Vragen van het lid Teunissen (PvdD) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Buitenlandse Zaken over aandacht voor de eiwittransitie op internationale conferenties (ingezonden 14 april 2021).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de negatieve effecten van de vlees-, vis- en zuivelconsumptie op onder andere het klimaat, natuur, watergebruik, grondgebruik en dierenwelzijn?

Vraag 2

Kent u het principe «Carnivoor? Geef het door!», waarin de norm wordt omgedraaid zodat een plantaardig menu de standaard keuze wordt, terwijl opties met dierlijke eiwitten enkel op verzoek beschikbaar worden gemaakt?

Vraag 3

Herinnert u zich de toezegging van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om het principe «Carnivoor? Geef het door!» in te voeren op het Ministerie van OCW?1

Vraag 4

Kent u de Rijksbrede visie «Naar een circulaire categorie catering» waarin het principe staat opgenomen dat vegetarisch de standaard moet zijn?2

Vraag 5

Herinnert u zich de menukaarten vol vlees, vis en zuivel op onder andere de klimaattop in Katowice (COP24) en de klimaattop in Madrid (COP25)?3 4

Vraag 6

Deelt u de mening dat juist op internationale conferenties waar gesproken wordt over het oplossen van de problemen die mede worden veroorzaakt door de consumptie van vlees, vis en zuivel, het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat de plantaardige optie daar de norm is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Zou u het toejuichen als het principe «Carnivoor? Geef het door!» wordt ingesteld op internationale conferenties, zoals de aanstaande klimaattop in Glasgow (COP26)? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Wat gaat u doen om het principe «Carnivoor? Geef het door!» onder de aandacht te brengen bij de organisatie van de klimaattop in Glasgow (COP26) en andere internationale conferenties?

Vraag 9

Hoe gaat u de negatieve effecten van vlees, vis en zuivel onder de aandacht brengen tijdens de klimaattop in Glasgow (COP26)?

Vraag 10

Erkent u dat Nederland als tweede landbouwexporteur ter wereld fors bijdraagt aan grootschalig dierenleed, vervuiling, biodiversiteitsverlies en de klimaatcrisis? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Bent u vanuit die verantwoordelijkheid bereid om op de klimaattop in Glasgow (COP26) een voortrekkersrol op zich te nemen in de eiwittransitie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12

Hoe gaat u tijdens de klimaattop in Glasgow (COP26) inzetten op de wereldwijde versnelling van de eiwittransitie?

Vraag 13

Erkent u dat Nederland via de import van veevoer nadrukkelijk bijdraagt aan onder andere ontbossing in andere landen? Zo nee, waarom niet? Hoe gaat u dit onderwerp onder de aandacht brengen tijdens de klimaattop in Glasgow (COP26)?5 6

Vraag 14

Hoe gaat u tijdens de klimaattop in Glasgow (COP26) de strekking van het advies «Duurzaam en gezond» van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) uitdragen, waarin voor de Nederlandse situatie onder andere wordt gesteld dat «een forse krimp in het aantal dieren, van enkele tientallen procenten, tussen nu en 2030 onvermijdelijk is»?7

Vraag 15

Hoe gaat u tijdens de klimaattop in Glasgow (COP26) aandacht vragen voor de volgende conclusie uit het IPCC Special Report «Climate Change and Land»: «By 2050, dietary changes could free several million km2 (medium confidence) of land and provide a technical mitigation potential of 0.7 to 8.0 GtCO2 eq yr-1, relative to business as usual projections (high confidence)»?8


X Noot
1

Website Partij voor de Dieren, 19 november 2018, «Nieuwe eetcultuur op ministerie OCW: «Carnivoor? Geef het door!»» (https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/nieuwe-eetcultuur-op-ministerie-ocw-carnivoor-geef-het-door).

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1992

X Noot
3

Farmforward, 2 december 2018, «UN Climate Conference Features Meat and Emissions Heavy Menu» (https://www.farmforward.com/#!/blog?blogid=meat-heavy-menu-at-un-climate-conference-could-contribute-4-000-metric-tons-of-greenhouse-gases&site=farm-forward).

X Noot
4

Bloomberg, 13 december 2019, «It's an irony: At climate forum there's one vegan food options scarce» (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-13/-it-s-an-irony-at-climate-forum-there-s-one-vegan-food-truck).

X Noot
5

NOS, 23 augustus 2019, «Nederland haalt voor miljarden uit Brazilië, ook uit amazonegebied» (https://nos.nl/artikel/2298683-nederland-haalt-voor-miljarden-uit-brazilie-ook-uit-amazonegebied.html).

X Noot
6

Informatie over soja op de website van Milieucentraal (https://www.milieucentraal.nl/eten-en-drinken/tropische-producten/soja/).

X Noot
7

Advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, «Duurzaam en gezond», 2018 (https://rli.nl/publicaties/2018/advies/duurzaam-en-gezond).

X Noot
8

Special report van het Intergovernmental Panel on Climate Change, «Climate Change and Land», 2020 (https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-Jan20.pdf).

Naar boven