2019D40059

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 oktober 2019

Op 11 september heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een kabinetsreactie verzocht op het bericht «De economie floreert, maar het aantal daklozen was nog nooit zo hoog in Nederland».

Ik verwijs hiervoor graag naar de brief van de Staatssecretaris van VWS van 17 september jongstleden.1 In deze brief zegt hij toe dat het Kabinet dit najaar samen met andere (lokale) partijen met een aanvullend plan komt om het aantal dak- en thuislozen de komende jaren fors terug te dringen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Kamerstuk 29 325, nr. 102

Naar boven