2021D32075 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de geannoteerde agenda van de informele Transportraad van 22-23 september 2021 te Slovenië (Kamerstuk 21 501-33, nr. 871).

De fungerend voorzitter van de commissie, Agnes Mulder

De adjunct-griffier van de commissie, Meijer

Inhoudsopgave

blz.

     

I

Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

2

 

Inleiding

2

 

VVD-fractie

2

 

D66-fractie

2

 

BBB-fractie

4

I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

Inleiding

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de geannoteerde agenda behorend bij de informele Transportraad van 22 en 23 september 2021 en hebben hierover nog enkele vragen.

De leden van de D66-fractie hebben met veel interesse kennisgenomen van de geannoteerde agenda van de informele Transportraad. Zij wensen hier nog enkele vragen en opmerkingen over voor te leggen.

Het lid van de BBB-fractie heeft kennisgenomen van de geannoteerde agenda voor de informele Transportraad op 22 en 23 september 2021 en heeft daarbij een paar vragen.

VVD-fractie

Algemeen

De leden van de VVD-fractie vragen hoe de Minister en Staatssecretaris zorgen voor een eenduidige en afgestemde Nederlandse onderhandelingspositie in de Transportraad, de Milieuraad en andere EU-raden waar het gaat om de Fit for 55-voorstellen en de transportsector.

Beleidsdebat inzake de herziening van de verordening voor het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T)

De leden van de VVD-fractie vragen of de Minister en Staatssecretaris voornemens zijn om aandacht te vragen voor Nederlandse verbindingen of knelpunten in het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T)? Indien dit niet het geval is, waarom niet? Indien dit wel het geval is, welke verbindingen betreft het?

D66-fractie

Algemeen

De leden van de D66-fractie waren enorm verheugd te vernemen dat de Europese Commissie een pakket aan maatregelen heeft opgesteld om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% te hebben verminderd. Deze leden zien dan ook uit naar de BNC-fiches om ook de reactie van het kabinet op dit ambitieuze pakket te vernemen. Aangezien het een pakket is dat meerdere ministeries en Kamercommissies beslaat, vragen deze leden hoe de inzet en behandeling van dit pakket op elkaar wordt afgestemd.

De leden van de D66-fractie hopen dat met dit pakket een stevige impuls gegeven wordt aan zowel het Europese als Nederlandse klimaatbeleid en rekenen erop dat Nederland zich zal inzetten om de huidige ambities hoog te houden en waar mogelijk zelfs te verscherpen in de onderhandelingen die zullen volgen. Aangezien het recent verschenen rapport van Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de noodzaak verder onderstreept om tot een ambitieuze reductie te komen, vragen deze leden of de conclusies van het IPCC-rapport en het natuurgeweld (overstromingen en bosbranden) de onderhandelingsinzet van Nederland beïnvloeden. Zo ja, op welke manier? En zo nee, waarom niet?

Luchtvaart

De leden van de D66-fractie verwelkomen het plan van de Commissie om met een bijmengverplichting te komen voor de luchtvaart. Deze leden begrijpen uit het voorstel dat dit aandeel in 2025 zal starten met 2%, tot het uiteindelijk in 2050 63% zal zijn. Omdat deze percentages zeer afwijken van de eerdere ambitie van het kabinet om in 2030 maar liefst 14% bij te mengen, zijn deze leden benieuwd naar de inzet van de Minister. Aangezien deze leden vooral graag een impuls zouden zien voor de markt in synthetische brandstoffen, zijn zij bovendien benieuwd naar de inzet van de Minister op het percentage synthetische brandstoffen dat vanaf 2030 moet worden bijgemengd. Deze leden vragen ook rekening te houden met de huidige en voorziene beschikbaarheid van duurzame alternatieve brandstoffen.

De leden van de D66-fractie zijn bovendien benieuwd wat het perspectief van de Minister is op het feit dat er voor de luchtvaartsector voor een andere aanpak is gekozen met betrekking tot de bijmengverplichting dan voor de maritieme sector. Hoe duidt de Minister dat er voor de maritieme sector voor broeikasgasintensiteit is gekozen, terwijl het voor de luchtvaart over Sustainable Aviation Fuel (SAF) gaat?

De leden van de D66-fractie zijn ook benieuwd of de Minister van mening is dat uitwijkgedrag voor zowel de kerosinetaks als de bijmengverplichting voldoende voorkomen wordt met de huidige extra maatregelen. Deze leden zijn bijvoorbeeld benieuwd hoe de Minister tegenover het sanctiebeleid voor het te veel tanken buiten de Europese Unie (EU) staat en of dit ter sprake zal komen bij de Raad. Deze leden zijn namelijk van mening dat stevige maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat bunkeren nu vooral buiten de EU zal gaan gebeuren, wat mogelijk alleen maar tot meer uitstoot van koolstofdioxide (CO2) kan leiden.

De leden van de D66-fractie zijn ten slotte zeer positief gestemd over de introductie van andere maatregelen, zoals het afschaffen van de vrijstelling op kerosine en het stoppen met het uitgeven van gratis emissierechten voor de luchtvaart en maritieme sector om deze sectoren te verduurzamen, alhoewel het ambitieniveau wat deze leden betreft nog wel hoger had mogen liggen op enkele vlakken. Aangezien deze onderwerpen niet op de agenda van deze Transportraad staan, zien deze leden uit naar het BNC-fiche voor het kabinetsstandpunt hierover. Wel vragen deze leden om hiervoor vast een tipje van de sluier te lichten en een eerste indicatie te geven van het krachtenveld, voor het geval het onderwerp toch ter sprake zal komen bij de Raad.

