rekeningen zijn toch met bankafschriften aan te tonen?

113

Waarom is het niet mogelijk dat CWS gebruik gaat maken van ervaringsdeskundigen?

114

Komt er een loket 18-plus jongeren met betrekking tot schuldenproblematiek?

115

Wordt het AOW-gat van ouders in het buitenland meegenomen bij CWS?

116

In hoeveel gevallen heeft UHT met peildatum 7/7/2020 gebruik gemaakt van de hardheidsclausule en maatwerk?

117

Waarom hebben ouders in het buitenland geen aparte status en daarmee urgentieverklaring voor een woning bijvoorbeeld?

118

Hoe worden ouders in het buitenland beschermd tegen schuldeisers? Als er geen moratorium is?

119

Waarom hebben ouders in het buitenland geen aparte status bij Sociale Banken Nederland (SBN)? Dat ze met spoed worden geholpen?

120

Welke afspraken met buitenlandse belastingdiensten kunnen gemaakt worden zodat de 30.000 euro geen belemmering vormt voor het aanvragen van een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-uitkering bijvoorbeeld?

121

Kunt u figuur 1.1 maandelijks weergeven vanaf februari 2021?

122

Wat betekent dat, bij 68 procent van de recente aanvragers in de eerste toets geen gedupeerdheid is vastgesteld, voor de snelheid waarmee zij integraal beoordeeld zouden kunnen worden?

123

Waarom is het realiseren van een online ouderpanel op korte termijn niet haalbaar als de hersteloperatie nog tot 2027 voortduurt?

124

Wat kunt u zeggen over de verdeling van moedertalen (en beheersing van het Nederlands of Engels) over gedupeerde ouders, aangezien de brochure wordt vertaald naar het Engels?

125

Klopt het dat het first in first out principe is losgelaten gezien de hoeveelheid urgente zaken en beroepen wegens niet tijdig beslissen (BNTB)?

126

Hoeveel ouders van de 13.448 ouders hebben een vooraankondiging IB ontvangen?

127

Kan tabel 1.2 maandelijks weergegeven worden vanaf februari 2021?

128

Welke mogelijkheden zijn er om de eerste toets te verbeteren gezien de groeiende groep nee naar ja?

129

Is de huidige instructie niet binnen de wettelijke kaders? Waarom wordt er gekeken om dit specifieker of preciezer te maken? Is dit zonde van de tijd en energie, als de mogelijkheden om de werkinstructies aan te passen zonder aantasting van het rechtszekerheidsbeginsel waarschijnlijk beperkt zullen zijn?

130

Hoe groot is de groep voor versnelde afhandeling?

131

Wat betekent informatie effectiever en efficiënter organiseren?

132

Wat betekent nauwer samenwerken tussen Persoonlijk zaakbehandelaar (PZB)'er en beoordelaar?

133

Gebeurt een betere informatiedeling aan de hand van de behoeften ouders of doet UHT voorstel en mogen ouders erop reageren?

134

Wat betekent het verbeteren van de beschikking? Is de berekening van het compensatiebedrag dan helemaal inzichtelijk?

135

Heeft een uitslaggegsprek zin als de juridische bijstand niet kan toetsten waarop het compensatiebedrag is gebaseerd?

136

Heeft de Tweede Kamer opdracht gegeven om «nieuwe instroom te beperken»?

137

Waarom moeten ouders eerst het serviceteam bellen om vervolgens doorgeleid te worden naar het acute noodteam?

138

Hoeveel fte heeft het serviceteam?

139

Hoeveel fte heeft het acute noodteam?

140

Hoeveel fte heeft het brede hulpteam?

141

Wat voor hulpvragen hebben kinderen in de kindregeling? Om wat voor aantallen gaat het?

142

Wat zijn de acute financiële situaties van kinderen? Wat zijn de overige problemen van kinderen?

143

De reden dat de cijfer afwijking Commissie van Wijzen (CvW) – UHT stijgt heeft dus te maken met dat het werk wordt uitgevoerd met minder ervaren mensen?

144

Waarom vertrekken de ervaren krachten?

145

Wanneer wordt de instellingsregeling CWS voorgelegd?

146

Waarom zijn er zo veel dossiers in behandeling bij CWS?

147

In hoeveel gevallen bij CWS wordt de beslistermijn wel gehaald?

148

Zal bij CWS gewerkt worden met ervaringsdeskundigen?

