2022D41718 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen.

De voorzitter van de commissie, Agnes Mulder

De adjunct-griffier van de commissie, Van Dijke

Nr

Vraag

   

1

Vanaf wanneer kan iedereen in alle delen van het land robuust, supersnel en veilig internet krijgen, zoals is afgesproken in het coalitieakkoord?

2

Kunt u een stand van zaken geven over de uitrol van het glasvezelnetwerk?

3

Vanaf wanneer hebben alle inwoners van Nederland toegang tot een glasvezelnetwerk?

4

Welke regio’s in Nederland lopen achter wat betreft de uitrol van het glasvezelnetwerk? Waarom lopen deze regio’s achter?

5

Waarom is er tot en met 2027 in de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geen budget meer gereserveerd voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)?

6

Zou het, zeker gezien de huidige energieprijzen, niet wenselijk zijn om de SVM weer spoedig en uiterlijk voor de jaarwisseling te openen om zo ondernemers te helpen verduurzamen?

7

Waarom is er, gezien het feit dat het beschikbare budget van 100 miljoen euro voor Herstructurering winkelgebieden is verdeeld over vier tranches, niet voor gekozen om, met het oog op het grote aantal aanvragen in de eerste tranche, de vierde tranche te schrappen en dit geld over de eerste drie tranches te verdelen?

8

Staat u nog steeds achter uw toezegging om, wanneer dat nodig is, geld in de regeling naar voren te halen? Wanneer ziet u de noodzaak om dit daadwerkelijk ook te doen?

9

Hoeveel financiële middelen zijn er besteed aan de campagne «zet de knop om»? Tot wanneer loopt deze campagne?

10

Hoeveel middelen zijn er gereserveerd voor het stimuleren van opslag en in het specifiek thuisopslag?

11

Wat zijn voor komend jaar uw plannen op het gebied van negatieve emissies?

12

Komt het prijsplafond op de begroting van het Ministerie van EZK te staan? Zo ja, hoe wordt dit meegenomen in de begroting?

13

Wat zijn de kosten van het elektriciteitsnet voor wind-op-zee? Wat betekent dit voor de energierekening van huishoudens? Kan dit tot en met 2050 per jaar inzichtelijk worden gemaakt?

14

Klopt het dat er nog 13 miljard euro niet is geoormerkt uit het klimaatfonds? Welke verdeling is hierover bekend?

15

Klopt het dat er 22 miljard euro is geoormerkt voor de verduurzaming van de industrie?

16

Welke voorwaarden worden er gesteld aan uitgaven uit het klimaatfonds?

17

Binnen hoeveel jaar zal de niet-geoormerkte 13 miljard euro uit het klimaatfonds uitgegeven worden?

18

Waar is het resterende deel van de 1,6 miljard euro die voor Wind op Zee beschikbaar is, maar waarvan slechts 260 miljoen euro op de begroting van het Ministerie van EZK staat?

19

Hoeveel extra inkomsten zal het afromen van overwinsten (windfall taxes) opleveren en komen die inkomsten op de begroting van het Ministerie van EZK?

20

Hoeveel van de vanwege de hoge energieprijzen niet-uitgekeerde beschikkingen in het kader van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE) blijven dit jaar op de begroting? Wat gebeurt er met dat geld?

21

Wat wordt er gedaan om het midden- en kleinbedrijf (mkb) beter aan te laten sluiten bij het innovatieve- en missiegedreven beleid buiten het Nationaal Groeifonds om? Kunt u hiervoor met een integraal plan komen dat het mkb helpt om de bedrijfsvoering toekomstklaar te maken?

22

Hoeveel middelen voor fossiele bedrijven (top 25) zijn op deze begroting gereserveerd, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – met staatsgaranties, kredietverzekeringen of subsidies?

23

Hoeveel geld is totaal beschikbaar voor de opschaling en innovatie van waterstof?

24

Hoeveel geld is vrijgemaakt voor handhaving op de energiebesparingsplicht en hoe wordt dat concreet besteed?

25

Kan er worden geconcretiseerd hoeveel ondernemers en projecten niet worden gestimuleerd in hun innoverende ontwikkelingen als gevolg van de krapte van het Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerkbudget (WBSO-budget)?

26

Kan (een deel van) het WBSO-budget worden geoormerkt voor innovatieve ontwikkelingen die tot verduurzaming leiden?

27

Hoe verhoudt de oplopende inflatie zich met het niet-geïndexeerde budget van de WBSO?

28

Waardoor wordt de daling in het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van de MIT-subsidie (stimulering topsectoren) veroorzaakt? Wat is hier het gevolg van?

29

Welke voorwaarden worden voorzien om circulariteit te borgen in het klimaatfonds?

30

Hoe correspondeert de gereserveerde 5 miljoen euro voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)(-Groen) met de verwachting van gebruik van de regeling zoals beschreven in uw brief van 10 oktober 2022?

31

Waar liggen knelpunten in het huidige startupbeleid die moeten worden verholpen? Is dit afhankelijk van budget en subsidie?

32

Kunt u toelichten welke stappen u onderneemt om de aansluiting tussen het Nationaal Groeifonds, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) en Invest-NL te verbeteren?

33

Kunt u een overzicht geven van alle projecten en programma’s die gericht zijn op het verbeteren van mkb-financiering, inclusief de daarbij behorende middelen en tijdspaden?

34

Welke stappen zet u om de 18.800 huishoudens die – volgens het onderzoek van Dialogic – nog geen snel internet hebben- in 2023 toch van snel internet te voorzien? Zijn hiervoor middelen begroot en zo ja, hoeveel?

