2021D32322

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2021

Van 20 tot 25 juni jl. vond de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats. De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen. De FATF heeft hiertoe in 40 aanbevelingen de internationale standaarden vastgelegd. Landen worden geacht deze standaarden te implementeren in hun wet- en regelgeving en beleid.

In verband met de Covid-19-pandemie was de vergadering virtueel en verspreid over meerdere dagen, zodat alle jurisdicties in verschillende tijdzones konden deelnemen. Ik informeer uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken, te weten:

  • Een consultatie van de FATF over een verbetering van de standaard over de transparantie van uiteindelijk belanghebbenden van rechtspersonen;

  • Een onderzoek over het mitigeren van de onwenselijke neveneffecten van de FATF-standaarden, zoals de-risking en financiële uitsluiting;

  • Een rapport over het gebruik van digitale innovatie ten behoeve van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;

  • Een evaluatie van de toepassing van de nieuwe standaard voor aanbieders van en handelaren in cryptovaluta’s;

  • Een rapport over de samenhang van milieucriminaliteit en witwassen;

  • Een rapport over de financiering van etnisch en raciaal gemotiveerd terrorisme;

  • Een leidraad voor het toepassen van de nieuwe standaard over proliferatiefinanciering (financiering van massavernietigingswapens);

  • De evaluaties van Japan en Zuid-Afrika; en

  • Jurisdicties met een verhoogd risico.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag1. De volgende plenaire vergadering is voorzien van 17 tot 22 oktober 2021.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven