2022D18726 LIJST VAN VRAGEN

De vaste commissie voor Financiën heeft over een brief van de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane inzake de tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31 066, nr. 1003) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Staatssecretaris voorgelegd.

De voorzitter van de commissie, Tielen

De adjunct-griffier van de commissie, Lips

1

Kunt u een overzicht geven van de ontwikkeling van het aantal fte van het begin van de hersteloperatie tot nu, inclusief prognose met de opschaling tot 1.500 fte?

2

Wanneer komt de eerste suppletoire begroting naar de Kamer? (Pagina 45 VGR)

3

Kunt u uiteenzetten hoe de personele inzetting in de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) wordt verdeeld? Kunt u daarbij ook de andere commissies (Commissie Werkelijke Schade (CWS), Commissie van Wijzen (CvW), Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) et cetera) meenemen? Maken deze commissies gebruik van dezelfde formatie/fte van de UHT of zijn dit echt losse organisaties?

4

Hoe staat het met de tijdelijke contracten van de externe inhuur van de UHT? Komt er binnenkort een periode aan wanneer een (groot) deel van de contracten van externen aflopen en daardoor een gat ontstaat in de formatie?

5

Hoe kunnen, gelet op het feit dat op pagina zeven van de brief staat dat mensen door een fout in de beoordeling initieel als gedupeerde te zijn aangewezen, maar bij de integrale beoordeling toch niet, dit soort fouten worden voorkomen?

6

Waarom hebben circa 5.600 mensen nog geen eerste toets gehad?

7

Wie gaat degenen die niet onder de regeling vallen op de juiste ondersteuning te wijzen?

8

Hoe gaan we regelen dat gedupeerden door de toeslagenaffaire niet aan hun lot worden overgelaten?

9

Klopt het dat gemeenten helemaal niet in staat zijn om gedupeerde ouders brede hulp op vijf leefgebieden (wonen, werk, gezinssituatie, zorg en financiën) te bieden?

10

Klopt het dat gemeenten niet kunnen zorgen voor goede ouderbegeleiding?

11

Problemen bij toeslagenouders zijn toch altijd complexe multi-problematiek? Wordt hier geen rekening mee gehouden?

12

Wordt er bij de doorbraakmethode ook gewerkt met checklists zodat de voortgang van oplossingen in de gaten wordt gehouden?

13

Waarom is er een aanbesteding gestart terwijl doorbraakmethode beter in eigen hand kan worden gehouden?

14

Welk deel ZZP-ers kan niet geholpen worden in toeslagenaffaire vanwege staatsteun?

15

Waarom kunnen ZZPers hun schuld in de toeslagenaffaire niet op een andere manier worden overgenomen?

16

Is staatsteun in geval van toeslagenouders als zzp-ers niet detournement de pouvoir?

17

In hoeverre ondervindt de hersteloperatie KOT last van de juli-compensatie van de box 3-spaarders? Blijft de urgentie van het compensatietempo opgevoerd? Of kan de Belastingdienst de schaarse krachten maar op één plek tegelijk inzetten?

18

Gaat u het advies dat Rabin Baldewsingh, de nieuwe Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, deze zomer in een programma met maatregelen zal presenteren, ter harte nemen?

19

Is de urgentie van deze affaire/schandaal in alle lagen van de departementen en de Belastingdienst doorgedrongen?

20

Gaat het Openbaar Ministerie, naar aanleiding van ondervragingen van het gerechtshof in Den Haag, individuele ambtenaren vervolgen voor beroepsmatige discriminatie?

21

Krijgt de CvW wel of niet meer secretarissen om pieken op te vangen?

22

Hoe gaat de UHT ervoor zorgen dat het beoordelingsformulier van de UHT dat aan ouders behoort te worden toegezonden bij de beschikking waarop wordt beslist op hun aanvraag om herbeoordeling, door hen daadwerkelijk wordt ontvangen?

23

Waarom ontbreekt, gelet op het feit dat in voorgaande voortgangsrapportages cijfertabellen waren opgenomen als bijlage die vergelijking tussen onderlinge voortgangsrapportages vereenvoudigden, een dergelijke cijfertabel in de tiende voortgangsrapportage en kan deze alsnog worden toegevoegd?

24

Welke beweegreden hebben aanvragers zonder kinderen en/of kinderopvangtoeslag om zich desalniettemin te melden bij de UHT?

25

Hoe groot is de groep (absoluut en relatief) van de aanvragers zonder kinderen en/of kinderopvangtoeslag?

26

Welke problematiek speelt bij de mensen die zich hebben aangemeld, maar niet gedupeerd zijn door de KOT? Betreft het hier ook problematiek die gerelateerd is aan FSV-informatie?

