Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over niet rijpe mais en de uiterste datum voor inzaaien van vanggewas (ingezonden 21 september 2021).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van artikelen «Pleidooien voor uitstel deadline vanggewas na mais» en «Increasing harvest maturity of whole-plant corn silage reduces methane emission of lactating dairy cows»?1, 2

Vraag 2

Kent u de signalen dat zelfs vroegrijpe gewassen dit jaar niet op tijd rijp zijn?

Vraag 3

Kent u de signalen dat op veel plaatsen vanwege de weersomstandigheden een onderzaai niet is geslaagd?

Vraag 4

Hoe neemt u dit mee bij de totstandkoming van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn waarin u aangeeft dat agrarisch ondernemers door het zaaien van vroegrijpe gewassen aan de datum van 1 oktober (in verband met het zaaien van vang- en of rustgewassen) kunnen voldoen, hetgeen evident te kort door de bocht blijkt te zijn?

Vraag 5

Deelt u de conclusie van het onderzoek van Wageningen University & Research dat het te vroeg oogsten van mais leidt tot meer methaanemissie?3 Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Deelt u de conclusie van ondernemers uit het veld die zeggen dat het vanuit dierenwelzijn onverantwoord is om niet rijpe mais te oogsten en te voeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Gaat u de ondernemers dit jaar tegemoetkomen met een uitzondering op de inzaaidatum van 1 oktober voor het zaaien van vanggewas? Zo nee, waarom niet? En zo ja, tot wanneer?


X Noot
1

Boerderij, 16 september 2021, «Pleidooien voor uitstel deadline vanggewas na mais», Pleidooien voor uitstel deadline vanggewas na mais – Boerderij)

X Noot
2

Wageningen University & Research, 2016, «Increasing harvest maturity of whole-plant corn silage reduces methane emission of lactating dairy cows», Increasing harvest maturity of whole-plant corn silage reduces methane emission of lactating dairy cows (wur.nl)

X Noot
3

Wageningen University & Research, 2016, «Increasing harvest maturity of whole-plant corn silage reduces methane emission of lactating dairy cows», Increasing harvest maturity of whole-plant corn silage reduces methane emission of lactating dairy cows (wur.nl)

Naar boven