149

Waarom wordt niet bij start CWS dossier ter beschikking gesteld in plaats van bij toelichtingsgesprek?

150

Het is nog steeds mogelijk de beoordelingskaders van CWS te verfijnen?

151

Waaruit blijkt dat de VSO slechts geschikt is als aanvulling op de integrale beoordeling, en niet als alternatief voor de IB?

152

Wat zijn de adviezen van BAK en het ouderpanel als het gaat om VSO?

153

Waar ligt het aan dat er nog steeds geen overeenkomsten zijn gesloten bij pilot VSO?

154

Waaruit blijkt dat interesse voor VSO groeit bij ouders?

155

Klopt het dat bij CWS, Mediation en VSO steeds meer gebruik wordt gemaakt van externe adviseurs en UHT daarmee beperkte kwaliteit en expertise in huis heeft? In hoeverre is UHT dan berust op de uitvoering van de wettelijke taken?

156

Gezien de achterstanden bij IB en CWS kun je toch niet de aanname maken dat er geen onvoorziene grote stijging komt in het aantal aanmeldingen en of bezwaren bij UHT?

157

Met 4.025 bezwaren en inzet van Mediation eindigend met VSO duurt dat dan vijf jaar?

158

Wat is de verwachting qua bedrag dwangsommen als nu een kleine 17 miljoen is betaald?

159

Hoeveel lakcapaciteit (in dossiers per week) verwacht u te hebben als de 96 fte opgeleid en begeleid is?

160

Wat zijn de resultaten van de pilot hersteldossier als alternatief voor het persoonlijk dossier?

161

Waar gaan de ondersteuningsplannen van Instituut voor Publieke Waarden (IPW) over?

162

Waarop wordt de aanname gebaseerd dat driegesprekken vanaf 1 juli 2023 kan worden uitgerold, aangezien er nog mensen gewerfd moeten worden en de inrichting er nog niet is?

163

Kunnen ouders in het buitenland een spoedprocedure krijgen bij loket afbetaalde schulden?

164

Bent u in gesprek geweest met overheden van woonlanden van (grote aantallen) gedupeerden? Zou het denkbaar zijn hen te vragen op eenzelfde manier als Nederland de door de ouders ontvangen compensatie vrij te stellen van vermogenstoetsen voor toeslagen of uitkeringen en een schuldenmoratorium in het buitenland?

165

Zijn er genoeg aangemelde advocaten om de ouders bij te staan?

166

Om hoeveel pleegkinderen zou het kunnen gaan als het gaat om toepassen hardheidsclausule?

167

Is het mogelijk om de wet hierop aan te passen voor pleegkinderen?

168

Waarom worden de laatste rekeningnummers van kinderen die nu al in beeld zijn pas in juni 2023 verzameld? Hoe verhoudt dat zich met de eerder uitgesproken verwachting dat de vaste peildatum van 1 juli 2023 voor de kinderen positief uit zou pakken?

169

Hoe vaak is dit het geval? Bij gedupeerde ouders wordt actief onder de aandacht gebracht dat schulden van minderjarige kinderen meegenomen kunnen worden in de schuldenregeling van de ouders.

170

Zou de lotgenotenlijn niet ook voor de kinderen van 18 plus kunnen zijn in plaats van de Luisterlijn en Stichting Mind?

171

Hoe ziet dat loket eruit voor jongeren met financiële vragen? Moeten we niet oppassen met weer een nieuwe loket op te richten?

172

Hoe groot is de groep voor de Regeling voor gedupeerden huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget?

173

Hoe ziet verantwoord invorderingsbeleid eruit?

174

Wat leert de UHT van SBN als het gaat om de vaststelling dat er nagenoeg geen achterstanden zijn en capaciteit gelijk blijft, aangezien bij de UHT meer dan de helft van de medewerkers uitstroomt?

175

Wat leert de UHT van 2,9 procent bezwaar bij SBN en slechts 17 beroepszaken?

176

Wat leert de UHT van de voortgang van SBN bij loket afbetaalde schulden?

177

Hoeveel ouders van de toeslagenaffaire werken bij de UHT, gezien de vraag naar personeel? Als dat nihil is, waarom wordt er geen waarde gehecht aan ervaringsdeskundigen?

178

Meer dan de helft van het personeel is extern. Hoeveel geld is daarmee gemoeid aan ZZP'ers?