35

Welke publieke en private partners hebben reeds een uitnodiging gekregen om mee te werken aan de ontwikkeling van een actieve strategie ten aanzien van de nieuwe innovatieve ontwikkelingen in batterijtechnologie, conform de motie-Amhaouch/Van Strien (Kamerstuk 33 009, nr. 110)?

36

Wat is het bedrag aan uitgestelde betalingen door de coronacrisis dat niet meer terugvloeit ten gevolge van faillissementen?

37

Hoeveel gesprekken zijn er in 2022 geweest met lobbyisten?

38

Hoeveel geld is er uitgegeven aan kolencentrales ter compensatie voor de tijdelijke sluiting?

39

Wat gebeurt er met het overgebleven budget van SVM nu deze tijdelijk is stopgezet?

40

Hoeveel publiek geld is de afgelopen jaren uitgegeven om het elektriciteitsnet te versterken/verzwaren?

41

Hoeveel geld is nodig om aan de totale kapitaalbehoefte van de netbeheerders tegemoet te komen bij de noodzakelijk verzwaring van het elektriciteitsnet?

42

Hoeveel van de productie van duurzame energie is in publieke handen? Om hoeveel projecten gaat dit? Om hoeveel energieopwekking gaat dit?

43

Wat wordt er gedaan om de minimaal 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord te behalen?

44

Op welke manier vindt er samenwerking en coördinatie plaats tussen het Ministerie van EZK en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met betrekking tot de verduurzaming van Nederland?

45

Op welke manier wordt geborgd dat er onafhankelijk wordt geadviseerd over de toekenning van gelden uit het Klimaatakkoord?

46

Op welke manier wordt geborgd dat er onafhankelijk wordt geadviseerd over de toekenning van gelden uit het Klimaatakkoord wanneer de Minister (of het ministerie) zelf indiener van een voorstel is?

47

Op welke manier werkt het ministerie aan het versterken van de informatiepositie van de Kamer, bijvoorbeeld door meer inzicht te geven in de meerjarenramingen en uitgavenramingen in de begroting?

48

Kunt u inzichtelijk maken welk budget voor 2023 wordt vrijgemaakt voor beleid ter ondersteuning van sociale ondernemingen die zich specifiek richten op de brede welvaart?

49

Op welke manier wordt het prijsplafond verwerkt in de begroting?

50

Hoeveel extra belastinginkomsten zijn het gevolg van de stijging van de energieprijs?

51

Welk effect heeft een toename van het aantal faillissementen en het daarmee niet kunnen terugbetalen van coronaschulden op de begroting? Welke buffers zijn hiervoor gereserveerd?

52

Wat doet het Ministerie van EZK concreet, eventueel in samenwerking met andere ministeries, om de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen? Wat merken ondernemers hiervan? Hoe staat het met de ontwikkeling van een aanvalsplan om de krapte terug te dringen?

53

Hoe ziet u de samenhang van het NGF met andere fondsen, zoals het stikstoffonds en het klimaatfonds, waar het gaat om het aangaan van maatschappelijke uitdagingen op dusdanige wijze dat de Nederlandse innovatie en verdienmodellen worden gestimuleerd?

54

Welke kansen ziet u om vanuit deze drie fondsen maatschappelijke uitdagingen in samenhang op te pakken? Hebben de fondsen op dit moment de juiste governancestructuur en kaders om een dergelijk aanpak vorm te geven? Zo nee, hoe zou deze governance er dan uit kunnen zien, zodat deze fondsen niet alleen innovatieve oplossingen stimuleren maar ook ons bedrijfsleven helpen bij het creëren van de banen en boterhammen van de toekomst?

55

Zullen natuur en ecologische draagkracht als factoren worden meegenomen in het transitieplan Noordzee waaraan door de olie- en gassector met producenten aan worden gewerkt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op wat voor manier?

56

Hoeveel geld is ingezet om de binnenlandse productie van energie te verhogen om minder afhankelijk te zijn van Rusland? Tot hoeveel extra productie van energie heeft dit geleid? In welke vormen van energie is geïnvesteerd?

57

Welke budgetten stelt het Ministerie van EZK beschikbaar om het mkb te helpen met de digitalisering?

58

Hoeveel bedrijven hebben reeds aanspraak gemaakt op het fonds ten behoeve van onderzoek en wetenschap?

59

Wanneer komt u concreet met het door de Kamer gevraagde en door de Ministeries van EZK en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tezamen met de relevante partners opgestelde en gedragen integrale valorisatiestrategie en actieplan? Kunt u al enige informatie, op hoofdlijnen, met de Kamer delen wat er in deze strategie staat beschreven?

60

Overweegt u, gezien het belang van valorisatie en opschaling van de veelal excellente kennis in Nederland, ook deelname aan Important Projects of Common European Interest (IPCEI’s) om het opschalingsproces op sommige gebieden te versnellen? Zo ja, aan welke technologische gebieden denkt u dan?

61

Hoe zorgt u ervoor, in het licht van het verminderen van strategische afhankelijkheden, waarbij de Europese Commissie en Europese lidstaten samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen naar verwachting steeds meer zullen inzetten op samenwerking in IPCEI's, dat Nederland (naar rato van ons bruto binnenlands product (bbp) en technologische sterktes) mee gaat doen in deze IPCEI's, naar voorbeeld van de grootschalige inzet op de IPCEI Waterstof?

