Vragen van de leden Romke de Jong (D66) en Aartsen (VVD) aan de Ministers voor Economische Zaken en Klimaat en van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport van de Nationale ombudsman over ondernemers die in de knel komen als gevolg van corona (ingezonden 12 juli 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het rapport van de Nationale ombudsman over ondernemers die in de knel komen als gevolg van corona?1

Vraag 2

Herkent u de geconstateerde knelpunten van de Nationale ombudsman?

Vraag 3

Welke acties onderneemt u op de vier knelpunten naar aanleiding van deze bevindingen?

Vraag 4

Komt het beeld dat ontstaat uit de klachten over de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) overeen met uw eigen bevindingen? Wanneer wordt de toegezegde brief over de TONK met de Kamer gedeeld en is dit aanleiding voor u om nogmaals een aantal gemeenten aan te spreken over de uitvoering van de TONK?

Vraag 5

Wordt de TONK naar uw mening op dit moment met voldoende maatwerk en coulance uitgevoerd?

Vraag 6

Kunt u toezeggen zich in te spannen voor een goed-toegankelijke schuldhulpverlening voor alle zzp’ers en ondernemers? En kunt u toelichten hoe u zich hier voor gaat inspannen? En wordt hierbij ook rekening gehouden met de motie-Romke de Jong/Aartsen (Kamerstuk 35 420, nr. 287)?

Vraag 7

Kunt u toelichten of en hoe coulance wordt betracht in de terugbetalingsregelingen van de verschillende steunmaatregelen?

Vraag 8

Kunt u toezeggen de ombudsman bij te staan in zijn onderzoek wat de gemeenten hebben gedaan met de aanbeveling uit 2018 om de toegang tot schuldhulpverlening voor zzp’ers en ondernemers breder en laagdrempeliger te maken?


X Noot
1

Nationale ombudsman, 6 juli 2021, «Knelpuntenanalyse coronasteunmaatregelen zzp’ers en kleine ondernemers». (https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Knelpuntenanalyse%20steunpakket%20ondernemers_0.pdf)

Naar boven