27

Wat is de beoogde inhoud en reikwijdte van een vaststellingsovereenkomst (VSO)? Heeft de VSO uitsluitend betrekking op de schadeafwikkeling? Wordt in de VSO verdergaande aansprakelijkheid voor feiten die later bekend worden uitgesloten?

28

Indien een VSO wordt gesloten, maar de wet Hersteloperatie (of vergelijkbare wet) biedt later meer compensatie of beroepsmogelijkheden, wordt de gedupeerde in de gelegenheid gesteld alsnog zijn/haar vorderingen volgens de wet hersteloperatie af te wikkelen?

29

Heeft, gelet op het feit dat sub 1.3.1 wordt vermeld dat het Instituut Publieke Waarden (IPW) als proef tien gezinnen met meerdere ernstige problemen gaat ondersteunen, het IPW-ervaring met ondersteuning van individuele problematiek? Welke bevoegdheden heeft het IPW?

30

Welke databronnen worden, gelet op het feit dat sub 1.3.1 staat vermeld dat IPW-gebruik maakt van de Doorbraakmethode en op de website van Doorbraakmethode (https://www.doorbraakmethode.nl/blog/hoe-data-onderzoek-maatwerk-te-hulp-komt) wordt vermeld, dat daarbij op casusniveau data wordt verzameld en het verloop van een situatie kan worden voorspeld, gebruikt? Welke data worden verwerkt en bevatten deze data ook informatie over etniciteit, nationaliteit en medische gegevens? Welke juridische grondslag is er voor gebruik van deze data? Worden ook data afkomstig uit de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) of de Belastingdienst gebruikt? Kan er inzicht worden gegeven in de gebruikte algoritmen?

31

Worden gedupeerde ouders met opvoedingsproblematiek met betrekking tot hun kinderen alternatieven aangeboden dan de reguliere jeugdzorg?

32

Zijn er vanuit de Lotgenotenlijn klachten en/of aanbevelingen en zo ja welke?

33

Kan het ertoe leiden, gelet op het feit dat volgens artikel 2.2 van het reglement van de Commissie Aanvullende Schadevergoeding Werkelijke Schade (CWS) geen sprake is van een procedure op tegenspraak en op grond van artikel 6.1 van het reglement het advies «»leidend» is voor het besluit van de UHT, ertoe leiden dat de gedupeerden feitelijk een rechtsgang wordt ontnomen? Wordt inachtnemend dat tegen het besluit van de UHT weliswaar bezwaar en beroep mogelijk is, maar terzake uitsluitend wordt getoetst aan de hand van het – niet op tegenspraak tot stand gekomen – advies van de CWS getoetst of dient volledige toetsing aan alle beginselen van behoorlijk bestuur en eisen van rechtmatigheid plaats te vinden?

34

Bent u er mee bekend, dat het aantonen van causaal verband tussen de KOT en geleden schade bijzonder ingewikkeld is? Welke criteria worden hiervoor door de CWS gehanteerd? Worden deze criteria voor alle rechtszoekenden eenduidig en consequent toegepast?

35

De CWS krijgt inzage in het volledige dossier: geldt dit ook voor de gedupeerden (verzoekers)?

36

Op grond waarvan wordt er gesteld dat ouders heel positief zijn over het contact met de UHT en wordt deze conclusie getrokken? Heeft een enquête plaatsgevonden onder de ouders?

37

Hoeveel dreigende uithuiszettingen zijn gemeld en hoeveel zijn er voorkomen?

38

Kunnen de beoordelingscriteria van de CvW openbaar worden gemaakt?

39

Hoe wordt voorkomen, dat een beslissing van de CvW een volledige toetsing door de rechter aan de beginselen van behoorlijk bestuur en eisen van rechtmatigheid in de weg staat?

40

Welke maatregelen worden, uitgaande van een (gedeeltelijke) gegrondverklaring van bezwaren van 68 procent genomen om te voorkomen, dat er zoveel onjuiste besluiten worden genomen? Zijn er criteria en richtlijnen vastgesteld op basis waarvan besluiten worden genomen en kunt u daar inzage in geven?

41

Hoe wordt omgegaan met ouders die strafrechtelijk zijn veroordeeld?

Welke criteria worden gehanteerd?

Wordt onderzocht of er een (causaal) verband tussen het strafrechtelijk handelen en de KOT-problematiek bestaat? Zo ja wat betekent dit voor de schadevergoeding voor betrokkenen?

42

Kunnen de gedupeerden wanneer een notariële akte is vereist voor het bewijzen van «»informele»» schulden, bestaande leningen alsnog notarieel laten vastleggen om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening?

43

Op welke wijze kan het vergoeden van schade op grond van onrechtmatig handelen van de overheid als staatssteun worden gekwalificeerd?

