2022D48233 LIJST VAN VRAGEN

De vaste commissie voor Financiën heeft over een brief van de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane van 15 juli jl. en 21 oktober jl. inzake de Elfde en twaalfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31 066, nrs. 1093 en 1123) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Staatssecretaris voorgelegd.

De voorzitter van de commissie, Tielen

De adjunct-griffier van de commissie, Kling

Nr

Vraag

   

1

Is er nu voldoende capaciteit bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)?

2

Wordt het nu mogelijk om op een andere manier dan een notariële akte bewijs te leveren van door gedupeerden aangegane informele leningen en daarbij ontstane achterstanden?

3

Is een verdubbeling van de noodvoorziening tot 1.000 euro mogelijk?

4

Kunnen we een ruiterlijke erkenning verwachten dat de Staat de wet heeft overtreden en ouders en kinderen slachtoffer zijn geworden door toedoen van de Staat?

5

Krijgen de rechthebbenden op het bedrag van 30.000 euro compensatie voor de inflatie die is opgetreden tussen december 2020 en de maand waarin zij het bedrag van 30.000 euro hebben of zullen ontvangen?

6

Wat zijn de verwachte aanmeldingen voor ex-partners en andere toeslagen?

7

Is een klachtenmonitor UHT-Nationale ombudsman beschikbaar?

8

Wat is de stand met betrekking tot BKR-registraties?

9

Wat is de stand van zaken met betrekking tot vakmanschap en het organiseren van tegenspraak ingebed in de organisatie en daarmee ook cultuurverandering?

10

Waarom is niet gekozen voor een snellere methode waarin wordt vertrouwd op de verklaring van de ouders, maar de mogelijkheid behouden blijft om compensatie terug te vorderen?

11

Kan de beoordeling of een afbetaalde schuld kan worden gekwalificeerd als schade ook in een vaststellingsovereenkomst (VSO) worden meegenomen?

12

Op welke manier worden gemeenten in staat gesteld om ontvangers van de kindregeling te helpen met goede financiële voorlichting?

13

Krijgen gemeenten contactgegevens van ontvangers van de kindregeling? Zo nee, waarom niet? Welke voor- en nadelen kleven er aan het wél verstrekken van gegevens? Van welke groepen worden de gegevens wel of niet gedeeld door UHT?

14

Van hoeveel personen wordt op dit moment verwacht dat zij in aanmerking zullen komen voor de kindregeling? Kan de Staatssecretaris dat uitsplitsen per leeftijdscohort?

15

Wat is de reactie van de Commissie Werkelijke Schade (CWS) op de brief van het Ouderpanel van 24 juni 2022?

16

Moet de CWS-procedure niet gepauzeerd worden als de ouder geen dossier heeft, maar CWS wel?

17

Zowel CWS als het Ouderpanel acht de aanbeveling om het aantal Commissieleden ingrijpend terug te brengen uiterst risicovol, wilt u dit doorzetten?

18

Hoe kan het dat de mediane schade nu op 30.000 euro geschat wordt (bij ongeveer de helft van de ouders wordt de schade kleiner dan 30.000 euro verwacht), terwijl bij de Catshuisregeling het uitgangspunt een mediane schade van 20.000 euro was? Wat is de mediane schade van de tot nu toe afgeronde beoordelingen?

19

Klopt het dat UHT in alle gevallen, voor 100 procent, niet is afgeweken van de adviezen van de Commissie van Wijzen (CvW)?

20

Is de algemene informatiebrochure al naar alle ouders gestuurd? Hoe gaat u om met gevallen waar de beoordeling al afgerond is en de brochure dus pijnlijke herinneringen boven kan halen?

21

Kunt u de algemene informatiebrochure meesturen met de beantwoording van deze set vragen?

22

Ouders zijn betrokken bij de totstandkoming van de brochures/informatiepakket/brieven, worden die daarmee makkelijker, begrijpelijker en duidelijker?

23

Welke initiatieven starten, gelet op het feit dat er verschillende initiatieven lopen die in het vierde kwartaal verder worden uitgewerkt, in dat kwartaal of lopen door en welke initiatieven starten dan? Welke initiatieven worden nu doorlopen? Welke initiatieven worden verder uitgewerkt?

24

Hoe raakt de vergrote rol van de persoonlijk zaakbehandelaar (PZB'er) bij vermoedelijk niet-gedupeerden het bestaande proces van integrale beoordelingen voor gedupeerden?

25

Hoe komt het dat ouders die meedoen aan de pilot VSO kennelijk niet in staat zijn om hun schadeoverzichten op te stellen? Op welke informatiebronnen wordt dan gewacht? Kan UHT hierin ondersteunen? Of is dit het werk van de letselschadeadvocaat en advocaat?

26

Wanneer verwacht u de benodigde schadeoverzichten (VSO) te hebben om een analyse van de evaluatiepunten te kunnen maken? Wanneer verwacht u deze analyse naar de Kamer te sturen?

