Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de kwetsbaarheid van bruggen en riolen voor hackers (ingezonden 15 oktober 2021).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het gepubliceerde artikel in Het Financieele Dagblad en het onderzoek dat op 14 oktober 2021 is gepubliceerd door de vakbladen Binnenlands Bestuur en AG Connect?1, 2

Vraag 2

Zijn er bruggen en rioleringssystemen die op dit moment kwetsbaar zijn en geen update kunnen krijgen met de laatste beveiligingsmaatregelen? Zo ja, welke zijn dit?

Vraag 3

Welke risico’s lopen de controlesystemen bij onder andere rioleringen, sluizen en verkeerslichten op dit moment op?

Vraag 4

Welke acties heeft u getroffen naar aanleiding van het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer vanaf 2019?3

Vraag 5

Kunt u de kamer informeren over de huidige stand van zaken en wat het plan van aanpak is om onze infrastructuur te beschermen tegen hackers?

Vraag 6

Bent u al in gesprek getreden met gemeenten, provincies en de waterschappen inzake de beveiligingsrisico’s?

Vraag 7

Zijn er al casussen aangetroffen waarbij er daadwerkelijk problemen zijn ontstaan in het verkeer of de waterkwaliteit doordat er een controlesysteem gehackt is geweest? Zo ja, welke casussen zijn dit?

Vraag 8

Bent u bereid om bijvoorbeeld bij aanbestedingen en inkooptrajecten strengere eisen te stellen inzake beveiligingsupdates en de controle daarop?

Vraag 9

Waarom is er in het Deltaprogramma 2022 geen aandacht geschonken aan deze bevolkingsproblematiek?


X Noot
1

Het Financieele Dagblad, 14 oktober 2021, «Onderzoek: riolen en bruggen kwetsbaar voor hackers» (https://fd.nl/tech-en-innovatie/1415755/onderzoek-riolen-en-bruggen-kwetsbaar-voor-hackers)

X Noot
2

AG Connect, 14 oktober 2021, «Hoe onveilige SCADA-systemen overheden tot wanhoop drijven» (https://www.agconnect.nl/artikel/hoe-onveilige-scada-systemen-overheden-tot-wanhoop-drijven)

X Noot
3

Algemene Rekenkamer, 28 maart 2019, «Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken» (https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2019/03/28/digitale-dijkverzwaring-cybersecurity-en-vitale-waterwerken)

Naar boven