Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Minister van Financiën over de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register (ingezonden 23 november 2022).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) over het ultimate beneficial owner-register (UBO)?1

Vraag 2

Bent u bekend met het feit dat het Hof de ongeldigheid heeft vastgesteld van de bepaling van de anti-witwasrichtlijn, waar het UBO-register op gebaseerd is?

Vraag 3

Bent u bekend met dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de informatie over de uiteindelijk begunstigden van binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten in alle gevallen voor het grote publiek toegankelijk is?

Vraag 4

Wat is uw reactie op de uitspraak van het Hof dat toegang van het grote publiek tot informatie over de uiteindelijk begunstigden een ernstige inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens, die respectievelijk zijn neergelegd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest?

Vraag 5

Wat is uw reactie op het genoemde arrest?

Vraag 6

Bent u voornemens het UBO-register (tijdelijk) buiten werking te stellen?

Vraag 7

Welke maatregelen gaat u nemen ten einde recht te doen aan het genoemde arrest?


X Noot
1

Hof van Justitie van de Europese Unie. 22 november 2022. Antiwitwasrichtlijn: de bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen van de lidstaten is ongeldig. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022–11/cp220188nl.pdf.

Naar boven