2022D13513

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 april 2022

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 20 januari 2022 informeer ik u bij uitzondering over het gesprek dat medewerkers van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 16 november jl. voerden met de Food4All coalitie. De Food4All coalitie bestaat uit de NGOs ActionAid, Both ENDS, Cordaid, Max Foundation/Right2Grow, Oxfam Novib, SNV, The Hunger Project, Woord en Daad en WNF.

In een brief van 17 september jl. aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) had de Food4All coalitie aangedrongen op o.a. het beter betrekken van boeren- en vrouwenorganisaties en NGO’s bij de UN Food Systems Summit (FSS) en bij verdere VN-besluitvorming op het gebied van voedsel. In zijn antwoord dd. 27 oktober jl. (Brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 16 december 2021) stelde de toenmalige Minister voor BHOS een kennismakingsgesprek voor met de directeur Inclusieve Groene Groei (IGG) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de directeur Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Deelnemers aan het gesprek waren, naast genoemde directeuren en hun medewerkers, de directeuren/coördinatoren van Food4All Coalitieleden Both ENDS, Max Foundation, the Hunger Project Netherlands, SNV, Cordaid en de Food4All coalitie coördinator. Laatstgenoemden werden uitgenodigd in een zogenaamde hybride bijeenkomst (fysiek of desgewenst on-line) om hun wensen en zorgen te uiten, bij te dragen en feedback te geven op het beleid van de ministeries.

Het was een nuttig en open gesprek, met als belangrijkste resultaat een uitnodiging om op meer structurele basis met de beide ministeries in dialoog te gaan over zaken die relevant zijn voor ons wederzijds werk.

Enkele samenvattende punten uit het gesprek:

De organisaties uitten zich kritisch over de opzet van de Food Systems Summit (FFS), met name over de mogelijkheid voor het maatschappelijk middenveld om deel te nemen aan de discussies en besluitvorming. De coalitie benoemde in dat verband de noodzaak voor staten om bestaande platforms zoals het VN Committee on World Food Security (CFS) te versterken, in plaats van parallelle structuren te creëren, zoals een nieuwe interface voor wetenschap en beleid.

De coalitie verzocht om beleid en financieringsregelingen te verschuiven naar duurzame, inclusieve landbouwontwikkelingsmodellen, gebaseerd op circulaire/agro-ecologische/climate-resilient/nature-based principes. Dit zou innovatieve financieringsstructuren vereisen, die de middelen direct toegankelijk maken voor lokale actoren, zodat het lokale maatschappelijk middenveld en boerengroepen een leidende rol kunnen spelen in zowel de ontwikkeling als implementatie van deze landbouwmodellen. Overheden zouden zich moeten richten op de ontwikkeling van lokale markten voor gezond en divers voedsel en hierbij de essentiële rol van kleinschalige boeren en boerinnen erkennen, ook in relatie tot werkgelegenheid.

Vertegenwoordigers van beide ministeries beaamden het belang van ecologische duurzaamheid en van een benadering waarin de stem van boeren- en maatschappelijke organisaties doorklinkt. In de Nederlandse verklaring op de FSS is specifiek aandacht gevraagd voor het belang van betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld in de Food Systems discussie. Het Ministerie van LNV gaf aan dat agro-ecologie zeker een rol heeft, naast andere innovatieve landbouwmethoden, als een van de prioritaire thema's die voortkomen uit de FSS, met name via de «Coalition of Change on Agro-ecology and Regenerative Agriculture», waaraan de Nederlandse overheid zich heeft gecommitteerd. Nederland wil daarom zo veel mogelijk aansluiten bij de zgn. national pathways om te komen tot een duurzaam voedselsysteem in de focuslanden en, op voorwaarden van duurzaamheid en inclusiviteit, deze proactief ondersteunen. Nederlandse maatschappelijke organisaties en hun lokale partners werden van harte uitgenodigd om hieraan bij te dragen (eventueel via het Netherlands Food Partnership). De dialoog met de Food4All Coalitie zal worden voortgezet.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.N.A.J. Schreinemacher

Naar boven