2022D37549 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de Vierde incidentele suppletoire begroting inzake opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden (Kamerstuk 36 175).

De voorzitter van de commissie, Van Meenen

De adjunct-griffier van de commissie, Nouse

Nr

Vraag

   

1

Kunt u aangeven of en zo ja welke knelpunten er zijn bij het uitvoeren van de motie Wassenberg en Knops over het voorkomen van het scheiden van Oekraïense vluchtelingen van hun huisdieren (Kamerstuk 29 517, nr. 219)?

2

Kunt u aangeven op welke wijze u de knelpunten rondom de uitvoering van de motie Wassenberg en Knops over het voorkomen van het scheiden van Oekraïense vluchtelingen van hun huisdieren wilt oplossen (Kamerstuk 29 517, nr. 219)?

3

Hoeveel budget heeft u uitgegeven aan het meldpunt Hulp voor dieren uit Oekraïne?

4

Kunt u aangeven wat het meldpunt Hulp voor dieren uit Oekraïne in 2022 heeft gekost en wie dit heeft gefinancierd?

5

Hoe wordt in de (toekomstige) financiële regelingen voor de opvang van Oekraïners rekening gehouden met kosten voor de huisdieren van Oekraïense vluchtelingen en de ondersteuning van de opvang van huisdieren via dierenhulporganisaties?

6

Kunt u aangeven wat de stand van zaken is rondom de aangenomen motie Wassenberg om dieren en dierenhulpverleners een vaste plaats te geven in crisisdraaiboeken (Kamerstuk 29 517, nr. 218)?

7

Hoe wordt in (toekomstige) financiële regelingen voor crisisbeheer rekening gehouden met de kosten voor de hulp aan dieren bij een uitbraak van een crisis en/of ramp?

8

Hoe ziet concreet de uitbreiding van territoriale rechtsmacht eruit?

9

Wordt in de verhoging van de strafmaat voor mensensmokkel een expliciete uitzondering voor humanitaire hulpverlening meegenomen?

10

Welke waarborgen worden ingebouwd in systematische grenscontroles om ervoor te zorgen dat er niet etnisch wordt geprofileerd?

11

Kunt u de reeks diversen nader specificeren en daarbij de bedragen aangeven voor de van aanpak van discriminatie, zedenwetgeving, forensisch medisch onderzoek, bloedafname, technische beveiliging locaties en zedenteams?

12

Kunt u aangeven hoe de € 5,5 miljoen die is vrijgemaakt voor toezicht en handhaving in het buitengebied door inzet van meer groene boa’s zich verhoudt tot de extra middelen voor groene boa’s vanuit de motie-Hermans (Kamerstuk 29 628 nr. 1048)?

13

Klopt het dat de middelen vanuit het coalitieakkoord à € 200 miljoen voor het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtspraak niet volledig worden ingezet op deze begroting? Zo ja, waarom niet en wanneer worden deze gelden dan wél ingeboekt? Zo nee, kan uiteengezet worden hoe deze € 200 miljoen precies is verdeeld over OM en rechtspraak?

14

Kunt u de middelen die zijn vrijgemaakt voor preventie met gezag voor de jaren 2022 t/m 2026 uitsplitsen per organisatie?

15

Welke gemeenten hebben in 2022 middelen ontvangen voor de aanpak preventie met gezag, welke gemeenten ontvangen deze middelen in 2023 en hoe worden de effecten van deze middelen gemonitord?

16

Kunt u de raming van € 21 miljoen voor de uitvoering van het amendement van het lid Van Wijngaarden (Kamerstuk 35 349, nr. 7) voor de privacybescherming van slachtoffers nader specificeren?

17

Is het volledige bedrag van € 21 miljoen voor de uitvoering van het amendement van het lid Van Wijngaarden (Kamerstuk 35 349, nr. 7) inmiddels gedekt in de begroting van Justitie en Veiligheid?

18

Kunt u nader specificeren welke middelen in 2022 t/m 2026 aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn toegekend in het kader van ondermijning voor Agressie Interventie Teams (AIT's), voor nieuwe Bureaus inlichtingen en veiligheid, voor de bescherming en veiligheid van kroongetuigen, voor het vervoer voor gedetineerden door het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT), voor de bewaking van gebouwen door de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) en voor de beveiliging van medewerkers van de DJI en kunt u deze vraag ook beantwoorden naar aanleiding van de stand van de begroting van Justitie en Veiligheid 2023?

19

Hoeveel kost het inrichten van een nieuwe Afdeling intensief toezicht binnen een Penitentiaire Inrichting?

20

Op grond van welke passage (van de budgettaire gevolgen van) van het coalitieakkoord is besloten tot € 2,6 miljoen extra voor de werkzaamheden die samenhangen met het Europees Openbaar Ministerie?

Naar boven