62

Wanneer komt u concreet met een campus- en ecosystemenstrategie? Kunt u al enige informatie op hoofdlijnen met de Kamer delen wat er in deze strategie staat beschreven?

63

Wanneer komt u concreet met een reactie op de wens van de Kamer om te onderzoeken of «regelvrije experimenteerruimtes» kunnen bijdragen aan het versnellen van de ontwikkeling, introductie en doorgroei van duurzame en innovatieve producten, diensten en verdienmodellen? Kunt u al enige informatie, op hoofdlijnen, met de Kamer delen wat er in deze reactie staat?

64

Hoeveel bedrijven hebben reeds aanspraak gemaakt op het fonds ten behoeve van onderzoek en wetenschap?

65

Hoeveel reductie in CO2-uitstoot is het resultaat van de maatwerkafspraken met de grote industrie?

66

Hoeveel reductie in CO2-uitstoot is opgenomen als beleidsdoelstelling van de maatwerkafspraken met de grote industrie? Op welke termijn moet dit gerealiseerd zijn?

67

Hoeveel subsidie is besteed aan de grote industrie (bijvoorbeeld de 20 partijen van de maatwerkafspraken) en tot hoeveel reductie in CO2-uitstoot heeft dit geleid?

68

Hoeveel geld is er door de industrie zelf uitgegeven aan het verduurzamen van de industrie? Wat is de verhouding tussen private investering in verduurzaming van de industrie ten opzichte van de publieke subsidie hiervoor?

69

Hoeveel ambtelijke tijd, in fte, is er besteed aan het vormgeven en voeren van de gesprekken ten behoeve van de maatwerkafspraken met de grote industrie?

70

Met welke 20 partijen wordt er gesproken in het kader van de maatwerkafspraken?

71

In welke Europese innovatieprojecten wordt geïnvesteerd?

72

Wanneer deelt u meer informatie met de Kamer over het nieuwe start-up beleid?

73

Hoe ziet, op hoofdlijnen, het nieuwe start-up beleid eruit?

74

Wat doet het Ministerie van EZK nog meer om ondernemers te helpen met bedrijfsfinanciering?

75

Op welke manier worden belangenverenigingen van innovatieve startups betrokken bij het opstellen van een nieuw startupbeleid?

76

In hoeverre zal het nieuwe beleid omtrent scale-ups en startups overeenkomen met het beleid dat is gevoerd van 2019 tot medio 2023?

77

Hoeveel geld wordt besteed aan het voorkomen van arbeidsmarktkrapte in het midden- en kleinbedrijf?

78

Welke projecten worden uitgevoerd om arbeidsmarktkrapte in het midden- en kleinbedrijf te voorkomen? Hoeveel banen heeft dit opgeleverd?

79

Hoe lopen de ontwikkelingen met betrekking tot de uitrol van 5G?

80

Wanneer hebben alle Nederlanders toegang tot het 5G-netwerk?

81

Wanneer komt u met een reactie op de wens van de Kamer om te onderzoeken op welke wijze Nederland mee kan doen en voortrekker kan worden van de nog in ontwikkeling zijnde IPCEI Solar? Kunt u aangeven wat de voortgang en uitkomst is van de gesprekken die u hieromtrent samen met de Minister voor Klimaat en Energie zou initiëren?

82

Wat is de status van de IPCEI Cloud en de voorbereiding van de investeringsvoorstellen?

83

Hoe bent u van plan een werkbare balans tussen digitale veiligheid en onnodige administratieve lasten te waarborgen?

84

Hoeveel geld levert de Groningse gaswinning op? Naar welke partijen gaat hoeveel van dit geld?

85

Hoeveel van het Groningse gas is verkocht aan het buitenland?

86

Hoeveel van het Groningse gas is verkocht in de vorm van langetermijncontracten?

87

Hoeveel belastinginkomsten zijn het gevolg van belastingheffing op het gewonnen Groningse gas?

88

Hoeveel van de inkomsten van de Groningse gaswinning gaat naar private partijen?

89

Hoeveel van de inkomsten van de Groningse gaswinning gaat naar de staat?

90

Hoeveel meer ruimte komt er in 2023 beschikbaar om aardbevingsschade duurzaam te herstellen?

91

Waar wordt de 300 miljoen euro die nog nodig is voor betalingen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten aan besteed?

92

Naar wie gaat de 300 miljoen euro die nog nodig is voor betalingen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

93

Hoeveel is er tot nu toe uitgegeven van de subsidieregeling omscholingsbeleid? Om hoeveel werknemers gaat dit?

94

Hoeveel geld van de leningen aan Qredits is reeds terugbetaald?

95

Aan welke eisen moet een onderneming voldoen om aanspraak te kunnen maken op een investering van de Dutch Future Fund?

96

Welke kredietregelingen acht u opportuun om in stand te houden om tegemoet te komen aan de problemen die ondernemers ondervinden met bedrijfsfinanciering?

97

Waarom neemt de uitgave aan het Klimaatfonds: Wind op Zee vanaf 2026 af?

98

Wat is het effect van de huidige hoge energieprijzen en de prognoses voor de ontwikkeling van de energieprijzen op de uitputting van het SDE++-budget? Hoe groot zal het overschot dit jaar en volgend jaar naar verwachting zijn?

99

Met welke frequentie wordt het effect van de hoge energieprijzen op de SDE++ gemonitord?

100

Wordt het overschot in de SDE++ alleen doorgeschoven naar de jaren 2025 en verder of bekijkt u ook hoe dit budget al eerder kan worden ingezet voor CO2-reductie? Zo ja, welke opties worden daarvoor overwogen? Zo nee, waarom niet?

