Vragen van het lid Hammelburg (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de internationale onderhandelingen in Ierland over de gevolgen van explosieve wapens in bevolkte gebieden (ingezonden 29 maart 2022).

Vraag 1

Herinnert u zich de antwoorden op eerdere vervolgvragen over explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op de positie van het Internationale Rode Kruis dat stelt dat eenavoidance principle op het gebruik van explosieve wapens met wijd bereik (wide area effects) in dichtbevolkte gebieden zou moeten gelden?2 Deelt u deze opvatting? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Bent u bereid in Ierland te pleiten hetavoidance principle op te nemen in de politieke verklaring? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Hoe wijkt het Nederlandse standpunt af van dat van het Internationale Rode Kruis? Hoe onderbouwt u dit?

Vraag 5

Kunt u de Kamer voor aanvang van de onderhandelingen in Ierland informeren over de Nederlandse inzet op dit punt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Kunt u deze vragen, gezien de opkomende onderhandelingen in Ierland, zo spoedig mogelijk en voor de onderhandelingen in Ierland beantwoorden?


X Noot
1

Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2021–2022, nr. 702.

X Noot
2

«ICRC Q&A on the issue of explosive weapons in populated areas», International Review of the Red Cross (2016), 98 (1), p. 97–105., https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irc_97_901-8.pdf

Naar boven