44

Wat wordt, gelet op het feit sub 4.1.3 van het rapport wordt gesteld dat ter zake van 500 personen institutionele vooringenomenheid is geconstateerd, bedoeld met institutionele vooringenomenheid? Wat waren de criteria daarvoor? Omvatten de criteria ook etniciteit, nationaliteit en gezondheidscriteria?

45

Geldt, aangezien misbruik op andere terreinen, vergrijpboetes of strafrechtelijke veroordelingen niet onder de hersteloperatie vallen, dit ook wanneer er een duidelijk (causaal) verband tussen de KOT-problematiek en de vergrijpen bestaat? Bijvoorbeeld een persoon zonder strafrechtelijk verleden die door geldzorgen diefstal pleegt?

46

Hoe verhoudt, gelet op het feit dat sub 5.1 van het rapport wordt gesteld dat het budget voor het programma DG Herstel 17 miljoen euro per jaar is, dit bedrag zich tot het bedrag van 70 miljoen euro dat is begroot voor dwangsommen/boetes ter zake van te laat nemen van besluiten? Is het niet verstandiger de personeelssterkte uit te breiden in plaats van het betalen van dwangsommen/boetes?

47

Op welke termijn worden, gelet op het feit dat sub 5.2 van de rapportage staat vermeld dat de UHT-organisatie tot 1.500 FTE dient door te groeien, deze 1.500 FTE gerealiseerd en is dat genoeg om vertragingen in de besluitvorming te voorkomen? Is deze groei mede begroot in de reservering van 70 miljoen voor dwangsommen/boetes voor te late behandeling?

48

Bent u bekend met het feit dat in de Tussenevaluatie Commissie Werkelijke Schade wordt vermeld dat BOinK concludeert dat de PZB (Persoonlijke Zaak Behandelaars) voor ingewikkelde zaken naar de CWS worden gestuurd en dat zulks tot frustratie leidt? Hoe kan dit effect worden voorkomen en welke beleidsregels hinderen de PZB-ers om tot een oplossing in complexe individuele gevallen te komen?

49

Wat gaat u voor maatregelen nemen tegen de uit de opmerkingen van de NOvA in het CWS-tussenverslag dat bij de besluitvorming van de CWS rechtsonzekerheid wordt ervaren?

50

Waarom wordt door de CWS aansluiting gezocht bij het civielrechtelijke schadebegrip, waarbij vermogensvermindering en causaliteit elementen zijn en niet bij herstel van de ondervonden nadelige gevolgen?

51

Hoe kan het causaal verband tussen de KOT en een gemiste baan of promotie worden vastgesteld? Waarom moet per gebeurtenis het causaal verband worden vastgesteld en kunnen niet algemeen de effecten van de KOT-problematiek (onder andere inkomensverlies, stress, verlies van werk) worden vastgesteld en worden toegepast op de gedupeerden? Deelt u de mening dat dat tot meer rechtsgelijkheid zou leiden?

52

Waarom moet, gelet op het feit dat schadevergoeding zich kan lenen voor ruimhartigheid, maar het begrip causaliteit zich daartoe minder leent, omdat het uitgaat van een logische oorzaak en gevolg vaststelling, per gebeurtenis het causaal verband (ruimhartig) worden vastgesteld en kunnen niet algemeen de effecten van de KOT-problematiek (onder andere inkomensverlies, stress, verlies van werk) worden vastgesteld en worden toegepast op de gedupeerden? Deelt u de mening dat dat tot meer rechtsgelijkheid zou leiden? Deelt u de mening dat geen sprake is van equality of arms nu de gedupeerden door de verstrekkende macht en het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst in een situatie zijn beland, waarin ze nooit zouden hebben verkeerd indien de Belastingdienst zich rechtmatig van haar taken had gekweten? Leidt het leggen van de bewijslast, als is het «slechts» aannemelijk maken, niet tot een onevenredige zware bewijslast?

53

Is de afwikkeling van de mijnbouwschade naar uw mening een goed voorbeeld voor de CWS?

54

Waarom wordt, gelet op het feit dat de CWS-procedure leidt tot een advies dat wordt overgenomen door de UHT, hetgeen de mogelijkheden van bezwaar en beroept kan hinderen, niet gekozen voor een procedure waarbij de CWS als mediator optreedt en de gedupeerde het recht heeft de voorgestelde oplossing om hem/haar moverende redenen te accepteren of af te wijzen, waarna alle gebruikelijke rechtsmiddelen openstaan tegen een besluit van de UHT?

55

Bent u zich er van bewust dat u gedupeerden met een welhaast onmogelijke bewijslast opzadelt, nu zij moeten aantonen dat sprake was van institutionele vooringenomenheid? Waarom kan niet van het bewijsvermoeden van institutionele vooringenomenheid worden uitgegaan, nu de omvang van die vooringenomenheid bekend is en zulks de rechtsorde in het bijzonder geschokt heeft?