101

Hoe verhoudt het inzetten van 500 mln ter dekking van de generale problematiek van de rijksbegroting zich tot de begrotingsregels? En hoe verhoudt dit zich tot de toezegging dat de extra CO2-uitstoot die vrijkomt door het terugdraaien van de productiebeperking kolencentrales gecompenseerd zou worden?

102

Hoeveel publiek geld is uitgegeven aan de ontwikkeling van waterstoftechnologie? Wie is eigenaar van het intellectueel eigendom dat hieruit voortvloeit?

103

Hoeveel publiek geld is uitgegeven aan het aanleggen van waterstofinfrastructuur? Wie is eigenaar van deze infrastructuur?

104

Hoeveel publiek geld is er uitgegeven aan de ontwikkeling van windparken op zee? Hoeveel privaat geld is er besteed aan de ontwikkeling van windparken op zee?

105

Welke partijen ontvangen een subsidie voor de ontwikkeling van windparken op zee? Welke subsidiebedragen ontvangen zij?

106

Met welke private partijen wordt samengewerkt om de windparken op zee te realiseren?

107

Op welke manier worden de baten van energieopwekking van wind op zee verdeeld?

108

Kunt u uiteenzetten welk percentage van de totale investeringen in wind op zee publiek is?

109

Hoeveel van het geld uit het Norg-akkoord komt terecht bij aandeelhouders van private partijen en hoeveel komt ten goede van de staat?

110

Met hoeveel wordt de raming voor ontvangsten in het kader van het Emission Trade System (ETS) verhoogd?

111

Op welke manier wordt de heffing leveringszekerheid verhaalt op de energiesector? Kunt u de opbrengsten van de heffing uitgesplitst per bedrijf geven?

112

Hoeveel verzoeken in het kader van de Wet open overheid (Woo) heeft het Ministerie van EZK ontvangen in 2022?

113

Hoeveel van de Woo-verzoeken die het Ministerie van EZK heeft ontvangen in 2022 zijn op tijd beantwoord?

114

Voor hoeveel van de Woo-verzoeken die het Ministerie van EZK heeft ontvangen in 2022 is uitstel voor de beantwoording aangevraagd?

115

Welke stappen zijn er ondernomen om de Woo-verzoeken binnen de organisatie sneller te behandelen?

116

Hoeveel aanvragen zijn er gedaan voor de BMKB? Wordt deze regeling nog geëvalueerd? Zo ja, wanneer deelt u deze evaluatie met de Kamer?

117

Hoeveel borgstellingen onder de BMKB zijn er verstrekt?

118

Hoe vaak is een beroep gedaan op de BMKB omdat er financiële problemen ontstonden binnen een bedrijf? Hoeveel geld heeft dit de overheid gekost? Welke rente-inkomsten ontvangt de overheid voor deze BMKB?

119

Hoeveel geld is er op de begroting gereserveerd voor de BMKB?

120

Welke investeringen zijn er gedaan in aardwarmte (geothermie)? Hoeveel geld is dit geweest? Hoeveel meer aardwarmte projecten zijn er hierdoor? Hoeveel energie wekt dit op?

121

Zijn er al effecten zichtbaar van het programma Beter Aanbesteden? Zo ja, welke effecten zijn dit? Wordt dit programma nog nader geëvalueerd?

122

Welke afweging ligt ten grondslag aan het bepalen van de juiste verhouding tussen overheid en bedrijfsleven bij aanbestedingen?

123

Op welke gebieden/ in welke sectoren wordt er momenteel geëxperimenteerd met blockchaintechnologie?

124

Kunt u, gelet op het feit dat het de ambitie is om koploper op digitale economie te zijn en naar verwachting 5G band voor mobiel beschikbaar wordt gesteld voorafgegaan door een veiling, een preciezer tijdspad geven?

125

Zijn er naast de SMEI nog andere Europese voorstellen in voorbereiding die zien op het verbeteren van de Europese interne markt?

126

In hoeverre kan het mkb, gelet op het feit dat in het coalitieakkoord is afgesproken te investeren in digitale innovatie en digitale vaardigheden, van deze inzet profiteren?

127

Hoe wordt er, mede gelet op de beleidsdoelstellingen, aandacht besteed aan het vergroten van kennis bij het mkb over digitale weerbaarheid? Hoeveel financiële middelen stelt het Ministerie van EZK hiervoor beschikbaar?

128

Kunt u het budget van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) uitsplitsen over de verschillende taken die de ACM uitvoert? Hoe worden de kosten van de ACM nu over de marktpartijen verdeeld?

129

Kunt u de post «cybersecurity» onder «Subsidies (regelingen)» in tabel 12 nader uitsplitsen? Welke regelingen vallen hieronder en om welke bedragen gaat het?

130

Is er in 2023 budget voor de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid en zo ja, hoeveel?

131

Wat zijn tot nu toe de ervaringen met de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid in de praktijk?

132

Welke concrete stappen worden gezet om in 2023 en daarna de strategische autonomie van de Nederlandse economie te bevorderen?

133

Hoeveel procent van het bbp investeert Nederland in innovatie, mede gelet op het Europese streefcijfer?

134

Hoe groot is het bedrag dat ziet op de 0,1% «Nog niet ingevuld/vrij te besteden» in tabel 14?

135

Hoe groot is het bedrag dat ziet op de 1,8% «Beleidsmatig gereserveerd» in tabel 14?

136

Hoeveel procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) wordt in 2023 naar verwachting uitgegeven aan Research en Development (R&D)? Welke stappen neemt u om zo snel mogelijk te voldoen aan de doelstelling van 2,5%?

