Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202020D04059

2020D04059

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2020

Hierbij stuur ik u een afschrift van twee brieven van gedeputeerde staten (hierna GS) van de provincie Noord-Holland aan provinciale staten (hierna PS)1. De eerste brief is van 5 december 2019 en informeert PS over de hogere uitstoot van stof vanuit de sinterkoelers van Tata Steel en daarmee aan deze stof gebonden zware metalen, waaronder lood. De tweede brief is van 15 januari 2020 en geeft een reconstructie van het proces rond de sinterkoelers en gaat in op te nemen vervolgstappen vanuit GS. Ik kom hiermee tegemoet aan de toezegging aan het lid Kröger, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Externe Veiligheid van 5 december 2019.

In de brief van 5 december 2019 geven GS aan welke maatregelen zij en Tata Steel nemen naar aanleiding van de, hoger dan in de vergunning opgenomen, uitstoot vanuit de sinterkoelers. Tata Steel zal een nieuwe filterinstallatie plaatsen om de uitstoot terug te brengen. Daarnaast onderzoekt de provincie of te achterhalen is hoe het heeft kunnen gebeuren dat deze situatie niet eerder is opgemerkt.

In de brief van 15 van januari 2020 is het proces en de informatievoorziening rondom de ontstane situatie bij de sinterkoelers gereconstrueerd. Naar aanleiding hiervan wordt door GS een aantal voorlopige conclusies getrokken over het proces. Daarnaast worden vanuit GS een aantal vervolgacties geïnitieerd:

  • Het verbeteren van de informatievoorziening tussen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna OD NZKG) en GS, de OD NZKG en de ambtelijke organisatie en tussen GS en PS;

  • Een programmatische aanpak voor Tata Steel door GS en de OD NZKG waarin prioriteiten opgesteld worden over de inzet richting Tata Steel. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is een gezonde leefomgeving. PS wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 nader over deze aanpak geïnformeerd;

  • Een verbetering van de samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de omgevingsdiensten binnen de provincie door een verduidelijking van de wijze waarop invulling aan het mandaat moet worden gegeven, bijvoorbeeld via een Nota uitvoering en handhaving;

  • Het versterken van de organisatie van zowel de vier omgevingsdiensten als van de eigen provinciale organisatie door samen met de omgevingsdiensten het werken bij een omgevingsdienst aantrekkelijk te maken en een verdere gezamenlijke professionalisering van het opdrachtgeverschap;

  • Het volledig en vroegtijdig informeren van de omgeving en partners en met hen afstemmen en het op orde brengen van de digitale informatievoorziening.

Inmiddels is de OD NZKG gestart met een onderzoek waarbij vergunningen van fabrieken nauwgezet worden vergeleken met de daadwerkelijke situatie. Dit onderzoek vindt plaats naast het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer (op verzoek van PS) naar de uitvoering en kwaliteit van VTH-taken bij Tata Steel en Harsco en het RIVM-onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. De uitkomsten zullen gebruikt worden ter verbetering van het stelsel van VTH in de provincie Noord-Holland met als uiteindelijke doel een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de provincie Noord-Holland.

Ik blijf in gesprek met de provincie om mij te laten informeren over de voortgang van de onderzoeken. Ook zal ik bij het opstellen van de uitvoeringagenda naar aanleiding van het onlangs naar de Kamer gestuurde Berenschot onderzoek2 deze casus naar voren brengen.

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 33 118, nr. 122