Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport over de Groene GGZ (ingezonden 27 december 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het initiatief «de Groene GGZ»?1

Vraag 2

Welke concrete maatregelen worden er op dit moment genomen om de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te verduurzamen?

Vraag 3

Bent u het ermee eens dat de inzet van natuur in de ggz een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn om cliënten sneller te laten herstellen en een fijne en gezonde werkplek voor medewerkers te genereren? Zo ja, wat gaat u doen om initiatieven die de natuur koppelen aan de ggz, zoals de Groene GGZ, te steunen?

Vraag 4

Bent u bekend met het initiatief «Het Groene Perspectief» van de Groene GGZ?2

Vraag 5

Bent u het ermee eens dat creatieve oplossingen, zoals het Groene Perspectief, een manier kunnen bieden om de druk op de specialistische ggz te verlichten? Zo ja, wat doet u om dergelijke oplossingen te steunen? Wat gaat u de komende tijd doen om dergelijke initiatieven te steunen?

Vraag 6

Worden er op dit moment initiatieven voor de groene beweging in de ggz gesteund met financiële middelen vanuit de rijksoverheid? Zo ja, kunt u een overzicht leveren van hoeveel geld er per initiatief wordt besteed? Zo nee, zou u nader kunnen toelichten waarom hiervoor geen financiële middelen beschikbaar zijn gesteld?

Vraag 7

Kunt u een overzicht geven waaruit duidelijk wordt hoeveel budget er per afspraak is uit de Green Deal Duurzame zorg en waar dit geld aan wordt besteed?


X Noot
1

GGZ Totaal, 16 december 2022, «De Groene GGZ: breng de zorg naar de natuur» (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4149249/nieuws/de_groene_ggz_breng_de_zorg_naar_de_natuur.html).

X Noot
2

GGZ Totaal, 16 december 2022, «De Groene GGZ: breng de zorg naar de natuur» (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4149249/nieuws/de_groene_ggz_breng_de_zorg_naar_de_natuur.html).

Naar boven