Vragen van de leden Madlener en Kops (beiden PVV) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat over ontbossing voor biodiesel uit palm en soja (ingezonden 8 juli 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «10 Years Of EU’s Failed Biofuels Policy Has Wiped Out Forests The Size Of The Netherlands – Study»?1

Vraag 2

Deelt u de onderzoeksresultaten, waarin gesteld wordt dat de productie van biodiesel uit palmolie en soja gezorgd heeft voor het kappen van bossen ter grootte van een land als Nederland? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u het eens met de stelling dat we per direct moeten stoppen met biodiesel, gezien het feit dat ontbossing en habitatverlies het vervangen van gewone diesel niet rechtvaardigen?

Vraag 4

Kunt u het antwoord op eerdere Kamervragen herinneren, waarin staat «dat het van groot belang is dat er in Nederland en wereldwijd meer bos kan groeien»?2 Deelt u de conclusie dat dat haaks staat op het biodieselbeleid, waarmee wordt bijgedragen aan de rampzalige kaalkap van bossen? Wilt u deze vernietigende klimaatfarce werkelijk op uw geweten hebben?

Vraag 5

Gaat u biodiesel in Nederland verbieden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Beseft u dat uw klimaatbeleid het klimaat niet ten goede komt, sterker nog: de natuur vernietigt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Hoeveel bossen moeten nog sneuvelen voor uw klimaatwaanzin?


X Noot
1

CleanTechnica, 6 juli 2021, 10 Years Of EU’s Failed Biofuels Policy Has Wiped Out Forests The Size Of The Netherlands – Study (https://cleantechnica.com/2021/07/05/10-years-of-eus-failed-biofuels-policy-has-wiped-out-forests-the-size-of-the-netherlands-study/).

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen II, 2019/20, nr. 3212, p. 2.

Naar boven