137

Wat wordt bedoeld met een «actievere rol» voor het Rijk in het samen met de regio’s zoeken naar slim ruimtegebruik? Ziet u hier ook een rol voor de ROM’s?

138

Hoe wilt u ook het midden- en kleinbedrijf stimuleren om transparant te zijn over maatschappelijk verantwoord ondernemen, zonder dat dit te veel administratieve lasten veroorzaakt

139

Hoeveel fte is er nodig om de maatwerkafspraken met de grootste industriële uitstoters af te sluiten? Is dit ook vrijgemaakt? Hoeveel fte wordt er nu per uitstoter ingezet voor het maken van maatwerkafspraken?

140

Worden de maatwerkafspraken met de uitstoters parallel aan elkaar afgesloten of gebeurt dit na elkaar?

141

Wanneer zullen alle Joint Letters of Intent zijn afgerond? Wanneer kan er vervolgens worden gestart met de uitvoering van de afspraken?

142

Hoeveel geld wordt er door het Ministerie van EZK geïnvesteerd in het verduurzamen van het mkb en via welke instrumenten?

143

Hoe hoog zijn dit jaar de lastenverzwaringen voor de industrie en hoe verhoudt zich dit tot de kosten om te verduurzamen?

144

Hoeveel subsidie (zowel directe en indirecte subsidie als belastingkorting) is er dit jaar naar Tata Steel Nederland gegaan? Wat voor andere bijdrages of steun heeft Tata Steel Nederland gekregen?

145

Wat was in 2022 de CO2-uitstoot van Tata Steel Nederland?

146

Hoeveel belasting heeft Tata Steel Nederland betaald?

147

Hoeveel belastingkorting krijgt Tata Steel Nederland?

148

Welke korting op de CO2-belasting heeft Tata Steel Nederland ontvangen?

149

Wat heeft Tata Steel Nederland ondernomen om de CO2-uitstoot te verminderen? Hoeveel is de uitstoot afgenomen?

150

Op welke manier levert Tata Steel Nederland steun aan het oplossen van de gezondheidsklachten van omwonenden?

151

Hoe vaak is er door de top van Tata Steel Nederland gesproken met de top van het Ministerie van EZK?

152

Wat is de verhouding tussen de verschuldigde belasting van Tata Steel Nederland en de subsidies die het bedrijf ontvangt?

153

Hoeveel geld uit het Klimaatfonds is uitgegeven aan Tata Steel Nederland?

154

Hoeveel geld uit het Nationaal Groeifonds is uitgegeven aan Tata Steel Nederland?

155

Hoeveel subsidie (zowel directe en indirecte subsidie als belastingkorting) is er dit jaar naar DSM gegaan?

156

Wat voor andere bijdrages of steun heeft DSM gekregen?

157

Wat was in 2022 de CO2-uitstoot van DSM?

158

Hoeveel belasting heeft DSM betaald?

159

Hoeveel belastingkorting krijgt DSM?

160

Welke korting op de CO2-belasting heeft DSM ontvangen?

161

Wat heeft DSM ondernomen om de CO2-uitstoot te verminderen? Hoeveel is de uitstoot afgenomen?

162

Hoe vaak is er door de top van DSM gesproken met de top van het Ministerie van EKZ?

163

Wat is de verhouding tussen de verschuldigde belasting van DSM en de subsidies die zij ontvangen?

164

Hoeveel geld uit het Klimaatfonds is uitgegeven aan DSM?

165

Hoeveel geld uit het Nationaal Groeifonds is uitgegeven aan DSM?

166

Welk deel van de uitgaven voor het behalen van de klimaatdoelen gaat naar het verduurzamen van de industrie?

167

Welke beleidsdoelstelling ligt ten grondslag aan de subsidie voor toekomstbestendige winkelgebieden?

168

Wie gaat over de toekenning van de investering in toekomstbestendige winkelgebieden?

169

Op welke wijze wordt bekeken of een toekenning van de subsidie voor toekomstbestendige winkelgebieden ook besteed wordt aan het doel waarvoor het is aangevraagd?

170

Op welke wijze wordt het budget van de Topsector Energie verdeeld?

171

Wat is uw inzet in de komende jaren om de ROM’s te ondersteunen en kunt u aangeven of er structureel voldoende middelen voor de ROM’s beschikbaar zijn en blijven om hun taken te kunnen uitvoeren?

172

Waarom is er niet voor gekozen, gezien het grote aantal aanvragen in de eerste tranche (van 100 miljoen euro voor Herstructurering Winkelgebieden), om de vierde tranche te schrappen en dit geld over de eerste drie tranches te verdelen?

173

Staat u nog steeds achter uw toezegging om, wanneer dat nodig is, geld in de regeling naar voren te halen? En wanneer ziet u de noodzaak om dit daadwerkelijk ook te doen?

174

Waarom is in het Nederlands klimaatbeleid de derde van de drie pijlers (emissiereductie en technologie, de vervuiler betaalt en (internationaal) natuur- en ecosysteembeleid), het internationaal natuurbeleid in de begroting niet nader uitgewerkt?

175

Wat is het (maximum)bedrag dat is begroot voor de maatwerkafspraken gemaakt met de grootste industriële uitstoters?

176

Wordt het Toekomstfonds integraal geëvalueerd of komen er individuele evaluaties van de verschillende regelingen binnen het Toekomstfonds?

177

Op welke manier zin de terug ontvangsten op verstrekte kredieten van het Toekomstfonds geraamd?