56

Hoe kan het gerenommeerde advocatenkantoor tot de conclusie komen, dat de CWS handelt conform de jurisprudentie betreffende compensatieregelingen als hetzelfde advocatenkantoor ook constateert dat er geen precedent bekend is?

57

Bent u het eens met de stelling dat de doelstelling niet moet zijn civielrechtelijke schade te vergoeden, maar de gedupeerden in een toestand te brengen waarin zij zouden hebben verkeerd indien de Belastingdienst niet onrechtmatig gehandeld zou hebben?

58

Wordt het advies van Barents & Krans om een openbaar factorenmodel op te stellen overgenomen?

59

Hoe gaat de CWS de constatering van Barents & Krans dat rechtsongelijkheid in vergelijkbare gevallen bestaat oplossen? Zal er in individuele gevallen achteraf een correctie plaatsvinden?

60

Hoe verhoudt het standpunt van de BAK is (Advies Afwegingskader Onrechtmatigheid) die van mening is dat ruimhartigheid boven rechtmatigheid gaat zich tot de opstelling van de CWS?

61

Bent u, gelet op het feit dat de ondersteuning van gedupeerde ouders ter zake van uithuisplaatsingen volgens het Advies Afwegingskader Onrechtmatigheid vraag gestuurd is, ermee bekend dat het vertrouwen van gedupeerde ouders wiens kinderen uit huis zijn geplaatst in de overheid minimaal is? Kan van ouders in deze situatie verwacht worden dat zij zelf contact opnemen met hulpverlenende instanties? Is het mogelijk onafhankelijke hulpverleners contact met deze ouders te laten opnemen?

62

Deelt u het standpunt van de BAK om de bestaande keten van jeugdbescherming over uithuisplaatsing en terugkeer te laten besluiten, nu blijkt dat de bij wet bepaalde keten van jeugdbescherming niet tot voldoende bescherming van kinderen en ouders heeft geleid?

63

Wat gebeurt er met de observatie dat er al heel lang veel mis is in de jeugdbescherming en de inspectie niet in staat is gebleken dat op te lossen? Deelt u deze observatie? Welke maatregelen gaat u nemen?

64

Wordt het advies van de BAK om ook ouders betrokken bij uithuisplaatsingen onder drang (in plaats van dwang) actief te benaderen?

65

Welke beleidsregels worden, gelet op het feit dat uit de peiling van Motivaction blijkt dat ouders het persoonlijk dossier te algemeen vinden en specifieke bedragen, data, telefoongesprekken en correspondentie missen, gehanteerd bij de selectie van documenten? Wordt informatie waaruit institutionele vooringenomenheid en/of discriminatie kan blijken in alle gevallen verstrekt?

66

Hoe kijkt u er tegenaan dat is gesteld dat er geen personeel is, hetgeen kan kloppen, maar anderzijds 70 miljoen euro voor dwangsommen wordt gereserveerd en tijdens een briefing wordt gezegd dat het misschien niet nodig is, wat tegenstrijdig klinkt?

67

Directeur UHT Coenen liet blijken tijdens een briefing dat «geen dossier» een keuze is. Hoe is zij tot die keuze gekomen en welke afwegingen zijn daarin gemaakt?

68

Hetgeen over het CWS en de BAC wordt gezegd is al een jaar bekend. Wat is er in de tussentijd gebeurd en waarom blijft de informatie bij een jaar geleden lijkt wel hangen?

69

Waarom heeft, gelet op de constatering dat er een forse organisatie is opgetuigd die geen resultaat geeft die het beoogd had, beleidsmatige focus prioriteit? Waarom zoveel focus op mensen die geen recht hebben? Waarom de focus op het proces van de organisatie en wanneer komt er ooit ruimte voor de echte gedupeerde? Heeft de UHT het idee dat mensen al 30.000 euro ontvangen hebben en dat het daarmee klaar moet zijn?

70

Hoe kan het, gelet op het feit dat uit de dossiers blijkt dat niet alleen de belanghebbenden daarover klagen, alsmede de advocaten en de BAC dat de UHT blijkbaar liever een dwangsom betaalt dan daadwerkelijk te zorgen voor de dossiers?

71

Gesteld wordt dat er geen personeel is. Hoeveel mensen hebben gesolliciteerd en zijn afgewezen en wat zijn de redenen?

72

Betekent het feit dat de UHT «verwachtte daarbij eind eerste kwartaal voor de aanmeldingen van mei 2020 tot en met november 2020 de beoordeling te hebben gestart.» in het tweede kwartaal 2022 de UHT aan de slag gaat met de overige aanmeldingen 2020 en naar verwachting vanaf juni een start wordt gemaakt met de aanmeldingen waardoor toepassing van de verbrede definitie de aanmelddatum naar 2020 is gegaan, dat aanmeldingen van 2021 dus pas in 2023 behandeld worden?

