Vragen van het lid Mutluer (PvdA) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de drugsmaffia «hulp» biedt aan Limburgse horecaondernemers die sinds de watersnood problemen hebben (ingezonden 30 augustus 2023).

Vraag 1

Kent u het bericht «Drugsmaffia biedt «hulp» aan Limburgse horeca-ondernemers die sinds de watersnood problemen hebben»?1

Vraag 2

Sinds wanneer bent u op de hoogte van deze signalen?

Vraag 3

Klopt het dat burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg aan de Geul u begin vorig jaar al waarschuwde «dat er lieden met een zak geld rondgaan om ondernemers ondersteuning aan te bieden bij het herstel van hun pand»?2 Zo ja, wanneer heeft het contact hierover met burgemeester Prevoo plaatsgevonden? Heeft u concrete acties ondernomen naar aanleiding van deze waarschuwing? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat houden deze acties in? Is de Kamer hierover geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Kunt u aangeven hoeveel ondernemers na de watersnood een beroep hebben gedaan op schadeloosstelling via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)? Hoeveel is er tot nu toe uitgekeerd? Hoeveel aanvragen zijn afgewezen, en waarom? Hoeveel ondernemers wachten nog op een vaststelling van het uit te keren bedrag en hoe lang moeten deze ondernemers nog wachten op uitsluitsel?

Vraag 5

Hoe verklaart u het dat criminelen «hulp» bieden aan ondernemers die veel schade hebben ondervonden van de waterramp, terwijl het de overheid is die steun zou moeten bieden? Is de tegemoetkoming vanuit de overheid wel voldoende? Zo ja, waar blijkt dit uit? Kan het zo zijn dat de criteria om een beroep te doen op schadeloosstelling te streng zijn? Zo ja, gaat u deze versoepelen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Is de berichtgeving in de Volkskrant3 een reden voor een tweede openstelling van de subsidieregeling voor geleden omzetschade die door de provincie Limburg is opgezet en waarvoor de Minister van Economische Zaken en Klimaat een specifieke uitkering heeft verstrekt van 24 miljoen euro?4 Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Wat is uw reactie op de uitspraak van burgemeester Prevoo dat de overheid het zichzelf mag aanrekenen dat hoe langer het duurt tot gedupeerde ondernemers verzekeringen en rijksregelingen krijgen uitgekeerd, des te meer kans de georganiseerde misdaad krijgt om toe te slaan?5 Wat is uw reactie hierop, ook aangezien u ondermijning tot een van uw speerpunten heeft gemaakt? Wat gaat u eraan doen om deze negatieve ontwikkeling te stoppen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Michon-Derkzen, Aartsen en Erkens (allen VVD), ingezonden 29 augustus 2023 (vraagnummer 2023Z14369).


X Noot
1

De Volkskrant, 28 augustus 2023, Drugsmaffia biedt «hulp» aan Limburgse horeca-ondernemers die sinds de watersnood problemen hebben (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/drugsmaffia-biedt-hulp-aan-limburgse-horeca-ondernemers-die-sinds-de-watersnood-problemen-hebben~bad75b48/).

X Noot
2

De Volkskrant, 28 augustus 2023, Drugsmaffia biedt «hulp» aan Limburgse horeca-ondernemers die sinds de watersnood problemen hebben (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/drugsmaffia-biedt-hulp-aan-limburgse-horeca-ondernemers-die-sinds-de-watersnood-problemen-hebben~bad75b48/).

X Noot
3

De Volkskrant, 28 augustus 2023, Drugsmaffia biedt «hulp» aan Limburgse horeca-ondernemers die sinds de watersnood problemen hebben (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/drugsmaffia-biedt-hulp-aan-limburgse-horeca-ondernemers-die-sinds-de-watersnood-problemen-hebben~bad75b48/).

X Noot
4

Kamerstuk 32 698, nr. 75.

X Noot
5

De Volkskrant, 28 augustus 2023, Drugsmaffia biedt «hulp» aan Limburgse horeca-ondernemers die sinds de watersnood problemen hebben (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/drugsmaffia-biedt-hulp-aan-limburgse-horeca-ondernemers-die-sinds-de-watersnood-problemen-hebben~bad75b48/).

Naar boven