Vragen van het lid Strolenberg (VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Grenseffectenrapportage 2021 dossier 2 «Impact analyse van de toekomst van thuiswerken voor grensarbeiders na COVID-19» van de Maastricht University (ingezonden 24 november 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de passage «Impact analyse van de toekomst van thuiswerken voor grensarbeiders na COVID-19» uit de Grenseffectenrapportage 2021?1

Vraag 2

Bent u het eens dat de in het rapport genoemde mogelijke gevolgen van het thuiswerken na de tijdelijke maatregelen, zoals: een verschuiving van de belastingheffing, het geen recht meer hebben op fiscale faciliteiten en voordelen en een administratieve lastenverzwaring voor grensarbeiders, impact hebben op sociale zekerheid en fiscaliteit van thuiswerkende grensarbeiders? Zo ja, hoe kijkt u hiernaar en bent u bereid om voor deze gevolgen op politiek niveau nieuwe initiatieven te ontplooien? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Constaterende dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Kamer heeft toegezegd om voor het einde van het jaar te komen met een langeretermijnvisie over grensarbeid en thuiswerken met de Staatssecretaris van Financiën2 (dit zou het SER-advies over hybride werken, dat nog moet komen, opvolgen3), wat is de stand van zaken hieromtrent? En wat is het beoogde tijdpad als we letten op het aflopen van de tijdelijke maatregelen ter neutralisering van de fiscale en sociale zekerheidsgevolgen?

Vraag 4

Wat bent u van plan te doen met de tijd tussen de implementatie van de langeretermijnvisie over grensarbeid en thuiswerken (dat eind 2021 moet komen) en de aflopende tijdelijke maatregelen ter neutralisering van de fiscale en sociale zekerheidsgevolgen? Is een verlenging van de maatregelen beoogd zowel als overbrugging als door de aanhoudende pandemie?

Vraag 5

Welk percentage thuiswerken zou worden beoogd, nu 40% meerdere malen wordt genoemd? Zijn er voornemens om de behoefte te meten?

Vraag 6

Bent u het eens dat het voordelig zou kunnen zijn als Nederland samen met de buurlanden, eventueel in Benelux verband, samenwerkt om een overeenkomst als in artikel 8 of artikel 16 van de Verordening 883/2004 te bewerkstelligen?

Vraag 7

Bent u in staat om deze vragen binnen een termijn van drie weken te beantwoorden?


X Noot
1

Weerepas, Mertens en Unfried, 19 november 2021, «Dossier 2: Impact analysis into the future of working from home for cross-border workers post-COVID-19» (https://itemcrossborderportal.maastrichtuniversity.nl/link/id/qSTCb8rZ1fx3S0rF)

X Noot
2

Zie onder andere in Kamerstukken 21 501-31, nr. 620, en 26 448, nr. 655

X Noot
3

Kamerstuk 25 295, nr. 1172, bijlage 2021D16062

Naar boven