2022D37564 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Binnen de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben de onderstaande fracties enkele vragen en opmerkingen over de brief van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening d.d. 18 juli 2022 inzake voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 28 325, nr. 239).

De voorzitter van de commissie, Hagen

De adjunct-griffier van de commissie, Honsbeek

Inhoudsopgave

blz.

     

I

Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

2

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie

2

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie

2

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de SP-fractie

2

     

II

Antwoord/ reactie van de Minister

3

I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de stukken behorend bij het schriftelijk overleg Voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen en hebben hierover geen verdere vragen.

Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie

De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen. Deze leden hebben geen verdere vragen of opmerkingen.

Vragen en opmerkingen van de leden van de SP-fractie

De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen. Hierover hebben deze leden nog enkele vragen.

Periodieke beoordeling van gebouwen

De leden van de SP-fractie hebben vragen over de veiligheid. Hoe omschrijft de Minister «veiligheid»? Deelt de Minister de mening dat slechte energielabels, als gevolg van een of meerdere oorzaken, vocht en schimmel ook tot de veiligheid van een gebouw horen, aangezien zij een gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren? Kan de Minister dit antwoord nader toelichten? Op welke manier voorziet deze wijziging op vocht, schimmel en slechte energielabels? Zo niet, waarom niet?

De leden van de SP-fractie hebben vragen over periodieke beoordeling. Kan de Minister uitleggen of een periodieke beoordeling met betrekking tot schimmel, vocht en energielabels meegenomen kan worden. Zo niet, waarom niet? Zo ja, met welke frequentie?

2.2 Schileisen van tijdelijke woningen

De leden van de SP-fractie hebben vragen over tijdelijke woningen. Kan de Minister uitleggen waarom aan tijdelijke woningen andere eisen worden gesteld dan aan normale woningen, terwijl de bewoners dezelfde bescherming tegen onveiligheid dienen te krijgen? Kan de Minister uitleggen wat het verschil is tussen de veiligheidseisen van en de periodieke controle op tijdelijke woningen in een permanente flexibele schil enerzijds en normale woningen anderzijds? Deelt de Minister de mening dat tijdelijke woningen in een permanente flexibele schil aan dezelfde veiligheidseisen moeten voldoen als de normale woningen, aangezien het gebruik van deze tijdelijke woning langer dan vijftien jaar kan duren? Kan de Minister zijn antwoord nader toelichten? Kan de Minister uitleggen waarom de schileisen en de overige eisen niet aangescherpt worden voor bestaande tijdelijke woningen? Deze leden vragen de Minister of de bewoners van bestaande tijdelijke woningen dan niet financieel en/of gezondheidstechnisch benadeeld worden. Zij vragen waarom bij het in ongewijzigde samenstelling verplaatsen van een tijdelijke woning de aangescherpte eisen ook niet gelden, aangezien voorbeelden uit de praktijk bij verplaatsing laten zien dat die tijdelijke woningen niet voldoende veilig zijn.

Algemeen/overig

De leden van de SP-fractie hebben nog een algemene vraag. Op welke manier ondersteunt de Minister kennisoverdracht bouw-breed en ook maatschappij-breed, zodat eenieder begrijpt hoe veilig, gezond, bruikbaar, energiezuinig en milieuvriendelijk te bouwen, maar ook zodat men begrijpt hoe de bouwwerken dienovereenkomstig te gebruiken?

II Antwoord/ Reactie van de Minister

Naar boven