Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «GGD-GHOR laat onverzekerde burgers stikken» (ingezonden 2 mei 2022).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) – Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) heeft besloten niets meer met de meldingen bij Meldpunt Onverzekerden Zorg over onverzekerden te doen?1

Vraag 2

Waarom heeft de GGD-GHOR hiertoe besloten?

Vraag 3

Klopt het dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hiervoor als reden wordt gegeven? Zo ja, waarom zou de AVG opeens een obstakel zijn voor het geven van hulp aan onverzekerden bij het krijgen van een zorgverzekering? Waarom is dit punt niet eerder naar voren gekomen, bijvoorbeeld bij de start van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden in 2017 of de evaluatie van deze regeling in 2021?2

Vraag 4

Wat zijn de gevolgen van deze beslissing voor de hulp aan onverzekerden bij het krijgen van een zorgverzekering?

Vraag 5

Waarom worden dak- en thuislozen überhaupt de zorgverzekering uitgezet op het moment dat zij worden uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen?

Vraag 6

Bent u het ermee eens dat het compleet ingaat tegen het principe dat iedereen in Nederland recht heeft op een zorgverzekering, als dak- en thuislozen automatisch worden uitgeschreven?

Vraag 7

Bent u bereid om te onderzoeken hoe het systeem kan worden aangepast, zodat mensen die dak- of thuisloos zijn hun zorgverzekering niet langer verliezen en net als ieder ander recht houden op een basisverzekering?

Vraag 8

Bent u bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de GGD-GHOR om er bij hen op aan te dringen om meldingen bij Meldpunt Onverzekerden Zorg toch weer op te pakken en de desbetreffende mensen te helpen?


X Noot
1

Medisch Contact, 19 april 2022, «GGD-GHOR laat onverzekerde burgers stikken» (https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/ggd-ghor-laat-onverzekerde-burgers-stikken.htm).

X Noot
2

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, augustus 2021, «Rapportage Evaluatie Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden». Bijlage bij Kamerstuk 29 689, nr. 1128.

Naar boven