Vragen van het lid Ceder (ChristenUnie), Eppink (JA21), Van der Staaij (SGP), Van der Plas (BBB) en Agnes Mulder (CDA) aan de Minister-President en de Minister van Buitenlandse Zaken over de ontmoeting tussen de Minister-President en de Azerbeidzjaanse president Aliyev (ingezonden 16 februari 2023).

Vraag 1

Wat was de bedoeling van het gesprek met de Azerbeidzjaanse president Aliyev in Davos in januari?1 Met welke andere regeringsleiders of staatshoofden heeft u in Davos dergelijke gesprekken gevoerd?

Vraag 2

Kunt u aangeven waarom dit gesprek met president Aliyev nuttig is geweest?

Vraag 3

Klopt het dat u president Aliyev bedankt heeft voor de gasleveranties aan Europa? Klopt het dat Azerbeidzjan gas uit Rusland importeert?2 Betekent dit dat de levering van gas aan Europa door Azerbeidzjan in elk geval deels gecompenseerd wordt met de import van Russisch gas? Indien dit niet klopt, kunt u uitleggen waarom dat zo is volgens u? Deelt u de mening dat Europa op deze manier indirect toch weer Russisch gas koopt? Zo nee, waarom niet? Kunt u uitsluiten dat de opbrengsten hiervan bij Russische leveranciers terecht komen?

Vraag 4

Hoe heeft u gereageerd op de bewering van president Aliyev dat de blokkade van de Lachin-corridor een gerechtvaardigde reactie van de Azerbeidzjaanse bevolking en maatschappelijke organisaties is op de «illegale exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van Azerbeidzjan in gebieden waar de Russische vredeshandhavers tijdelijk gestationeerd zijn»? Acht u dit een geloofwaardige bewering en kunt u toelichten waarom wel of niet?

Vraag 5

Heeft u de blokkade van de Lachin-corridor veroordeeld en de opening ervan geëist? Deelt u de analyse dat Azerbeidzjan met de blokkade een etnische zuivering van het gebied Nagorno-Karabach probeert te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke Europese actie acht u passend hierop? Hoe draagt u eraan bij dat die passende reactie volgt?

Vraag 6

Heeft u president Aliyev ook gewezen op de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat in december al uitgesproken heeft dat Azerbeidzjan ernstig zieken en mensen zonder middelen van bestaan moet doorlaten? Heeft u de president erop gewezen dat Azerbeidzjan volgens het Hof zelf deze uitspraak niet uitvoert?3

Vraag 7

Bent u van mening dat Azerbeidzjan de andere uitspraken van het Europees Hof respecteert? Zo nee, welke reactie vanuit Europa acht u passend? Hoe draagt u eraan bij dat die passende reactie volgt?

Vraag 8

Heeft u de bezetting van soeverein grondgebied van Armenië door Azerbeidzjan veroordeeld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Heeft u de kwestie van de repatriëring van Armeense krijgsgevangenen en andere gedetineerden in Azerbeidzjan aan de orde gesteld, waarover de Kamer drie moties heeft aangenomen en waarvan de regering heeft toegezegd deze kwestie voort te zetten?


X Noot
1

President of the Republic of Azerbaijan, «Ilham Aliyev met with Prime Minister of Kingdom of the Netherlands in Davos», 19 januari 2023, https://president.az/en/articles/view/58666

X Noot
2

Eurasianet, «Azerbaijan's Russian gas deal raises uncomfortable questions for Europe», 22 november 2022, https://eurasianet.org/azerbaijans-russian-gas-deal-raises-uncomfortable-questions-for-europe

X Noot
3

First Channel News, «ECHR sent urgent notice to Committee of Ministers of the Council of Europe to monitor Azerbaijan's implementation of its decision to unblock the Lachin Corridor», 16 januari 2023, https://www.1lurer.am/en/2023/01/16/ECHR-sent-urgent-notice-to-Committee-of-Ministers-of-the-Council-of-Europe-to-monitor-Azerbaijan-s/865047

Naar boven