Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid, voor Rechtsbescherming en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de resultaten van de pilot vergoeding eigen risico zorgverzekering voor slachtoffers van seksueel geweld (ingezonden 20 december 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het onderzoeksrapport naar de pilot vergoeding eigen risico zorgverzekering voor slachtoffers van seksueel geweld?1

Vraag 2

Erkent u dat het voor slachtoffers van seksueel geweld nu vaak als zeer oneerlijk voelt als ze het eigen risico moeten betalen bij behandeling van hun trauma en zelfs kan voelen als een vorm van secundaire victimisatie, terwijl een vergoeding van de zorg juist kan voelen als een stukje erkenning en daarmee kan bijdragen aan het herstel van het slachtoffer?

Vraag 3

Waarom is er in de pilot voor gekozen om een onderscheid te maken tussen slachtoffers die binnen zeven dagen om hulp vragen en slachtoffers die na zeven dagen om hulp vragen? Vindt u dit, gegeven het feit dat veel slachtoffers pas na die eerste zeven dagen hulp zoeken, een wenselijk onderscheid voor eventuele toekomstige regelgeving? Zo ja, waarom?

Vraag 4

Bent u bereid zo snel als mogelijk het eigen risico te schrappen voor slachtoffers van seksueel geweld als zij hulp zoeken, ongeacht het moment waarop zij hulp zoeken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wat gaat u doen om overige drempels, die slachtoffers ervaren, om hulp te zoeken weg te nemen?


X Noot
1

NSCR, 16 december 2021, «Slachtoffers van seksueel geweld ervaren financiële tegemoetkoming als erkenning», https://nscr.nl/slachtoffers-van-seksueel-geweld-ervaren-financiele-tegemoetkoming-als-erkenning/

Naar boven