Maritiem

De leden van de D66-fractie zijn zeer positief over het feit dat ook naar de maritieme industrie is gekeken voor vergroeningsmaatregelen, zeker aangezien dit meewind en een extra impuls kan opleveren voor de Green Deal Maritiem waarin de eerste ambities van Nederland reeds zijn verankerd. Deze leden lezen dat de verwachting bestaat dat landen weliswaar vergroening in de maritieme industrie verwelkomen, maar de mate van ambitie bij verschillende lidstaten kan verschillen. Kan een beter beeld geschetst worden van hoe verschillende lidstaten hierin staan?

De leden van de D66-fractie begrijpen dat vanuit de sector veel zorgen bestaan over de afstemming tussen het Europese en het mondiale maritieme speelveld. Deze leden lezen dat hier aandacht voor gevraagd zal worden, maar zijn benieuwd hoe de Minister een betere afstemming voor zich ziet en waarvoor precies gepleit zal worden. Ook hebben deze leden de zorg vernomen dat het onderscheid tussen schepen kleiner en groter dan 5000 Gross Tonnage (GT) mogelijk zorgt voor een marktverstoring, omdat de markt voor kleinere schepen potentieel groter wordt. Deze leden zijn benieuwd hoe de Minister tegenover deze zorg staat.

De leden van de D66-fractie begrijpen dat de BNC-fiches voor de verschillende voorstellen nog moeten komen, maar deze leden vragen vast een tipje van de sluier te lichten met betrekking tot specifiek de houding van de Commissie ten opzichte van Liquified Natural Gas (LNG) voor het geval dit bij deze Raad ter sprake komt. Deze leden vragen hierbij specifiek te reflecteren op de aard van LNG als zijnde een fossiele brandstof waar – zeker op termijn – alternatieven de voorkeur hebben.

De leden van de D66-fractie vernemen ten slotte graag van de Minister hoe zij reflecteert op de zorgen die bij de sector leven over mogelijk uitwijkgedrag en op de vraag of de voorziene maatregelen om dit te voorkomen voldoende zijn om een koolstofweglek te voorkomen. Hiervoor zijn deze leden ook benieuwd of en hoe de Minister zelf van plan is de plannen van de Commissie van een mondiaal draagvlak te voorzien, bijvoorbeeld bij de United Nations Climate Change Conference (COP26) in november 2021.

Tank- en laadinfrastructuur

De leden van de D66-fractie vinden het goed dat in het Fit for 55-pakket ook rekening is gehouden met de benodigde (laad)infrastructuur om de transitie naar schonere brandstoffen te ondersteunen. Deze leden merken op dat het vooral om elektrische laadinfrastructuur lijkt te gaan, vooral voor de luchtvaart, en vragen wat het perspectief van de Minister en Staatssecretaris hierop is en of zij van plan zijn dit ter sprake te brengen bij de Raad. Ook lazen deze leden dat een groep landen minder enthousiast is over het Commissievoorstel, gegeven hun focus op meer traditionele infrastructuur. Kan een indicatie gegeven worden om welke landen het gaat? En gaat Nederland proberen hen over de streep te trekken, aangezien een passende infrastructuur in heel Europa van essentieel belang is voor het succes van sommige andere maatregelen? Hoe kijkt Nederland aan tegen de kanttekeningen van het Europees parlement dat de verschillen in geografische ligging en bevolkingsdichtheid beter moeten worden meegenomen in de Richtlijn? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? Deze leden hebben begrepen dat het coronaherstelfonds ook gebruikt kan worden om te helpen bij het realiseren van de nieuwe infrastructuur. Zijn de Minister en de Staatssecretaris van plan dit te doen? Zo nee, waarom niet?

BBB-fractie

Het lid van de BBB-fractie vraagt, in het kader van de overweging van de Commissie om een apart ETS-stelsel (Emission Trade System) voor leveranciers van brandstoffen voor wegvervoer in te voeren, hoe kan worden voorkomen dat dit systeem uiteindelijk leidt tot een lastenverhoging voor de weggebruikers. Dit lid wil daarnaast weten wat de ambitie van de Minister en de Staatssecretaris is als het gaat om hernieuwbare energie voor wegvervoer.

Het lid van de BBB-fractie constateert dat een groot deel (30%) van de Europese oplaadpunten voor elektrische auto’s zich bevindt in Nederland. Toch zijn er zorgen over de beschikbaarheid van laadpunten (in aantallen, maar ook in spreiding over het land). Dit lid vraagt wie er verantwoordelijk is voor de spreiding van het aantal laadpunten in Nederland en hoe de verantwoordelijkheid voor de realisatie hiervan tussen de nationale en lokale overheid wordt verdeeld. Wat is de doelstelling van de Staatssecretaris inzake het aantal laadpunten in Nederland voor de komende jaren?

Het lid van de BBB-fractie vraagt tevens wat de ambitie van de Minister is als het gaat over de snelheid van invoering van meer duurzame brandstoffen voor de luchtvaart. Welke belemmeringen ziet de Minister als het gaat om meer duurzame brandstoffen voor de luchtvaart?

Het lid van de BBB-fractie vraagt tot slot welke financiële middelen de komende tien jaar nodig zijn om deze doelen te halen en of deze middelen beschikbaar zijn.

Naar boven