73

Betreft de passage dat «Ouders en aanvragers die afzien van integrale beoordeling UHT benadert, vooruitlopend op de herijking, aanvragers die volgens de beschikbare informatie geen kinderen of kinderopvangtoeslag hadden en specifieke groepen gedupeerde ouders. In deze gesprekken vertelt de ouder of aanvrager zijn verhaal en worden zijn situatie en opties besproken. Ook uit deze gesprekken komen afmeldingen voor de integrale beoordeling.» een telefonische intrekking? Hebben deze mensen hun dossier gehad?

74

Komt BOinK daadwerkelijk voor de belangen van gedupeerde ouders op of staat het aan de kant van de dienst en het Ministerie van Sociale Zaken en van Financiën?

75

Wat is de status van de uitvoering van de vanuit de herijking voorgestelde driegesprekken? Hoeveel driegesprekken hebben plaatsgevonden?

76

Bij hoeveel ouders is bij de eerste toets vastgesteld dat ze niet gedupeerd zijn en vervolgens bij de integrale beoordeling wel?

77

Waarom hebben 5.600 mensen nog geen eerste toets gehad en waarop is de verwachting gebaseerd dat dit binnen zes maanden na aanmelding afgerond kan worden?

78

Kunt u aangeven, gelet op het feit dat er is een aanbesteding is gestart om een groter aantal gezinnen met de zogenaamde doorbraakmethode te helpen, hoeveel gezinnen hiermee geholpen kunnen worden en wanneer deze aanpak start in de praktijk?

79

Wanneer kan de Kamer een concreet voorstel verwachten over de complexe multi-problematiek?

80

Wat zijn de voorlopige conclusies van de in juni te presenteren uitvoeringstoetsen, de te formuleren randvoorwaarden en het voorziene implementatietraject?

81

Welke lessen en maatregelen uit de herijking worden nu ingevoerd en welke later in de tijd? Kan hiervan een schematisch overzicht worden gestuurd?

82

Waarover gaat het ten aanzien van de constatering dat het verplaatsen van een aantal elementen van werkelijke schade naar IB zou alleen voor relatief overzichtelijke materiële schade haalbaar zijn, en over hoeveel ouders gaat dit dan? Hoe groot is de versnelling? Kan een onderbouwing worden gegeven waarom dit een ingrijpende aanpassing aan het beoordelingsproces vereist? Hoe ziet de versnelde route voor de CWS-eenvoudige gevallen eruit? Hoe is de afweging tussen beide oplossingen gemaakt?

83

Waarop is de verwachting gebaseerd dat het loket voor afbetaalde schulden in september operationeel zal zijn in plaats van in maart? Wat vindt de Staatssecretaris ervan dat SBN terugkomt op de gedane verwachting?

84

Welke beleidsmatige vragen spelen nog in de uitwerking van de ex-partnerregeling die ervoor zorgen dat deze nog niet in de Wet hersteloperatie Toeslagen opgenomen kunnen worden?

85

Waarop is de verwachting gebaseerd dat de financiële kindregeling op zijn vroegst december 2022 kan starten? Hoe kan de UHT ervoor zorgen dat de eerste betalingen in 2022 plaatsvinden?

86

Hoe ziet de opschaling van de BAC eruit?

87

Hoe ziet opschalen van de capaciteit voor dossiers en de prioritering van de dossiers eruit?

88

Wat zijn, gelet op het feit dat 57 procent van de ouders geen toestemming geeft aan de UHT om contact met gemeenten op te nemen over gemeentelijke ondersteuning, hiervoor de redenen en welke redenen worden het vaakst genoemd of gesignaleerd?

89

Als de CWS beschikt over de benodigde capaciteit waarom wordt er nu al niet de behandelduur van een verzoek bij de CWS verkort naar drie tot zes maanden?

90

Hoezo leidt een nieuwe coördinerend voorzitter tot verdere verbetering van advisering door de CWS?

91

Vanaf hoeveel procent meldingen is het voor u, gelet op het feit dat er zorgen zijn over overcompensatie, maar ook zorgen over mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik van de herstelregelingen en uit een inventarisatie van de zorgen die zijn geuit door medewerkers van de UHT, de Belastingdienst, Toeslagen en van gemeenten blijkt dat het gaat om enkele tientallen meldingen en dit als een laag percentage oogt, een signaal om de uitvoering tegen het licht te houden?

92

Om hoeveel gevallen (IB en bezwaar) is de verwachting dat niet binnen de door de rechter gestelde termijn kan worden beslist?