179

Is het juridisch mogelijk en acht u het praktisch haalbaar om voor alle vaste UHT-medewerkers aan het einde van de hersteloperatie een nieuwe plek binnen de rijksoverheid te vinden? Zo niet, wat gebeurt er dan?

180

Is het mogelijk om de BAK gedurende de hersteloperatie te blijven laten functioneren?

181

Kunnen wij een afschrift laatste advies BAK ontvangen?

182

Kunt u per halfjaar aangeven hoe de capaciteit van UHT zich in fte’s heeft ontwikkeld en hoeveel ervaring die medewerkers hadden binnen UHT? Waarom acht u het reëel dat de uitstroom in de toekomst kleiner zal zijn dan zij tot op heden was?

183

Werd de ambtelijke en politieke leiding verrast door de in de media verschenen signalen over hoge werkdruk, regeldruk en een relatief groot verloop van medewerkers?

185

Wordt er door de UHT en de CWS onnodig gejuridiseerd?

186

Klopt het dat de CWS vraagt schadeposten rekenkundig te onderbouwen in plaats van genoegen te nemen met het aannemelijk maken er van?

187

Klopt het dat de UHT betwist van ontvangst van ingebrekestellingen en bezwaren?

188

Klopt het dat de UHT veel niet-ontvankelijk verklaart van een ingediende ingebrekestelling via het door de UHT opgetuigde uploadsysteem?

189

Klopt het dat het huidige UHT-beleid is om besluiten te nemen in zaken waarin een rechterlijke termijn is vastgesteld in plaats van het eerder gehanteerde first in first out, qua volgorde van aanmelding?

190

Klopt het dat advocaten nu voornamelijk bezig zijn met ingebrekestellingen en beroepen niet-tijdig beslissen?

191

Klopt het dat de wachttijden voor afhandeling van zaken in alle fases van de procedure schrikbarend oplopen: bij de Integrale Behandeling, bij de CWS en bij bezwaar en beroep?

192

Klopt het dat de NOvA heeft aangegeven dat gedupeerden ten einde raad raken en zich opnieuw geslachtofferd (victimisatie) voelen?

193

Klopt het dat de NOvA heeft aangegeven dat de rechtspraak overbelast en geïrriteerd raakt en dat advocaten zich machteloos voelen?

194

Klopt het dat door de NOvA voorgestelde oplossingen voorzien in een aanpassing die – mits goed uitgedacht – zorgt voor een versnelling in het proces en een eenvoudigere afdoening?

195

Klopt het dat er sprake is van ruim 13.000 in gebreke stellen (IGS) waardoor de UHT de keuze heeft gemaakt het gebrek niet te herstellen, m.u.v. zaken in de laatste fase van de integrale beoordeling? Betaalt de UHT in de regel de dwangsom waardoor de financiële prikkel voor herstel volstrekt niet meer werkt?

196

Klopt het dat door het capaciteits- en inmiddels tijdsgebrek de UHT geen ontvangstbevestigingen meer stuurt, omdat wellicht alle tijd nodig is voor de beoordelingen?

197

Klopt het dat door de beslistermijnen die de rechtbank aan de Belastingdienst heeft opgelegd, steeds vaker directe beschikkingen worden afgegeven, waardoor de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze en het doorlopen van de normale procedure, hiermee wordt ontnomen?

198

Is het mogelijk om bezwaar tegen de afwijzing van de lichte/eerste toets ambtshalve af te doen?

199

Is het mogelijk dat de gedupeerde verzoekt om een IB in plaats van de ambtshalve plaatsing in de wachtrij van IB?

200

Is het mogelijk om een triage en schadeverzoek bij start IB te maken? Is het mogelijk om een triage en schadeverzoek bij start IB te maken met een fast, middle en slow lane zoals voorgesteld door de NOvA?

201

Is het mogelijk om de pilot VSO te verlengen met 100 zaken? Hoe langt duurt dit als het advies van de NOvA hierin wordt opgevolgd?

202

Is het mogelijk om na de pilot VSO te werken volgens het systeem van de NOvA?

203

Wat zijn de voor- en nadelen van het voorstel van de NOvA?

204

Zorgt de pilot VSO verlenging voor een uitgebreide schadepostenmatrix?

   
X Noot
1

Kamerstuk 31 066, nr. 1149

Naar boven