2022D10023 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

De vaste commissie voor Financiën heeft op 15 maart 2022 enkele vragen en opmerkingen aan de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane voorgelegd over de door de Minister van Buitenlandse Zaken op 18 februari 2022 toegezonden brief inzake de Wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst), Genève, 15 oktober 2020 (Kamerstuk 36 039 (R2163), nr. 1).

De voorzitter van de commissie, Tielen

Adjunct-griffier van de commissie, Kling

I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de «Wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 15 oktober 2020» en hebben nog een aantal vragen en opmerkingen.

De leden van de VVD-fractie zijn voorstander van elke wijziging van de TIR-overeenkomst die de lasten en regeldruk verlaagt. Deze leden vragen of het kabinet uiteen kan zetten hoe deze wijzigingen daaraan kunnen bijdragen. Zijn deze wijzigingen tevens besproken met (vertegenwoordigers van) het bedrijfsleven en het mkb? Zo ja, wat was hun reactie daarop? Zo niet, gaat dat nog gebeuren en kan het kabinet dan een terugkoppeling hiervan geven aan de Kamer?

De leden van de VVD-fractie vragen hoe het momenteel staat met de implementatie van deze wijzigingen in de Douaneovereenkomst bij de Douane? Voorziet het kabinet nog problemen bij de implementatie hiervan? Wanneer zou de implementatie gereed kunnen zijn bij de Douane?

Kan het kabinet een algemene reflectie geven van de implementatie van dit elektronische systeem, de complexiteit daarvan en hoe dit samengaat met andere wijzigingen en verbeteringen in de IT-systematiek van de Douane?

Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie

De leden van de D66-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Douaneovereenkomst. Deze leden onderschrijven het belang van een soepel, modern douaneproces. Deze leden hebben geen verdere vragen over de onderliggende stukken.

Naar boven