Vragen van het lid Van Campen (VVD) aan de Ministers voor Stikstof en Natuur en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Explosie in stal in Maarsbergen, brandweer redt twintig koeien uit de mestput» (ingezonden 18 januari 2022).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht en van de mestexplosie?1

Vraag 2

Kunt u aangeven hoeveel agrarische bedrijven in Nederland beschikken over emissiearme vloersystemen en hoeveel stalexplosies zich als gevolg van emissiearme vloeren in de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan?

Vraag 3

Wat vindt u van bestaand onderzoek naar de effecten van langdurige opslag van mest, waarbij mest zonder zuurstof meer gassen lijkt te produceren? Kunt u een opsomming geven van de beschikbare onderzoeken die hierop toezien en bent u bereid om hier meer onderzoek naar te doen? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Herkent u de spagaat waar veehouders door regelgeving enerzijds tussen het milieubelang van emissiearme vloeren in zitten en anderzijds veiligheidsrisico’s die bij deze systemen komen kijken?

Vraag 5

Bent u bereid om met fabrikanten van deze vloeren en met de agrarische sector te kijken naar mogelijkheden om deze risico’s met innovatie en doorontwikkeling van bestaande systemen te verminderen, bijvoorbeeld met ventilatiesystemen, luchtwassers en de toepassing van onderdruk in mestkelders? Zo ja, hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Deelt u de opvatting dat bij de introductie van de emissiearme stalvloeren onvoldoende aandacht is geweest voor de veilige toepassing hiervan? Zo ja, hoe gaat u dit alsnog borgen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Wat is uw reactie op het onderzoek van Antea Group «Veiligheid van emissiearme stalvloersystemen in melkveehouderijen»2 en op de benoemde maatregelen:

  • Het meenemen van veiligheid in de stal-beoordelingsprocedure;

  • Inzet van Arbowetgeving;

  • Het opstellen van een landelijke communicatiestrategie voor veiligheidsbewustzijn in de melkveehouderij;

  • Optuigen van een landelijk incidenten-registratiesysteem?

  • Stimulering van sensoring-systemen als alarmering-systemen;

Vraag 8

Kunt u per maatregel – concreter dan in de eerdere Kamerbrief (Kamerstuk 29 383, nr. 3595) – ingaan of en zo ja, hoe u opvolging hieraan gaat geven? Of wanneer hier geen sprake van is, wat daarvan de reden is?

Vraag 9

Wat is de stand van zaken van de eerder aangekondigde uitbreiding van eisen en voorwaarden die aan stallen worden gesteld? Wat betekent dit voor bestaande stallen en wat betekent dit voor nieuwe stallen?

Vraag 10

Op welke wijze gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij de beoordeling meer letten op veiligheid? Wanneer zal de Kamer hier nader over worden geïnformeerd? Vanaf wanneer zullen (melk)veehouders dit in de praktijk gaan merken?


X Noot
1

Gelderlander, 5 januari 2022, «Explosie in stal in Maarsbergen, brandweer redt twintig koeien uit de mestput», https://www.gelderlander.nl/utrecht/explosie-in-stal-in-maarsbergen-brandweer-redt-twintig-koeien-uit-de-mestput~a93dc65d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

X Noot
2

Antea Group, 11 januari 2021, «Veiligheid van emissiearme stalvloersystemen in melkveehouderijen», https://edepot.wur.nl/542963

Naar boven