2018D57786

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 december 2018

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van uw Kamer heeft mij op 3 oktober jl. verzocht om een reactie op de aan mij gerichte brief van STUW d.d. 17 september 2018, inzake de lastendruk voor corporaties in de stad Utrecht. Deze brief werd door STUW in afschrift aan de commissie toegezonden. Bijgaand treft u in afschrift mijn brief aan STUW aan1, waarin mijn reactie is verwoord.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven