2020D01592

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 januari 2020

Uw Kamer heeft verzocht om een reactie op de brief van de gemeente Steenwijkerland d.d. 4 november 2019 over de regiorol van de rijksoverheid bij toerisme en toewijzing van experimenteergebieden. Hierbij ontvangt u mijn reactie op dit verzoek.

De gemeente Steenwijkerland vraagt in haar brief aandacht voor twee onderwerpen. Op de eerste plaats verwijst de gemeente naar het Rli-rapport «Waardevol Toerisme» en vraagt aandacht voor de concrete aanbevelingen van dit rapport. Voor een reactie op het rapport verwijs ik naar het kabinetsstandpunt dat ik op 13 december 2019 aan uw Kamer heb gestuurd.1

Het tweede onderwerp in de brief gaat over het ontwikkelen van instrumenten om toeristische druk in balans te brengen. Daarbij noemt de gemeente Steenwijkerland de regio’s Giethoorn, Zaanse Schans en Kinderdijk die op zoek zijn naar betere instrumenten om negatieve gevolgen van toerisme te beperken en nieuwe kansen te verzilveren. Concreet is de vraag of deze gebieden als experimenteergebied kunnen worden aangemerkt.

Het uitgangspunt van de visie Perspectief 2030, de Actieagenda en inzet van het NBTC is het in balans brengen van de lusten en lasten van het groeiend toerisme. Met alle partijen wil ik de benodigde kennis verder ontwikkelen, inzetten op bestemmingsmanagement en zorgen voor de beschikbaarheid van de juiste data en instrumenten om in te kunnen spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen.

De brief van Steenwijkerland verwijst naar de Landelijke Data Alliantie en geeft aan dat tot nu toe benodigde gegevens ontbreken. De Landelijke Data Alliantie is een open en landelijk netwerk waarin de kennis over beschikbare data, methoden en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland wordt verzameld en gedeeld. Tijdens de tweede Toerisme Top in Zeeland op 9 oktober jl. heb ik aangekondigd samen met provincies prioriteit te geven aan het versterken van deze Landelijke Data Alliantie. Het amendement van de leden Aartsen en Von Martels2 ondersteunt dit door in te zetten op nieuwe technieken en methoden waarmee bezoekersstromen in kaart worden gebracht. Inmiddels zijn medewerkers van mijn ministerie in gesprek met de wethouder van Steenwijkerland. Gezamenlijk onderzoeken we aan welke data over bezoekers de gemeente en de regio behoefte hebben, welke data al beschikbaar zijn en hoe we de ontbrekende data kunnen verkrijgen. Mogelijk kan dit in het kader van een pilot gerelateerd aan nieuwe onderzoeksmethoden met telefoongegevens.

Daarnaast zijn de drie genoemde gebieden, Giethoorn, Zaanse Schans en Kinderdijk inmiddels met NBTC in gesprek over de gedeelde problematiek en de mogelijkheden voor een draagkrachtstudie. De Landelijke Data Alliantie kan deze regio’s ondersteunen als het gaat om het beschikbaar krijgen van de benodigde data. In het kader van het amendement van de leden Aartsen en Von Martels wil ik de komende periode graag met hen, andere regio’s, kennisinstellingen en het CBS verkennen welke data we op een innovatieve manier kunnen ontsluiten om de toeristische ontwikkelingen nog beter inzichtelijk te maken. Met de gemeente Steenwijkerland verken ik hun concrete vragen en de mogelijkheden om vanuit de rijksoverheid hierbij te ondersteunen, eventueel via experimenten.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Kamerstuk 26 419, nr. 82

X Noot
2

Kamerstuk 35 300 XIII, nr. 19

Naar boven