Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-20152015D21476

2015D21476 Verzamelbrief gemeenten 2015 - 1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2015

Voor uw informatie doe ik u toekomen de eerste Verzamelbrief van 2015 die aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten is gezonden.

Ik wil u met name attenderen op paragraaf 30, waarin we gemeenten adviseren om te anticiperen op een technische wijziging in de kostendelersnorm.

Deze Verzamelbrief wordt tevens aangeboden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

De brief bevat informatie over de volgende onderwerpen:

 • 1. Kiezen en melden loonwaardemethode door partijen in de arbeidsmarktregio

 • 2. Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

 • 3. Indicaties doelgroep banenafspraak en ondersteuning schoolverlaters VSO- en PrO-scholen door gemeenten

 • 4. Vergroten transparantie en regionale samenwerking

 • 5. Verordeningen tegenprestatie

 • 6. Vangnetuitkering 2015 wordt aangepast

 • 7. Derde aanvraagtijdvak cofinanciering sectorplannen en Brug WW

 • 8. Premiekorting jongeren; het urencriterium wordt versoepeld met ingang van 1 juli 2015

 • 9. € 30 miljoen extra voor sociale werkplaatsen

 • 10. Verantwoording Wsw

 • 11. Verrekening Wsw-kosten met buitengemeenten

 • 12. Stand van zaken aanpassing Fraudewet

 • 13. Gevolgen Fraudewet voor schuldhulpverlening

 • 14. Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

 • 15. Weigering schuldhulpverlening individueel toetsen

 • 16. Aanlevering CBS Statistiek Re-integratie Gemeenten (SRG)

 • 17. Eerste Kamer stemt in met taaleis voor bijstandsgerechtigden

 • 18. Het nieuwe Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) open voor subsidieaanvraag in mei

 • 19. Bescherming pensioenopbouw in derde pijler voor vermogenstoets in de bijstand

 • 20. Toelichting bij overgangsrecht IOAW zoals opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid

 • 21. Rapportage Inspectie SZW «Uitvoering Wwb voor jongeren»

 • 22. Vakmanschap, klantmanagers en kennisontwikkeling

 • 23. Passende ondersteuning vergroot kansen op de arbeidsmarkt van kwetsbare werkzoekenden

 • 24. Webtool StudieMetKind

 • 25. Decentralisaties: met welke Europese regels hebt u te maken?

 • 26. Samenwerkende jeugdinspecties openen digitaal loket voor gemeenten

 • 27. Convenant Re-integratie van (ex-)gedetineerden

 • 28. Oproep tot transparantie over de opbouw van leges bij registratie in het LRKP

 • 29. Beveiliging van en verantwoording over Suwinet

 • 30. Anticiperen op technische wijziging kostendelersnorm

 • 31. Wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma