Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht dat de zorgkantoren eerder bezwaar maakten bij het Ministerie van VWS over de stapeling van kortingen waar ouderenzorgorganisaties mee te maken krijgen (ingezonden 31 juli 2023).

Vraag 1

Klopt het bericht dat de zorgkantoren eerder bezwaar maakten bij u over de stapeling van kortingen waar ouderenzorgorganisaties mee te maken krijgen?1

Vraag 2

Wanneer was dit?

Vraag 3

Hoe ziet dit bezwaar eruit?

Vraag 4

Is dit bezwaar met de Kamer gedeeld? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Kunt u een overzicht geven van de stapeling van kortingen waar de ouderenzorgorganisaties de afgelopen vijf jaar mee te maken kregen? Kunt u dit weergeven in een overzicht?

Vraag 6

Op basis waarvan bedacht u dat deze kortingen verantwoord zijn? Is er nog sprake van verantwoorde ouderenzorg? Zo ja, waar baseert u dat op?

Vraag 7

Wat is het totaalbedrag van de kortingen en bezuinigingen waar de ouderenzorgorganisaties de afgelopen vijf jaar mee te maken kregen?

Vraag 8

Is er nog sprake van toegankelijkheid van onze ouderenzorg? Zo ja, waar baseert u dat op?

Vraag 9

Hoe rijmt u de grote personeelstekorten in de ouderenzorg met het moeten ontslaan van zorgmedewerkers door de stapeling van kortingen op ouderenzorgorganisaties?

Vraag 10

Hoeveel ouderenzorgorganisaties geven aan door deze kortingen in financiële problemen te komen?

Vraag 11

Op basis waarvan legde u deze kortingen op? U beweerde toch dat er niet wordt bezuinigd op de ouderenzorg?

Vraag 12

U beweerde toch dat de doorrekening van het Centraal Planbureau dat u stiekem 1,6 miljard euro bezuinigde op de verpleeghuizen in plaats van dat u de beloofde investering in extra personeel deed, niet klopt?2

Vraag 13

Waar staan deze kortingen in het regeerakkoord?

Vraag 14

Hoe heeft u zich vergewist van steun in de Tweede Kamer voor deze kortingen? Welke partijen steunen deze kortingen?

Vraag 15

Bent u bereid deze kortingen terug te draaien? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Zorgvisie, 28 juli 2023, «Zorgkantoren trokken eerder al aan de bel over kortingen ouderenzorg bij VWS» (https://www.zorgvisie.nl/zorgkantoren-deelden-bezwaren-over-kortingen-ouderenzorg-met-vws/).

X Noot
2

Centraal Planbureau, 20 september 2022, «Macro Economische Verkenning 2023» (Macro Economische Verkenning (MEV) 2023 | CPB.nl).

Naar boven