Vragen van de leden Peter de Groot en Paul (beiden VVD) aan de Ministers voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het bericht «Helft van scholen aan nieuwbouw of renovatie toe, extra geld onzeker» (ingezonden 22 november 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht van de NOS «Helft van scholen aan nieuwbouw of renovatie toe, extra geld onzeker»?1

Vraag 2

Herkent u de cijfers uit het artikel dat bijna de helft van de Nederlandse scholen, ruim 4600 basis- en middelbare scholen, toe is aan renovatie of nieuwbouw? Zo ja, wat vindt u hiervan?

Vraag 3

Deelt u de mening dat elke school een gezonde en veilige omgeving moet zijn voor de kinderen en de medewerkers? Zo ja, wat gaat u eraan doen om het proces van renovatie en nieuwebouw van scholen te versnellen, en wilt u de Kamer hiervan op de hoogte houden?

Vraag 4

Heeft u inzicht in wat het effect van slechte schoolgebouwen is op leerprestaties?

Vraag 5

Welke verklaringen heeft u voor het feit dat scholen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van hun gebouwen en gemeenten de renovatie of nieuwbouw moeten betalen, maar dat dit in de praktijk vaak misloopt?

Vraag 6

Deelt u de mening dat een publiek-private samenwerking een uitkomst kan zijn om goede huisvesting te realiseren? Zo ja, hoe wilt u dit gaan stimuleren?

Vraag 7

Deelt u de mening dat een revolverend fonds kan bijdragen aan nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen?

Vraag 8

Waarom is er decennialang te weinig in schoolgebouwen geïnvesteerd? Is dit alleen het gevolg van te weinig geld?

Vraag 9

Wat is nodig om ervoor te zorgen dat tijdig en snel geld wordt geïnvesteerd in de renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen?

Vraag 10

Heeft het manifest «Voor goed onderwijs hebben wij goede schoolgebouwen nodig» u bereikt? Zo ja, hoe waardeert u het manifest?2

Vraag 11

Kunt u uiteenzetten hoe u uitvoering gaat geven aan het manifest en wilt u de Kamer hiervan op de hoogte houden?

Vraag 12

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


X Noot
1

NOS, «Helft van scholen aan nieuwbouw of renovatie toe, extra geld onzeker», 11 november 2022, https://nos.nl/artikel/2451923-helft-van-scholen-aan-nieuwbouw-of-renovatie-toe-extra-geld-onzeker.

X Noot
2

PO-Raad, «Voor goed onderwijs hebben wij goede schoolgebouwen nodig», https://www.poraad.nl/uploads/2022–09/Manifest%20Goede%20Schoolgebouwen.pdf.

Naar boven