93

Als het gaat om een fout bij de beoordeling bij oneigenlijk gebruik van herstelregelingen, hoe wordt daarvan geleerd?

94

Kijken gemeenten bij de huisvestingsproblematiek voor oplossingen ook over gemeentegrenzen heen? Welke obstakels zouden zij hiervoor kunnen ervaren?

95

Welke stappen worden door gemeenten genomen als blijkt dat niet kan worden voldaan aan de ondersteuningsbehoefte van ouders op het gebied van huisvesting en/of meervoudige problematiek en hoe worden gemeenten hierin ondersteund?

96

Klopt het dat voor ouders in het buitenland vooral de ondersteuning op het gebied van huisvesting een belangrijk knelpunt is en zo ja, zijn er oplossingen om hieraan tegemoet te komen?

97

Zijn naar aanleiding van de brandbrief van de advocaten op 2 februari jl. op dit moment alle genoemde knelpunten geadresseerd en opgepakt?

98

Wat is de reden dat uit tabel 3 Uitsplitsing beoordeelde ouders blijkt dat in Q1 2022 nog geen versnelde afhandelingen zijn gerealiseerd en wat is de verwachting op dit punt in de komende periode?

99

Wat wordt in tabel 3 Uitsplitsing beoordeelde ouders onder 2c bedoeld met «Overige aanvragers die afzien van beoordeling»?

100

Wat zijn (vooruitlopend op de volgende VGR) de eerste ervaringen met de pilot van UHT om proactief contact op te nemen met ouders die 30.000 euro hebben ontvangen en waarbij de uiteindelijke compensatie met grote zekerheid niet hoger uitkomt?

101

Hoelang duurt het naar verwachting voordat contact is opgenomen met de 3.683 mogelijke gedupeerden die zich niet hebben gemeld bij de UHT?

102

Op basis waarvan wordt besloten om te stoppen met contactpogingen als het niet lukt om contact te leggen?

103

Is het bedrag van 500 euro voor de eenmalige noodvoorziening tot nu toe afdoende gebleken?

104

Welke verklaring is er te geven voor de disproportionele stijging (ten opzichte van het aantal aanmeldingen) van het aantal ouders met acute problemen?

105

Van de 5.552 ouders die zich hebben gemeld met een acuut probleem, hebben 4.195 ouders een noodvoorziening (3.089) en/of een eerste betaling (1.106) ontvangen. Hoe is er omgegaan met de overige 1.357 verzoeken om acute hulp?

106

Wat is de reden, constaterende dat uit tabel 6 Bezwaren blijkt dat sinds 8 april 2021 nog geen verbetering is te zien in het aantal afgeronde bezwaren ten opzichte van het aantal ingediende bezwaren, dat niet eerder is besloten om het proces bij de BAC te evalueren en stappen te nemen om dit proces te verbeteren en versnellen? In hoeverre zijn de genoemde verbeteringen voldoende?

107

Zijn de streefcijfers voor de doorlooptijd bij de BAC het meest optimistische scenario? Is het volgens uw inschatting mogelijk dat de afhandeling versneld zou kunnen worden?

108

Hoe worden de door ouders geuite zorgen over de bejegening door de CWS opgepakt?

109

Waarop is het bedrag aan dwangsommen in 2023 (en verder) gebaseerd en hoe verhoudt zich dat tot het bedrag in 2022 en de verwachting dat het aantal ingebrekestellingen en beroep niet-tijdig verder zullen toenemen?

110

Waar is het gereserveerde bedrag van 70 miljoen euro voor bestuurlijke dwangsommen op gebaseerd?

111

Welke mogelijkheden zijn er om een alternatieve werkwijze voor de dossiers zo snel mogelijk in te voeren en wat is de verwachte planning hiervan?

112

Kan grafisch, in een organisatiepiramide, c.q. organigram, worden weergegeven hoe de verdeling van (interne/externe) fte's organisatiebreed is, welke kosten bij welke afdeling zitten en wat de beoogde verdeling van (interne/externe) fte's en kosten is?

113

Welk risico ziet u voor vertekeningen in de resultaten van de VNG-enquête, omdat juist de 213 gemeenten die capaciteit hebben voor de hersteloperatie gereageerd hebben?

114

Is, gelet op het feit dat deze behoefte al langer bestaat, de behoefte van de gemeentes als het gaat om meer gegevens, een onderdeel van de uitvoeringstoetsen van de herijking? Waarop wordt nu exact gewacht?

115

Wat wordt bedoeld met dat gemeentes behoefte hebben aan duidelijke kaders voor ondersteuning en kwijtschelding? Wat wordt met name hiermee bedoeld ten opzichte van de negende VGR?

116

Wat zijn redenen van ouders om geen toestemming te geven aan UHT om hun contactgegevens te delen met de gemeente?

