Vragen van het lid Van Beukering-Huijbregts (D66) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Rechtbank Arnhem fluit uitkeringsinstantie terug om te strikte toepassing wet» (ingezonden 10 november 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Rechtbank Arnhem fluit uitkeringsinstantie terug om te strikte toepassing wet»?1

Vraag 2

Klopt het dat de mevrouw die het betreft door één extra dag werk niet in aanmerking kwam voor een hogere Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)-uitkering?

Vraag 3

Klopt het dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) via de startersregeling kan kiezen om maar een deel van het tijdvak mee te nemen voor het berekenen van het verzekerde dagloon?

Vraag 4

Wat zijn precies de voorwaarden voor het toepassen van de startersregeling?

Vraag 5

Had het UWV volgens de huidige wet- en regelgeving hier zelf kunnen kiezen voor een andere interpretatie van de wet?

Vraag 6

Had het UWV gebruik kunnen maken van enige discretionaire bevoegdheid om hier een andere afweging te maken?

Vraag 7

Weet u hoeveel mensen last hebben van dergelijke wisselende inkomsten voor een WIA-aanvraag en het toch niet in aanmerking komen voor de startersregeling?

Vraag 8

Is het UWV van plan om in beroep te gaan tegen deze uitspraak?

Vraag 9

Kunt u precies uitleggen waarom de rechtbank de uitspraak uitzonderlijk noemt?

Vraag 10

Heeft de rechtbank hier geoordeeld dat het UWV onjuist heeft gehandeld of dat de wetgeving te strikt uitpakt als naar de geest van de wet wordt gekeken?

Vraag 11

In hoeveel zaken heeft de Centrale Raad van Beroep eerder geoordeeld dat hier de keuze van de wetgever gevolgd moest worden, en is er niet afgeweken?2

Vraag 12

Welke aanpassingen zijn er nodig in de startersregeling of in de vorm van een hardheidsclausule om deze fout in de wet- en regelgeving op te lossen?


X Noot
1

NOS, 9 november 2021, «Rechtbank Arnhem fluit uitkeringsinstantie terug om te strikte toepassing wet» (https://nos.nl/artikel/2404995-rechtbank-arnhem-fluit-uitkeringsinstantie-terug-om-te-strikte-toepassing-wet)

Naar boven