178

Kunt u nader toelichten hoe het project Q4C er precies uitziet en hoe de middelen voor de pilot (25 miljoen euro) precies worden besteed?

179

Hoe verloopt de uitwerking van een dakverstevigingsregeling zoals aangekondigd in de zonnebrief?

180

Hoe wordt geborgd dat de middelen voor de regeling multifunctioneel ruimte gebruik en het kwaliteitsbudget die aan gemeenten beschikbaar komen, daadwerkelijk leiden tot meer multifunctionele zonneparken?

181

Kunt u een overzicht geven van alle nationale en Europese klimaat- en energiedoelstellingen sinds 1990 en de resultaten van Nederland per doelstelling?

182

Kunt u een update geven van het aantal fossiele subsidies en de budgettaire impact daarvan?

183

Welk aandeel zouden twee moderne kernreactoren mogelijk hebben in het energie- en elektriciteitsaanbod van 2040? Wat zijn de verwachte kosten voor het bouwen van een moderne kernreactor?

184

Hoe heeft de prijs voor kernenergie zich in de afgelopen decennia ontwikkeld?

185

Wanneer komt er duidelijkheid over de toekomst van de kerncentrale in Borssele? Zijn we voorbereid op een scenario dat de kerncentrale toch snel moet sluiten?

186

Hoeveel duurzame energie wordt er in Nederland opgewekt?

187

Hoeveel procent van de duurzame energie wordt opgewekt door bewonerscoöperaties of collectieven?

188

Wat is het percentage duurzame energieopwekking in Nederland?

189

Ligt het percentage duurzame energieopwekking in lijn met de beleidsdoelstelling?

190

Welke stappen zijn ondernomen om het percentage duurzame energieopwekking in Nederland te vergroten?

191

Hoeveel van de duurzame energieopwekking vindt ook daadwerkelijk binnen Nederlands grondgebied plaats?

192

Hoeveel middelen worden er dit jaar extra gereserveerd naast het amendement Erkens-Dassen voor het versterken van de nucleaire kennisinfrastructuur? Kunt u dit uitsplitsen per uitgavepost?

193

Hoeveel bent u bereid om te investeren in de nucleaire kennisinfrastructuur in 2023?

194

Hoe verklaart u het verschil tussen de halvering van de kostprijs van zon-PV in de afgelopen jaren zoals te lezen in tabel 34 en de toenemende kosten die sector aangeeft zoals te lezen in het rapport Berenschot «Paradox in de energietransitie: ontwikkeling zon-PV in de knel ondanks hoge energieprijzen»?

195

Waarom is ervoor gekozen om 20 miljoen euro voor kernenergie te reserveren en niet, zoals in het coalitieakkoord is afgesproken, 60 miljoen euro?

196

Hoeveel windmolens staan er op land? Hoeveel staan er daarvan binnen de vier keer tip hoogte afstand van de gebouwde omgeving?

197

Hoeveel windmolens staan er op zee en hoeveel zonnepanelen liggen er op land?

198

Aan welke partijen is de instellingswet Klimaatfonds ter consultatie voorgelegd?

199

Hoeveel geld van het Klimaatfonds is al uitgegeven? Waar is dat geld naar toe gegaan? Welk onderdeel daarvan komt ten goede aan de beleidsdoelstellingen van het Klimaatfonds en welk deel niet?

200

Hoe kan de Kamer controleren of de uitgaven uit het Klimaatfonds ook daadwerkelijk bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstelling?

201

Welk gedeelte van het Klimaatfonds is al beleidsmatig toegekend?

202

Welke uitgaven uit het Klimaatfonds zijn er al gedaan en welk gedeelte hiervan is al door de Kamer goedgekeurd?

203

Hoeveel van de uitgaven uit het Klimaatfonds is bestemd voor de industrie?

204

Hoeveel van de uitgaven uit het Klimaatfonds is bestemd voor verduurzaming van huishoudens? Op welke manier wordt dit besteed om huishoudens te verduurzamen?

205

Hoeveel projecten die gefinancierd worden vanuit het Klimaatfonds zijn voor minimaal 50% in publieke handen? Kunt u de projecten noemen?

206

Hoeveel projecten die gefinancierd worden vanuit het Klimaatfonds zijn voor minder dan 50% in publieke handen? Kunt u de projecten noemen en kunt u aangeven welke partijen hier een meerderheidsbelang in hebben?

207

Hoeveel gelden uit het Klimaatfonds zijn al toegekend voordat er formele beleidskaders voor het toekennen van gelden uit het Klimaatfonds waren opgesteld?

208

Hoeveel verplichtingen uit het Klimaatfonds zijn er al aangegaan?

209

In hoeverre is de beoogde reductie met de maatwerkafspraken additioneel aan de 4 Mton waarmee de nationale CO2-heffing is verhoogd, of is het vervangend?

210

Hoeveel geld zal er dit jaar worden geïnvesteerd in het verzwaren van het net? Hoeveel is er sinds 2012 geïnvesteerd? Kan dit per jaar worden uitgesplitst?

211

Hoeveel ruimte is er nog op het elektriciteitsnet per provincie? Hoe wordt dit gemonitord door het Ministerie van EZK?

212

Hoeveel megawatt elektrolysecapaciteit kan worden gerealiseerd met de middelen die nu zijn gereserveerd voor waterstof?

213

Klopt het dat het kabinet koerst op 35 TwH op land? Welk budget wordt hiervoor uitgetrokken in 2023 en in de jaren daarna?