117

Over wat voor klachten gaat van (mogelijk) gedupeerde gericht aan derden (11 procent)?

118

Hoe groot is de groep ouders die intensieve hulp nodig heeft? Waarop zijn de drie tranches van 50 ernstig gedupeerde gezinnen (0.7 miljoen), bij gebleken succes een tweede tranche met 500 gezinnen en eventueel een derde tranche gebaseerd? Wat is het geschatte budget?

119

Hoe ziet de toekomst van de Lotgenotenlijn eruit? Wat zijn de verschillen met de ondersteuning vanuit SHN?

120

Wat wordt bedoeld met «[b]ij werkelijke schade wordt van de ouder verwacht dat schade ten minste aannemelijk wordt gemaakt en speelt de vraag naar het causaal verband met de KOT als het gaat om het beoordelingskader van CWS»?

121

Wanneer start het Ondersteuningsteam voor Ouders in het buitenland (OTB)? Wanneer mag de Kamer de tijdelijke juridische grondslag in de vorm van een beleidsbesluit vooruitlopend op de wetgeving, verwachten?

122

Heeft u zicht op welk deel van de ouders in het buitenland terug wil keren naar Nederland?

123

Hoe worden ouders niet aan hun lot overgelaten bij: «Op basis van het plan van aanpak wordt een lumpsumbedrag geïndexeerd naar woonland toegekend waarmee de ouder in de eigen omgeving hulp organiseert»? Hoe verhoudt dit zich met «bewust voor het bieden van ondersteuning en begeleiding bij het inzetten van de lumpsum»?

124

Kan een overzicht worden toegezonden per stap wanneer kosteloze rechtsbijstand mogelijk is?

125

Kunt u dieper ingaan op de brandbrief van de Orde van Advocaten en per aanbeveling aangeven of en waarom de door het ministerie gekozen aanpak hiervan afwijkt? Kan hiervan een schematisch overzicht worden toegezonden?

126

Waarom is het programma Vooroordelen Voorbij nog niet gestart? Is dit programma ook voor het management en leidinggevend personeel? Zullen de secretarissen-generaal van de Ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid als eigenaren van het Directoraat-generaal Herstel ook deelnemen aan het programma?

127

Welke resultaten kan het onderzoek op macroniveau van het College opleveren, gelet op het feit dat het nu voor de zomer is? Wat levert het inplannen van de individuele zaken ouders op?

128

Kunt u aangeven welk aandeel van de 2.000 ouders die als gedupeerde zijn erkend, maar de 30.000,– euro nog niet heeft ontvangen en dat nog niet heeft ontvangen vanwege een verzoek van de ouders, voorbereiding van uitbetaling of het niet lukken om de ouder te bereiken?

129

Kan de Kamer een schematisch overzicht ontvangen van start IB na aanmelding? Zijn in 2022 de aanmeldingen van 2020 afgerond? In 2023 die van 2021? In 2024 die van 2022? Met de verwachting van de aanvrager geen gedupeerde KOT is gezien de cijfers van eerste toets?

130

Hoeveel ouders wachten nu op de IB? Hoeveel daarvan zijn niet door de eerste toets gekomen?

131

Was er sprake van een alles-of-niets-benadering bij niet-gedupeerde ouders waarvan bleek dat zij meer opvanguren gedeclareerd hadden dan zij hadden afgenomen?

132

Hoe lang duurt een integrale beoordeling gemiddeld vanaf de start van de behandeling? Wat is het gemiddeld uitgekeerde bedrag?

133

Hoe groot is de groep van ouders die 30.000 euro financiële compensatie hebben ontvangen en waarbij de uiteindelijke compensatie met grote zekerheid niet hoger uitkomt?

134

Wat gaat er, onder het geven van nadrukkelijke complimenten voor de resultaten bij het actief zoeken van gedupeerden (3.683 mensen), er naast die 400 gebeuren?

135

Met welke planning IB wordt nu gewerkt?

136

Als de herijking in de elfde VGR wordt vastgesteld waarom lukt het UHT niet de planning dan ook gereed te hebben? Waarom wordt gewacht tot de twaalfde VGR?

137

Waarom is ervoor gekozen de noodvoorziening (500 euro) eenmalig te maken, zeker als men in afwachting is van het verlenen van urgentie voor de eerste toets of de integrale beoordeling?

138

Kan een schematisch overzicht van de aanbevelingen en aandachtspunten van de CvW die wel of niet zijn overgenomen door UHT worden toegezonden? Zo nee, waarom niet en zo ja, wat is de stand van zaken?

139

Kunt u per categorie bezwaarschriften (eerste toets, IB, CWS) aangeven tegen welk aandeel van de afgeronde dossiers bezwaarschriften worden ingediend?

