Vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de effectiviteit van het afschaffen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast (ingezonden 8 mei 2023).

Vraag 1

Kent u de berichten «Nul btw op groente en fruit is haalbaar én effectief» en «0% VAT for essentials»?12

Vraag 2

Kunt u aangeven waarom in andere EU-lidstaten de btw op onder andere groente en fruit wel verlaagd kan worden tot het nultarief, maar hierover in Nederland kennelijk getwijfeld wordt?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het belangrijk is om te weten wat de effectiviteit is van het afschaffen/verlagen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast, in ieder geval voor wat betreft de gezondheid en de koopkracht van de bevolking in deze landen? Zo ja, bent u op de hoogte van deze effectiviteit, uitgesplitst per land? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid om de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) opdracht te geven tot een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van het afschaffen/verlagen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast, waarbij in ieder geval de effecten op de volksgezondheid en de koopkracht worden meegenomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u het ermee eens dat het afschaffen van btw op groente en fruit niet is bedoeld om de vermogensongelijkheid op te lossen en dit daarom geen steekhoudend argument is om af te zien van de btw-verlaging? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Als u onverhoopt niet bereid bent om de btw op groente en fruit af te schaffen, hoe gaat u er dan voor zorgen dat groente en fruit betaalbaarder wordt voor iedereen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de consumptie van verse groente en fruit dan gestimuleerd wordt?


X Noot
1

Foodwatch, 14 april 2023, «Nul btw op groente en fruit is haalbaar én effectief» (https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2023/nul-btw-op-groente-en-fruit-is-haalbaar-en-effectief/).

X Noot
2

The Portugal News, 24 maart 2023, «0% VAT for essentials» (https://www.theportugalnews.com/news/2023-03-24/0-vat-for-essentials/76027).

Naar boven