214

Wat gebeurt er met de vrijval/onderuitputting in de SDE++ dit jaar? Hoe wordt voor de toekomst onderuitputting van de SDE++ voorkomen? Is het beschikken van meer projecten voor hetzelfde budget een optie?

215

Is de cap in de SDE++ op hernieuwbaar op land voor de 2023 ronde gegarandeerd van de baan, in lijn met de motie-Bontenbal c.s. (Kamerstuk 31 239, nr. 350)?

216

Hoeveel financiële middelen heeft het Ministerie van EZK dit jaar extra moeten uitgeven aan het vullen van de gasopslagen? Kunt u dit uitgebreid uitsplitsen per uitgavepost?

217

Hoe gaat u ervoor zorgen dat de gasopslagen voor volgende winter op tijd zijn gevuld? Wanneer zal hiermee worden gestart?

218

Waarom wordt voor CO2-afvang, -opslag of -gebruik (CCS/CCU) en hernieuwbare elektriciteit geen budget gereserveerd?

219

Hoeveel geld is er de afgelopen jaren bespaard door te kiezen voor Russisch gas?

220

Hoe gaat u ervoor zorgen dat multifunctionele zon op land projecten van de grond komen nu hernieuwbare energie in de SDE++ geen apart hekje krijgt en moet concurreren met CCS?

221

Hoeveel budget is er gereserveerd voor specifiek CCS via andere nationale subsidie-instrumenten op het terrein van Economische Zaken (Regeling nationale EZ-subsidies) zoals MMIP 6?

222

Kunt u een uitgebreid overzicht geven van het typische energieverbruik van verschillende typen bedrijven en organisaties? Waaronder ook scholen, ziekenhuizen, culturele instellingen, sportverenigingen en kleine detailhandel?

223

Hoe wordt de uitrol van hernieuwbare energie geborgd nu er in de SDE++ geen hekje voor dit domein zal komen en het moet concurreren met CCS/CCU?

224

Wat bedoelt u concreet met het SDE++ refentieopenstellingsbudget?

225

Constaterende dat het SDE++-referentieopenstellingsbudget 5 miljard euro bedraagt, hoe gaat u er zorg voor dragen dat hernieuwbare energie niet buiten de boot valt?

226

Welk deel van de uitgaven voor het behalen van de klimaatdoelen gaat naar het verduurzamen van huishoudens? Welk deel hiervan komt terecht bij de top 10% huishoudens op basis van inkomen?

227

Hoeveel kosten zijn er gemaakt om de gasopslag Bergermeer te vullen?

228

Heeft het kabinet gesproken met de energiesector om de risico’s en de kosten van het vullen van de gasopslag Bergermeer op private partijen te verhalen? Waarom is dit niet gebeurd?

229

Waarom staat CCS los op de begroting en niet als onderdeel van SDE?

230

Hoe verhouden de verhoogde subsidies aan particulieren, zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, zich tot wat aan subsidies aan particulieren door met Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar wordt gesteld? In hoeverre zijn deze te combineren en is de intentie om deze ook in te zetten voor isolatiemaatregelen?

231

Op welke energieprijzen zijn de SDE, SDE+ en de SDE++ gebaseerd? Verschilt dit voor de SDE, SDE+ en de SDE++?

232

Wat is de invloed van de huidige hoge energieprijzen op beschikte SDE, SDE+ en SDE++ projecten?

233

Is bekend hoe groot de kapitaalsbehoefte is bij alle netbeheerders tezamen om het elektriciteitsnet te verzwaren?

234

Waarom is alleen kapitaal beschikbaar gesteld voor Stedin en hoe voldoet dit aan hun kapitaalsbehoefte?

235

Hoe gaat u invulling geven aan de stimulans van hernieuwbare technieken die toe zijn aan opschaling en dus buiten de MOOI subsidie vallen maar nog niet worden erkent in de SDE++? (zoals Agri-PV, zonnepanelen boven zachtfruit)

236

Hoeveel inkomsten zijn er in het kader van de Opslag duurzame energie (ODE)?

237

Hoeveel dekking van de subsidies in het kader van de SDE wordt gedekt via de ODE-inkomsten?

238

Hoeveel van de ODE-inkomsten wordt betaald door kleinverbruikers (consument)? Hoeveel wordt betaald door grootverbruikers?

239

Hoeveel van de SDE++-subsidies komen ten goede van huishoudens en waar wordt dit aan besteed?

240

Wat is het gemiddelde verbruik van een warmtepomp?

241

Hoeveel van het beschikbare budget voor 2023 wordt besteed aan de aanleg van de WarmtelinQ? Wanneer wordt begonnen met de aanleg van de WarmtelinQ?

242

Hoeveel geld is besteed aan de subsidieregeling voor Coöperatieve Energieopwekking?

243

Welke posities heeft Energie Beheer Nederland (EBN) ingenomen in de gasopslagen? Wat is de waarde van het gas dat EBN beheert? Hoe wordt er besloten hoe het gas, dat EBN beheert, zal worden ingezet?

244

Welk deel van het beschikbare geld voor waterstofprojecten wordt gefinancierd door de Europese Unie via IPCEI’s of anderszins en welk deel is Nederlands geld?

245

Welke financiële middelen zijn er gereserveerd om de Rijkscoördinatieregeling in te zetten en daarmee de doorlooptijden bij vergunningverlening te versnellen?

246

Hoe staat het met de mogelijkheden voor aardwarmteprojecten in Noord-Limburg?