140

Kan, gelet op het feit dat het bezwaarproces en de bezwaarschriftadviescommissie niet naar behoren functioneert, een schematisch overzicht van de adviezen van Anderson Elffers Felix (AEF) naar aanleiding van de evaluatie worden toegestuurd?

141

Wat wordt er nu precies gedaan om de volgende toezegging te realiseren: «De gemiddelde doorlooptijd daalt van de huidige 12 maanden, naar tien maanden eind 2022, naar zeven maanden medio 2023, tot vier maanden eind 2023»? Betekent dit dat pas in eind 2023 wordt voldaan aan de wettelijke vereisten? Is het reserveren van 70 miljoen euro voor bestuurlijke dwangsommen daarmee voldoende?

142

Kunt u een schematisch overzicht van de aanbevelingen uit de tussenevaluatie van de CWS toesturen en wat daarmee is gebeurd?

143

Kan een tijdsindicatie en de wachttijd voor het opstellen van de volgende dossiers worden gestuurd: het hersteldossier voor beoordeling, een dossier voor de CvW, een dossier voor de CWS, een bezwaardossier voor de BAC, persoonlijk dossier (drie jaar) en de samenvatting?

144

Welke mogelijkheden zijn er om te versnellen in het verstrekken van de dossiers door gerichter in te spelen op de behoeften van individuele ouders?

145

Wat betekenen de vijf asterisken bij CAK in Tabel 9?

146

Kunt u uitgebreider ingaan op de hoge kwijtscheldingen bij DUO? Welke duiding geeft u hierbij?

147

Wat zijn, gelet op dat de verwachte doorlooptijd van een schuldenlijst – van indienen, tot beschikking, tot betaling – 12 weken is, de prestatieafspraken met SBN hierover? Wat zijn de contractuele afspraken?

148

Hoe informeert SBN ouders die niet door de overheid gebeld willen worden of waarvan geen telefoonnummer beschikbaar is, over hun aflopende moratorium?

149

Kunt u de uitvoeringstoets om de schuldenlijsten van schuldenwijzer.nl rechtstreeks in te laten dienen door gerechtsdeurwaarderskantoren delen? Zo nee, waarom niet?

150

Hoeveel schuldtrajecten zijn, gelet op het feit dat bij circa 85 procent van de ouders alle schulden zijn kwijtgescholden of vergoed en daardoor deze Wsnp-trajecten door de bewindvoerder kunnen worden afgerond, er nu daadwerkelijk afgerond?

151

Hoe verklaart u het hoge aantal aangemelde ouders met een persoonlijk faillissement (37) waarvoor nog niet is vastgesteld dat zij zijn gedupeerd in verhouding tot het aantal vastgesteld gedupeerde ouders met een persoonlijk faillissement (10)?

152

Als er een loket private schulden is bij SBN waarom moet er dan een nieuw loket «met compensatie afbetaalde schulden» komen? Waarom is dat pas in september operationeel? Waarom was maart niet haalbaar en september dan wel? Waarom is dit een extra ICT-infrastructuur voorziening? Hoe wordt dan voldaan aan «Als mensen aankloppen bij een loket van een uitvoeringsorganisatie of gemeente waar ze niet geholpen kunnen worden, mag dat er niet toe leiden dat ze aan hun lot worden overgelaten»?

153

Wat zijn de mogelijke risico’s die kunnen verhinderen dat het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen voor het zomerreces wordt aangeboden?

154

Waarom start de financiële kindregeling op zijn vroegst in december 2022 met mogelijke uitbetaling van vergoedingen begin 2023? Waarom kan dit niet al in 2022 worden uitbetaald, zeker gezien de ex-partnerregeling niet opgenomen wordt in het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen? Wat is de omvang van de groep?

155

Aan welke onderdelen wordt gewerkt als het gaat om de beleidsmatige uitwerking van de ex-partnerregeling? Hoe ziet het wetgevingsproces eruit? Wat is de inhoud van de uitvoeringstoets? Worden de «lessons learned» uit de herijking hierin meegenomen? Ontvangen ex-partners voorafgaand aan de uitbetaling van de kindregeling voorlichting?

156

Wat zijn de mogelijke risico’s die kunnen verhinderen dat talentontwikkeling en aanvullende brede hulp voor kinderen voor het einde van het jaar tot uitvoering worden gebracht?

157

Kunt u een overzicht sturen van alle adviezen van de BAK en of die wel of niet zijn overgenomen door UHT?

158

Waar denkt het kabinet aan bij de passage dat bij gedupeerde ouders de behoefte bestaat aan een betrouwbaar en onafhankelijk boegbeeld die de hersteloperatie evalueert en verbetert? Met andere woorden, wat wordt de inzet in het gesprek met zowel de BAK als het Ouderpanel?

Naar boven