2022D21390 LIJST VAN VRAGEN

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 (Kamerstuk 36 100 IV, nrs. 1 en 2).

De voorzitter van de commissie, Paul

De griffier van de commissie, Meijers

Nr

Vraag

   

1

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de voorwaarde voor liquiditeitssteun ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers en werknemers in de (semi) politieke sector in relatie tot het normeren van de top inkomens?

2

Hoeveel geld is vanwege COVID-19 compensatie naar de eilanden gegaan en waar is dit aan uitgegeven? Mag dit geld ingezet worden voor alles of zijn er beperkingen?

3

Hoe is de aanpak op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit momenteel vormgegeven, hoe is de samenwerking met derde landen op dit punt en wie zijn de belangrijkste partners?

4

Wat zijn de belangrijkste knelpunten op het gebied van grenstoezicht?

5

Wat is de actuele stand van zaken rondom het vliegveld van Sint Maarten en de positie van de Royal Schiphol Group? Wat zijn daar de gevolgen van?

6

Kunt u nader toelichten wat het effect van het comply or explain-principe is tot op heden?

7

Kan per BES-eiland de actuele stand van zaken van het woningtekort worden gegeven? Kan hierbij ook worden aangegeven hoe dit tekort zich in 2021 heeft ontwikkeld?

8

Wat is de gemiddelde woningprijs op de drie afzonderlijke BES-eilanden? Kan de ontwikkeling over de afgelopen vijf jaar worden weergegeven in een schema?

9

Kan per eiland worden aangegeven wat de gemiddelde huurprijs in de gereguleerde en in de vrije sector is? Kan per sector de ontwikkeling in de afgelopen vijf jaar worden weergegeven in een schema?

10

Hoeveel geld is er uitgegeven aan afvalwaterbeheer? Hoeveel procent van het afvalwater stroomt nu nog af of wordt ongezuiverd geloosd op zee? Hoeveel huizen zijn er nu aangesloten op een vorm van afvalwaterbeheer en hoeveel huizen maken nog gebruik van een beerput, graag uitgesplitst per eiland?

11

Klopt het dat op Bonaire momenteel 14% van het afvalwater wordt gezuiverd en dat dit geloosd kan worden op zee? Hoe groot deel van Bonaire valt niet onder de zogenaamde zorgplicht en om hoeveel huizen en bedrijven gaat het? Wat gebeurt er met dit afvalwater?

12

Waarom is er tot nu toe gekozen voor een incidentele bijdrage met betrekking tot afvalverwerking in plaats van een structurele oplossing?

13

Klopt het dat er al een subsidie is toegekend voor het suppleren van een afvalwaterheffing, maar dat deze nog niet ingevoerd is? Zo ja, waarom?

14

Hoeveel geld is er beschikbaar gesteld voor Bonaire

gericht op erosiebestrijding, waterkwaliteitsverbetering, sargassum

bestrijding en landbouwontwikkeling? Hoeveel is hiervan uitgegeven en waaraan? Gaat dit om een incidentele bijdrage of een structurele?

15

Wat houd de post «opdrachten» in de uitgaven onder artikel 22 Natuur en biodiversiteit in?

16

Hoeveel mensen per BES-eiland maken aanspraak op de onderstand? Is dit aantal in 2021 toegenomen?

Naar boven