247

Blijven de wegingscriteria voor ondersteuning van Nederlandse IPCEI-projecten in de tweede, derde en vierde ronde van vergunningverlening hetzelfde?

248

Wordt er in de vergunning voor ondersteuning van Nederlandse IPCEI-projecten in fase twee, drie en vier onderscheid gemaakt tussen waterstof als energiedrager en waterstof als grondstof?

249

Hoe gaat u concreet invulling geven aan het doel uit het coalitieakkoord om multifunctioneel ruimtegebruik bij zon-pv op land toe te passen terwijl de SDE++ daar door het kostenefficiënte in principe geen ruimte voor biedt?

250

Hoeveel geld is er met het wegvallen van het productieplafond voor kolencentrales bespaard in 2023 en de daaropvolgende jaren?

251

Hoe zal het Klimaatfonds worden ingezet om isolerende maatregelen te nemen?

252

Kan een totaaloverzicht worden gegeven van wat de regering in de begrotingen van het Ministerie BZK en het Ministerie van EZK beschikbaar stelt voor woningisolatie en verduurzaming van de gebouwde omgeving

253

Hoeveel huizen moeten in Nederland worden aangepakt als men af zou willen van de energielabels D, E,F en G? Welke kosten zijn hier naar schatting mee gemoeid en hoe staat dit in verhouding tot de uitgaven voor het energieprijsplafond?

254

Hoe groot zijn voor zover bekend de uitgaven die respectievelijk corporaties, private verhuurders en woningbezitters moeten doen om hun huizen van deze slechte labels af te halen?

255

Kan een overzicht worden gegeven van maatregelen en andere inspanningen om corporaties enerzijds en private verhuurders anderzijds woningen te laten verduurzamen?

256

Welke doelstellingen bestaan voor corporaties enerzijds en private verhuurders anderzijds om woningen te verduurzamen?

257

Is bekend hoeveel huizen de afgelopen jaren door private verhuurders is verduurzaamd, zo mogelijk uitgesplitst naar verhuurders die subsidie hebben gekregen en verhuurders voor wie dit niet geldt?

258

Wat zijn de kosten van het isoleren van een gemiddelde corporatiewoning?

259

Kan een totaaloverzicht worden gegeven van de uitgaven aan woningisolatie en verduurzaming van de gebouwde omgeving? Kan hierbij zowel de begroting van het Ministerie van BZK als van het Ministerie van EZK betrokken worden?

260

Hoeveel huizen in Nederland hebben een energielabel D of lager? Van hoeveel huizen is dit niet met zekerheid te zeggen?

261

Kan een inschatting gemaakt worden van de totale kosten die nodig zijn om alle huishoudens minimaal te laten voldoen aan een energielabel C?

262

Op welke manier worden verhuurders gestimuleerd dan wel verplicht om hun bezit te verduurzamen?

263

Op welke termijn zijn alle woningen in Nederland verduurzaamd, zodat zij in lijn zijn met het vigerende beleid?

264

Waarom is er in de begroting van het Ministerie van EZK tot en met 2027 geen budget meer gereserveerd voor de SVM?

265

Zou, zeker gezien de huidige energieprijzen, het niet wenselijk zijn om de SVM weer spoedig, en uiterlijk voor de jaarwisseling, te openen om zo ondernemers te helpen verduurzamen?

266

Op welke termijn wordt er naar verwachting meer duidelijk over het heropenen van de SVM?

267

Welke gelden uit welke delen van de begroting van het Ministerie van EZK en de begroting van het Nationaal Groeifonds worden geheel of deels besteed aan biodiversiteit?

268

Hoeveel fte is de afgelopen jaren op het ministerie ingezet voor energiebesparing in de industrie? Kunt u inzichtelijk maken hoe de fte verdeeld is binnen het ministerie voor de verschillende dossiers waar binnen uw ministerie aan gewerkt worden, in ieder geval de industrie, verduurzaming industrie, Groningen gasdossier, energiebesparing mkb, mkb algemeen, hernieuwbare energie, energiemarkt in relatie tot de huidige prijsstijgingen, kernenergie, nationaal groeifonds?

269

Hoeveel is er in 2022 door het ministerie uitgegeven aan de inhuur van externe deskundigen?

270

Hoeveel is er in 2022 door het ministerie uitgegeven aan de inhuur van adviesbureaus?

271

Is er in de gebudgetteerde ETS-ontvangsten rekening gehouden met het vervroegd veilen van de ETS-ontvangsten via een ander verdelingsmechanisme? Hoeveel kost deze afspraak Nederland?

272

Wordt NIKI de nieuwe subsidieregeling per 2023 voor industrie waar maatwerkafspraken mee gemaakt worden? Waarop is de uitgave van 22 mln gebaseerd? Hoever bent u met de maatwerkafspraken?

273

Hoe verhoudt het uitrekken van 20 mln in 2023 voor kernenergie zich tot de planning in het coalitieakkoord?

274

Kunt u een overzicht geven van de ontwikkeling van de gasbaten, opgesplitst in de baten uit het Groningerveld, kleine velden op land en kleine velden op zee? Kunt u hierbij ook de bijbehorende volumes vermelden?

275

Hoeveel energie wordt op dit moment geleverd door energiecoöperaties? Voor hoeveel huishoudens is dit?

276

Kunt u uitleggen hoe de Nationale CO2-heffing en de minimum CO2-prijs zich tot elkaar verhouden?

277

Welke gelden uit welke delen van het Klimaatfonds worden geheel of deels besteed aan natuurlijke oplossingen en komen daarmee ten goede aan biodiversiteit?

Naar boven