27

Hoe kan het dat de pilot mediation de verwachting heeft dat het leidt tot een positieve evaluatie zodat dit in 2023 in grote schaal kan worden ingezet terwijl pilot VSO nog wacht op schadeoverzichten?

28

Waarom is het aantal afgeronde CWS-zaken in het derde kwartaal van 2022 zoveel lager dan daarvoor?

29

Wat is het gemiddelde uitgekeerde bedrag inclusief de bedragen die voortkomen uit adviezen van het CWS?

30

Is het technisch mogelijk om een ouder de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet van toepassing te laten verklaren bij ter beschikking stellen dossier? Wordt bij de CWS gewerkt met een geheimhoudingsverplichting?

31

Worden alle ouders zo snel mogelijk geïnformeerd over de mogelijkheid voor een ingebrekestelling? Wat veroorzaakt de fluctuatie in het aantal brieven waarin ouders worden gewezen op die mogelijkheid?

32

Is te verwachten dat het aantal beschikte dwangsommen zal verdubbelen (naar 15.560) en dat het bedrag aan dwangsommen dus oploopt tot ongeveer 20 miljoen euro?

33

Wat voor consequenties heeft het voor de hersteloperatie bij de toewijzing verzoek verklaring voor recht dat de Staat jegens hen onrechtmatig heeft gehandeld?

34

Wat zijn de eerste resultaten van de pilot alternatief voor persoonlijk dossier die verwacht werden in oktober 2022?

35

Wat zijn de resultaten van een extern bureau dat aan de slag is gegaan met het beperkt aantal bezwaardossiers te anonimiseren, controleren en aan het bezwaarteam van UHT op te leveren?

36

Wat zijn de resultaten waarbij de PZB'er het zogenoemde informatie- en beoordelingsformulier zelf kan lakken en dat aan de ouder ter beschikking kan stellen?

37

Wat zijn de resultaten van het toepassen van geavanceerde, zelflerende lakapplicaties?

38

Wat zijn de voorbeeldvragen bij de Lotgenotenlijn op de onderwerpen:

– traagheid bij UHT;

– werkwijze van CWS;

– (hulp bij) contact met gemeenten;

– specifieke uitkering voor gemeentes (SPUK);

– uithuisplaatsingen;

– schulden;

– problematiek rondom gedupeerden met een bedrijf;

– fraudesignaleringsvoorziening (FSV) en kindregeling?

39

Waarom wordt er pas in oktober 2022 gestart met het voeren van driegesprekken? Met als landelijke uitrol in eerste kwartaal 2023 en hoe wordt gezorgd voor de capaciteit die daarvoor nodig is?

40

Wat zouden de gevolgen zijn indien het College voor de Rechten van de Mens in individuele zaken oordeelt dat de discriminatieklacht gegrond is? Wat zouden de gevolgen materieel en immaterieel zijn?

41

Hoe kan het dat de bekendheid bij gedupeerde ouders met de beschikbare hulp bij het aanvragen van de regeling private schulden nog moet worden verbeterd?

42

Wat is de voortgang van het Loket al betaalde schulden?

43

Klopt het dat bij het beoordelen van de private schuldenlijsten, de Sociale Banken Nederland (SBN) op reactie van alle schuldeisers wacht voor zij beschikt? Zo ja, waarom is er niet voor gekozen om zo snel mogelijk uit te keren per reactie van een schuldeiser? Zou het mogelijk zijn om de bevestigde schulden alvast op te lossen in afwachting van een of meerdere trage schuldeisers?

44

Wat betekent de volgende zin in begrijpelijk Nederlands:

«Een aanvullende regeling waarbij afbetaalde schulden standaard als schade zouden kwalificeren leidt tot een risico op dubbele compensatie. Een dergelijke regeling is praktisch en juridisch niet uitvoerbaar: het risico op dubbele compensatie valt in de praktijk niet te mitigeren, daarnaast laat de beoogde werkwijze zich niet verenigen met de principes van het civiele schadevergoedingsrecht dat uitgaat van schade (kosten) en niet van schulden.»?

45

Waarom beschikt de SBN over 8.894 schuldenlijsten terwijl er 18.912 zijn ingediend? Kan dit te maken hebben met de niet bekendheid met de beschikbare hulp bij regeling private schulden?

46

Kan het voorkomen dat bewindvoerders worden betaald voor diensten die SBN/gemeente levert of had moeten leveren zoals hulp aanvraag regeling private schulden?

47

Op welke manier gaat u actief op zoek naar signalen dat deurwaarders bij gedupeerde gezinnen aan de deur staan? Is het redelijk om binnen het doenvermogen van de ouders te verwachten dat zij zich altijd weten te melden als de deurwaarder langskomt?

48

In oktober 2022 kwam de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) bij elkaar om te reflecteren op een aantal uitvoeringsvraagstukken, wat kunt u hierover melden?

Naar boven