Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Experts wereldwijd roepen op tot afschaffing draagmoederschap» (ingezonden 10 maart 2023).

Vraag 1

Bent u bekend met de inhoud van het bericht «Experts wereldwijd roepen op tot afschaffing draagmoederschap»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op de verklaring over de wereldwijde afschaffing van draagmoederschap?

Vraag 3

Bent u het met de experts uit 76 verschillende landen eens dat draagmoederschap een schending van mensenrechten is en dat landen dit moeten bestrijden?

Vraag 4

Hoe verhoudt deze internationale verklaring zich met het coalitieakkoord waarin benoemd wordt dat de behandeling van voorstellen voor een goede regeling voor draagmoederschap gecontinueerd wordt? Kunt u hierbij ook de kritische noten uit het rapport van de Commissie Joustra over draagmoederschap betrekken?2

Vraag 5

Verandert deze internationale verklaring iets aan het kabinetsstandpunt omtrent draagmoederschap?

Vraag 6

Wat is de houding van het kabinet ten opzichte van het voorstel voor een internationaal verdrag om draagmoederschap af te schaffen?

Vraag 7

Welke voornemens hebt u om in ieder geval misstanden rond het draagmoederschap eerder te signaleren en verder tegen te gaan?

Vraag 8

Bent u het met de stelling uit de verklaring eens dat draagmoederschap de rechten van zowel vrouwen als kinderen schendt? Zo ja, wat gaat het kabinet doen om hiertegen op te treden?


X Noot
1

Reformatorisch Dagblad, 3 maart 2023, Experts wereldwijd roepen op tot afschaffing draagmoederschap (www.rd.nl/artikel/1011395-experts-wereldwijd-roepen-op-tot-afschaffing-draagmoederschap).

X Noot
2

Rijksoverheid, 8 februari 2021, Rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie (www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/08/tk-bijlage-coia-rapport).

Naar boven