Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over plannen voor legalisering door provincies van twee illegale megastallen van varkensindustrieel Straathof (ingezonden 17 februari 2021).

Vraag 1

Is het u bekend dat op dit moment twee provincies, te weten Noord-Brabant en Flevoland, twee illegaal in bedrijf zijnde megastallen met in totaal circa 35.000 varkens van de beruchte varkensindustrieel Straathof (Sebava B.V.) aan het legaliseren zijn, door de ontbrekende vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) alsnog te verlenen?1 2 3 4

Vraag 2

Hoe beoordeelt u deze legalisering van de varkenshouderijen in de gemeenten Someren (Noord-Brabant) en Noordoostpolder (Flevoland), in het licht van de regelingen die door u zijn opgetuigd om (varkens)bedrijven juist op te kopen om de stikstofcrisis, maar ook stank van varkenshouderijen aan te pakken?5 6

Vraag 3

Is het juridisch mogelijk dat varkenshouder Straathof zich -na mogelijke legalisering- voor deze twee locaties inschrijft voor een beëindigingsregeling?

Vraag 4

Kunt u uiteenzetten waar de provincies de benodigde stikstofruimte vandaan gaan halen voor deze twee legaliseringen, van respectievelijk circa 15.000 varkens in Flevoland en 20.000 in Noord-Brabant?

Vraag 5

Erkent u dat het legaliseren van deze twee megastallen met ruimte voor in totaal 35.000 varkens betekent dat op andere plekken flinke extra maatregelen moeten worden genomen om stikstofuitstoot te reduceren?

Vraag 6

Deelt u, in het licht van de stikstofcrisis, de mening dat het, naast het uitkopen van veehouderijen, (kosten)efficiënter is om illegale veehouderijen als overheid niet te legaliseren? Zo ja, bent u bereid het beleid hierop aan te passen? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Vraag 7

Kunt u zich voorstellen dat mensen het onverteerbaar vinden dat de industriële varkenshouder Straathof, die in Duitsland een beroepsverbod opgelegd heeft gekregen vanwege ernstige dierenmishandeling en die ook in Nederland herhaaldelijk ernstige dierenwelzijnsovertredingen heeft begaan, milieuvergunningen heeft overtreden en significant meer dieren heeft gehouden dan volgens vergunningen was toegestaan, van de Nederlandse centrale en decentrale overheden alle medewerking lijkt te krijgen om zijn imperium in Nederland verder uit te breiden? Zo ja, hoe legt u dit uit?

. Hoe vaak heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bedrijven van de omstreden varkenshouder Straathof gecontroleerd in de afgelopen vijf jaar, waren deze controles onaangekondigd en wat waren hierbij de bevindingen en welke maatregelen zijn hierbij opgelegd?

Vraag 9

Zijn de naar schatting 400.000 biggen per jaar die worden gefokt en geboren bij de verschillende bedrijven van Straathof in Nederland bestemd voor de export of voor de Nederlandse markt?

Vraag 10

Is het mogelijk dat deze biggen worden «afgemest» bij varkenshouderijen van Straathof in Hongarije?

Vraag 11

Bent u bereid om te onderzoeken op welke wijze u het legaliseren van de twee illegale varkensbedrijven van Straathof (Sebava) door de provincies Noord-Brabant en Flevoland tegen kunt houden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12

Kunt u deze vragen één voor één en binnen de gebruikelijke termijn beantwoorden?


X Noot
1

Eindhovens Dagblad, 15 januari 2021, «Voedsel- en warenautoriteit gaat varkensstal van «baron» in Lierop controleren», Voedsel- en warenautoriteit gaat varkensstal van «baron» in Lierop controleren | De Peel | ed.nl

X Noot
2

Eindhovens Dagblad, 22 december 2020, «Partij voor Dieren keert zich tegen «varkensbaron» die zonder vergunning in Lierop bedrijf met 15.000 dieren opbouwt», https://www.ed.nl/de-peel/partij-voor-dieren-keert-zich-tegen-varkensbaron-die-zonder-vergunning-in-lierop-bedrijf-met-15–000-dieren-opbouwt~ad1874de/

X Noot
3

De Stentor, 16 januari 2021, «Partij voor de Dieren wil «beruchte varkensba­ron» weg hebben uit Creil (en dit is waarom)», https://www.destentor.nl/noordoostpolder/partij-voor-de-dieren-wil-beruchte-varkensba-ron-weg-hebben-uit-creil-en-dit-is-waarom~a317b540/

X Noot
4

Website Omroep Flevoland, 15 januari 2021, «PvdD wil dat varkenshouder uit Flevoland vertrekt», https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/212632/pvdd-wil-dat-varkenshouder-uit-flevoland-vertrekt

X Noot
5

Website rijksoverheid, 3 november 2020, «Regeling gerichte opkoop veehouderijen gestart», https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/regeling-gerichte-opkoop-veehouderijen-gestart

X Noot
6

Website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 4 februari 2021, «Sanering varkenshouderijen», https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sanering-varkenshouderijen

Naar boven