Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over signalen dat verzekeraars en gemeenten mogelijk weer afspraken zouden willen maken over Wmo-regresrecht (ingezonden 11 januari 2022).

Vraag 1

Herinnert u zich de discussie over de onwenselijkheid van het afkopen van het Wmo (Wet maatschappelijke onedersteuning 2015)-regresrecht door verzekeraars en de uitkomst van die discussie, namelijk dat het convenant Wmo-overeenkomst afkoop regresrecht geen voortzetting kon krijgen?1 2 3

Vraag 2

Bent u nog steeds van mening, dat de verzekeraar van de aansprakelijke partij de door aansprakelijke partij veroorzaakte schade dient te vergoeden, indien hij daarvoor wordt aangesproken, en de verzekeraar van de aansprakelijke partij niet van een slachtoffer mag verlangen dat hij zich eerst tot de gemeente wendt voor een beroep op ondersteuning via de Wmo 2015, zoals u in antwoord op eerdere vragen schreef?4

Vraag 3

Klopt het dat, ondanks het heldere standpunt zoals hierboven verwoord, het nog steeds voorkomt dat letselschadeslachtoffers tussen gemeente en verzekeraar heen en weer worden geschoven en hierdoor tussen wal en schip vallen? Zo ja, hoe kan dit en bent u bereid verzekeraars hier op aan te spreken?

Vraag 4

Klopt het dat het Verbond van Verzekeraars (het Verbond) in juni van 2021 contact heeft gezocht met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om, onder andere, te polsen of de VNG bereid zou zijn een nieuw convenant af te sluiten voor het afkopen van regresrecht bij Wmo-letselschade? Zo ja, is hierna nog vaker over dit onderwerp gesproken door de VNG en het Verbond? In welke fase zijn gesprekken over dit onderwerp tussen deze twee partijen op dit moment?

Vraag 5

Bent u bereid om bij zowel het Verbond als bij de VNG nogmaals onder de aandacht te brengen dat slachtoffers van letselschade op geen enkele wijze de dupe mogen worden van afspraken tussen gemeenten en verzekeraars, zoals we die in het verleden hebben gezien met het convenant Wmo-overeenkomst afkoop regresrecht? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2016–17, nr. 2338 (antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), d.d. 14-07-2017)

X Noot
2

Kamerstuk 33 552, nr. 35 (motie van het lid Van Nispen (SP)

X Noot
3

VNG, 7 november 20218, «Wmo-overeenkomst afkoop regresrecht beëindigd per 2019» https://vng.nl/nieuws/wmo-overeenkomst-afkoop-regresrecht-beeindigd-per-2019

X Noot
4

Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020–21, nr. 3250 (antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Van Nispen, Hijink, Leijten (allen SP), d.d. 21-06-2021)

Naar boven