Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister-President over openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op «Build Back Better» (ingezonden 4 februari 2021).

Vraag 1

Kunt u er zorg voor dragen dat alle documenten (waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend, interne memo’s, notities, e-mails, aantekeningen, gespreksverslagen, notulen, etc.), die berusten bij de overheid, waarin de term «Build Back Better» wordt gebruikt of die daar betrekking op hebben, openbaar worden gemaakt? Zo nee, waarom niet?

Naar boven